تکنولوژی اطلاعات و چرخش امنیت

 تکنولوژی­ و چرخش امنیت سیاسی

چاپ شده در فصلنامه علمی ترویجی راهبرد توسعه زمستان 1392 شماره 36

http://www.tsrc.ir/news/9722/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-36-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-92-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

روح اله اسلامی

فاطمه ذوالفقاریان

چکیده مقاله

همه واژه ها در عین بدیهی جلوه کردن، برای تحلیل و پدیدار عملی شدن، نیاز به بررسی روابط زمانی، مکانی، زبانی و از همه مهم تر تورهای قدرت در بستر تاریخ دارند. امنیت سیاسی در معنای اول حفظ رژیم سیاسی و کارکردهای نظام سیاسی برای مصون نگه داشتن جغرافیا و جمعیت در برابر تهدیدات داخلی و خارجی می­باشد. اینکه امنیت سیاسی هر کشور به چه معناست؟ چه کسانی می­گویند امنیت سیاسی دایره شمولش تا کجاها را در برمی­گیرد؟ ابزارهای رسیدن به امنیت ملی چیست؟ تکنولوژی­های قدرت برای سامان دهی جغرافیا، جمعیت و نظام سیاسی دارای چه نسبتی از اهمیت می­باشند؟ پرسش های بسیار مهمی است که در نگاه اول بدیهی به نظر می­آیند. این نوشتار قصد دارد با قرار دادن امنیت سیاسی کشورها در بستر تکنولوژی های قدرت، در سه دوره متافیزیک، فیزیک و اطلاعات نشان دهد، چگونه امنیت سیاسی: در عصر متافیزیک: شبانی، کیفی، قدرت درباری و اشراف، امپراطوری با رسانه های شفاهی و امنیت استبدادی- در عصر فیزیک: مکانیکی، دولت محور، بروکراتیک، سیستمی، علمی با رسانه های کتبی و امنیت دولت ملی - در عصر اطلاعات: کوانتومی، جهانی محور، الکترونیکی، سازه­ای، سایبری به همراه تکنولوژی های چندرسانه ای- بوده است. با چرخش قدرت، شکل تکنولوژی های سیاسی نیز تغییر کرده است و متناسب با آن پدیدار امنیت سیاسی دچار تحول معنایی، شکلی و عملی شده است.

 

واژگان کلیدی

تکنولوژی، امنیت سیاسی، عصر اطلاعات

 

بیان مسئله

امنیت یکی از خواسته های آدمی است. به این معنا که بشر از ابتدای پا گذاشتن بر روی زمین قصد دارد، که تحرک، نوسان، گذار و نسبیت حاکم بر پدیده های انسانی و تجربی را تبدیل به ثبات کند. تمامی پیشرفت های انسان ناشی از امنیت خواهی است. ذهن انسان از حرکت های مداوم، تغییرات ناگهانی و فرایندهای غیرقابل پیش بینی هراسان است و تمایل دارد که به سمت ثبات و ایجاد رویه های قابل پیش بینی حرکت کند. امنیت یعنی سکنی گزیدن آدمی، در آنچه خودش ایجاد کرده است. خودمانی سازی رویه ایست که در آن انسان سعی دارد غیریت­ها و دیگری ها را با خود همساز کند و با آشناسازی و کشف منطق به رام سازی آن بپردازد. به این ترتیب آرام ساختن محیط پیرامون مطابق با میل و هدف انسان ایجاد امنیت می­کند. در همین جاست که فرایند همنوایی و کشف منطق های تکرار شدنی بشر را به سمت امنیت فکری سوق می­دهد. اما ایجاد شدن امنیت نیاز به مطرح شدن دو بحث قدرت و تکنولوژی دارد.

