کتاب ارزیابی الگوهای سیاست خارجی ایران (جلد اول) چاپ شد

این کتاب با اسناد وزارت امور خارجه الگوهای سیاست خارجی ایران را بررسی میکند.

ایران سیاست خارجی داشته است.

ایران در الگوهای خود موفق بوده است.

راز ماندگاری ایران در دوره معاصر دیپلماسی است.

این کتاب شرح خرد دیپلماتیک ایران را در دوره معاصر به نوشتار آورده است.

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3789031&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author

 

سرشناسه : اسلامی، روح‌الله، ‏‫۱۳۶۴ -‏‏‏ ‏عنوان و نام پدیدآور : ارزیابی الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب ‏مشخصات نشر : تهران: وزارت امور خارجه ، اداره نشر،۱۳۹۴ - ‏مشخصات ظاهری : ج.‬ ‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫‭978-964-361-725-7:‬‬ ؛ ‏‫ج.۱‬:‏‫‬‭978-964-361-710-3 ‏وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر ‏یادداشت : فهرستنویسی کامل این اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است ‏یادداشت : کتابنامه  ‏مندرجات : ج.۱. از انقلاب مشروطه تا کودتای ۲۸ مرداد. ‏شناسه افزوده : سجاد‌پور، سیدمحمد‌کاظم، ‏‫۱۳۳۴ -‏، مقدمه‌نویس ‏شناسه افزوده : Sajjadpour, Seyed Mohammad Kazem ‏شناسه افزوده : ایران. وزارت امورخارجه. مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی. اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی ‏شناسه افزوده : ایران. وزارت امور خارجه. اداره نشر ‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۸۹۰۳۱

 

/ 0 نظر / 41 بازدید