قانون علمی سعدی: استبداد = تقدیر = جهل ...

هارون الرشید را چون ملک مصر مسلم شد گفت: به خلاف آن طاغی که به غرور ملک مصر دعوی خدایی کرد نبخشم این مملکت را مگر به خسیس ترین بندگان. سیاهی داشت نام او خصیب، در غایت جهل، ملک مصر به وی ارزانی داشت و گویند عقل و درایت او تا به جایی بود که طایفه ای حراث مصر شکایت آوردندش که پشم کاشته بودیم باران بی وقت آمد و تلف شد. گفت پشم بایستی کاشتن.

بخت و دولت به کاردانی نیست / جز به تایید آسمانی نیست
اوفتادست در جهان بسیار / بی تمییز ارجمند و عاقل خوار
کیمیاگر به غصه مرد و رنج / ابله اندر خرابه یافت گنج. سعدی گلستان