به این معنا که انسان تا قدرت نداشته باشد نمی­تواند محیط را رام سازد و آرمان ها و اهداف خود را پیاده سازد. قدرت در ابتدایی ترین امور خود امکان عملی شدن اندیشه و اهداف انسان را فراهم می­سازد. البته اینکه انسان در چه شرایطی قرار بگیرد احساس امنیت می­کند و اینکه اهداف انسان برای رسیدن به غایت پس از امنیت چیست بستگی به محیط و عصر حاکم نیز دارد. در هر عصر بشر با توجه به نیرو و قدرتی که دارد فهمش از امنیت متفاوت می­شود. در این نوشتار قصد داریم به موضوعات گوناگونی که در مورد امنیت مطرح می­شود بپردازیم که البته تمرکز اصلی بحث بر سیاست و امنیت ملی کشورها معطوف است.

در هر عصر بشر با توجه به جهان بینی و نگرش کلی که بر آن حاکم می­شود امنیت را به گونه ای تعریف می­کند. بحث آنقدر پیچیده است و جواب به اینکه امنیت ملی چیست آنقدر به تاریخ زندگی و دوره های فکری بشر ارتباط دارد که ما را وارد گونه شناسی ای از فلسفه سیاسی امنیت ملی می­کند. قبل از پرداختن به اینکه پدیدار امنیت ملی در دوره های گوناگون فکر بشر بر چه اساسی است و چرا بشر در قرون مختلف فهم های متفاوتی از امنیت داشته است باید به مفهوم بسیار بنیادینی در جهان بینی و نگرش سیاسی انسان ها در تاریخ اشاره شود. آنچه باعث می­شود که بشر در هر عصر فهمی متفاوت و در حال گسترش از امنیت سیاسی و ملی داشته باشد به تکنولوژی های قدرت برمی­گردد. تکنولوژی فکر را از حالت آرمانی و توهمات بیرون می­آورد و به واقعیت می­چسباند. تکنولوژی در عرصه طبیعت توانایی ایجاد تکنیک­هایی را دارد که از اختراعات ساده و دم دستی تا اختراعات صنعتی و الکتریکی را در برمی­گیرد و توانایی بشر را برای امنیت بخشیدن به محیط پیرامون خویش چندین برابر می­سازد. ساخت سد، اتش، شخم زدن به وسیله گاو، اختراع دوچرخه، ماشین، هواپیما، تلفن، ماهواره و کامپیوتر تکنولوژی­هایی هستند که بشر برای بهره­ گرفتن از محیط پیرامون خود با توان بالاتر و عملی کردن اهداف خود به کار گرفته است. در عرصه سیاست نیز تکنیک هایی وجود دارد که باعث می­شوند محیط سیاسی از آشوب، جنگ و خشونت به سمت صلح، توزیع قدرت و زندگی سالم حرکت کند و البته واحدهای سیاسی در طول تاریخ با توجه به تعریفی که از منافع و میزان توان خود داشته اند به همان نسبت امنیت سیاسی را نیز برای خود تعریف می­کرده اند. تکنولوژی هایی مثل آرایش نظامی، فنون جنگ، تفکیک قوا، دموکراسی، دیپلماسی عمومی و ... تکنیک ها و ابزارهایی است که باعث اعمال و محدود شدن بهینه و عقلانی قدرت می­شوند.

تکنولوژی حلقه واسطه میان سیاست و امنیت است. در واقع پیشرفت تکنولوژی ها باعث می­شود که پدیدار سیاست و امنیت مدام از شکل های فردی و شخصی یعنی قدرت شبانی به سمت شکل های سازمانی و بروکراتیک و در نهایت شکل های سایبری و جهانی حرکت کنند. تکنولوژی های دم دستی و ساده باعث می­شدند که بشر جهان بینی بسیار ساده ای داشته باشد و سیاست شکلی استبدادی و پاتریمونیال داشت که متناسب با آن امنیت به صورت حفظ منافع و قلمرو سلطنت تعریف می­شود. منافع ملی و سیاسی در نظام های سلطنتی به شخصیت و کیفیت رهبری و آرزوهای او برمی­گردد. متناسب با تغییر تکنولوژی، جهان بینی انسان ها به سمت علمی شدن پیش می­رود و متناسب با آن امنیت ملی به جمعیت و جغرافیا بازمی­گردد. به جای سلطان، بروکراسی و دستگاه اداری قرار می­گیرد و امنیت ملی به معنای حفظ جان شهروندان و دفاع از قلمروی سرزمینی می­شود (کلگ،1383: 154). با تغییر تکنولوژی از شکل مکانیکی و علمی به شکل های کوانتومی و سایبری جهان بینی انسان ها نیز تغییر می­کند و وارد جهان بینی های سایبری و مجازی می­شود. متناسب با قرار گرفتن در عصر اطلاعات امنیت ملی نیز به امنیت بشری و جهانی ارجاع داده می­شود.

