فصلنامه علمی پژوهشی (پژوهش سیاست نظری)

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/47813900901.pdf