دوستت دارم چون نان و نمک/ چون لباس سفید کفن در عاشورا / دوستت دارم اگر چه نالانی