پس به یک معنا امنیت ملی پدیداری ذهنی است که ناشی از تعریف قدرت و درجه امنیت با توجه به تکنولوژی های قدرت در هر عصر متفاوت تعریف می­شود. بسته به اینکه انسان در چه عصری زندگی می­کند و با کدام جهان بینی و تکنولوژی ها دنیای پیرامون خود را تفسیر می­کند، امنیت ملی تعریفی متفاوت به خود می­گیرد. خلاصه امنیت ملی دفاع و حفظ تمامیت ارضی، جغرافیا، جمعیت، غذا، بهداشت، سلامت، رفاه و اقتصاد، قدرت نظامی و پرستیژ ابرقدرتی، استقلال، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و اقلیت ها، ایدئولوژی و فرهنگ، قدرت نرم و هژمونی شدن است. امنیت ملی حفظ قدرت شبانی سلطان و قلمرو او تا دفاع از قلمرو سرزمینی و جان و مال شهروندان در دوره مدرن و در عصر پسامدرن شامل حفظ و دفاع از حقوق بشر و دموکراسی جهانی را شامل می­شود. امنیت ملی بستگی به تکنولوژی­، تعریف سیاست و منافع ملی و  همینطور عصر و قرن قرار گرفته در آن دارد، که در زیر مورد بررسی قرار می­گیرند.

تکنولوژی­های متافیزیک و امنیت قدرت شبانی

در دوران قدیم یعنی عصر باستان تا دوره مدرن تعریف سیاست و امنیت چندان شباهتی به دوره جدید نمی­داد. انسان های ساکن در مصر، ایران و بین النهرین در دوره باستان و همین طور قرون وسطی در سرتاسرزمین، اغلب شکلی از وجوه سیاست را تجربه می­کردند، که ناشی از برداشت طبیعی بودن زور و تغلب و حکمرانی استبداد به هر شکل موجود بوده است. امنیت ملی در عصر سنتی بستگی به نیرو و اراده دستگاه حاکمه که اغلب دایره­ای بسیار کوچک از خواص را تشکیل می­داد بستگی داشت و متناسب با آن آنچه اشراف، کشیشان، نظامیان و به خصوص دربار و شاهزادگان را راضی می­کرد و دنیا را به کامشان شیرین می­کرد، مطلوب و هر عامل داخلی و خارجی که مانع رسیدن هرم حاکمیت به اهدافشان می­گردید مغایر با امنیت ملی تعریف می­شد. به این ترتیب در دوران قدیم امنیت کشور به ذهنیت درباریان بستگی داشت و حتی گاهی تکه ای از جغرافیای کشور برای رضایت خاطر و شادی بخشیدن به پادشاه هدیه داده می­شد.

در واقع می­توان گفت در عصر متافیزیک سیاست به شدت کیفی و اندرزنامه ای بود و عالمان سیاست توانایی اثرگذاری بر عرصه سیاست را نداشتند. سیاست به معنای تربیت و هدایت آنهم به وجه اخلاقی و حکمرانی بر خود تعریف می­شد. به این علت که معمولا دانشمندان از قدرت دور بودند و سیاست مداران اغلب بر اساس الگوهای خونی، نژادی و قومی به کشورداری می­پرداختند، ارتباط چندان محکمی میان دانش و قدرت برقرار نبود. تکنولوژی های طبیعی و سیاسی نیز بسیار دم دستی و ساده بود که باعث می­شد بشر نتواند امنیت ابتدایی جانی و مالی را برای خود به وجود آورد. در شکل غیر سیاسی و زندگی فردی بشر بسیار ناتوان بود و نمی­توانست راهکارهایی برای مریضی­ها و بلایای طبیعی پیدا کنند. سیل، زلزله، وبا، خشکسالی به صورت دوره ای نیمی از جمعیت بشر را از بین می­برد و ناامنی بسیار شدید اما به رسمیت شناخته و طبیعی پنداشته شده­ای به شمار می­رفت. اصلا به ذهن بشر نمی­آمد که می­تواند با استفاده از فرمول های علمی و ریاضیات و کشف قواعد، جلوی برخی از متغیرهای ناامنی را گرفت. هنوز بهداشت و علوم مهندسی و پزشکی وجود نداشت. تکنولوژی تنها به عرصه طبیعی و زیستی انسان ها مربوط نمی­شد بلکه در عصر متافیزیک زندگی سیاسی نیز از تکنولوژی های بسیار ساده و ابتدایی بهره می­گرفت.

سیاست در شکل اولیه خود نمی­توانست به قلمرو دولت ملت فهمی داشته باشد بلکه قلمرو مربوط به امپراطوری و قلمروهای سلطنتی بود که بر روی رعیت اعمال قدرت می­کرد. هیچ گونه تکنولوژی برای محدودیت قدرت و همینطور دادن نقش به شهروندان ایجاد نشده بود. تکنولوژی های قدرت در عصر متافیزیک به شدن کیفی، قیاسی، اندرزی و به دور از واقعیت های در جریان بودند. اصلی ترین ویژگی تقسیم نشدن کارها و همانند آن تقسیم نشدن علوم بود. از یکسو هر فرد می­بایست همه کاره باشد و به اقتصاد، سیاست و حتی نظامی­گری و امور مذهبی بپردازد و از سوی دیگر دانش ها نیز از یکدیگر مجزا نبود و در دل متافیزیک کلی قرار گرفته بود که با شاکله های متافیزیک، تمام حیات بشر را به شکل اسطوره ای و فلسفی جدای از واقعیات جامعه به صورت اندرزی هدایت می­کرد. تقسیم نشدن کارها به این علت بود که انسان­ها اعتمادی به یکدیگر نداشتند و به صورت زندگی رعیت وار به دنبال آن بودند که جان و مال و ناموس خود را در فضای جنگ همه علیه همه، سالم نگه دارند. در چنین شرایطی اعتماد و سرمایه اجتماعی به هیچ عنوان شکل نمی­گرفت و سیاست که جوهره­اش بر اساس کار جمعی است به وجود نمی­آید. در جوامع متافیزیکی باستان و قرون وسطی محققان با امتناع سیاست رو به رو هستند. وقتی که سیاست به معنای حاکم شدن برنامه ها و عملکردهای عقلانی توسط خرد جمعی و مصلحت عمومی حاکم نباشد جامعه امنیت لازم را ندارد (فوکو1،1389: 18). سیاست از جمله مقوله هایی در زندگی بشر است که اگر همه آن را رها کنند، سفاکترین و ظالم ترین انسان ها بر مردم حاکم خواهد شد و بی نظمی داخلی، آنومی اخلاقی، وابستگی و حس تحقیر شدید به همراه نابودی انسانیت را به همراه خواهد آورد. در عرصه اقتصاد اگر هر کس نفع خود را دنبال کند، جامعه توسط دستی نامرئی، امنیت را به بهترین شکل پاس می­دارد. اقتصاد، مدیریت، بازار و منطق بسیاری از روابط فردی و اجتماعی انسان ها با استفاده از ناخودآگاه حاکم بر متن ها هدایت می­شود. به این معنا که اگر همه به دنبال سود و منفعت خود باشند عقلانیت حاکم بر عرصه اقتصاد و بازار شکل خواهد گرفت. اما عرصه سیاست چنان حقیقت زنده، واقعی و حساسی دارد که برای شکل گیری امنیت سیاسی نیاز به سرمایه اجتماعی و تنظیم جامعه دارد و نمی­توان بر اساس منفعت های فردی برنامه ریزی های عمومی جامعه را به بهترین شکل خود انجام داد. سیاست مربوط به امور عمومی است و اگر همه دنبال سوار مجانی خوردن باشند و شانه از زیر بار مسئولیت های عمومی خالی کنند و اگر مکانیسمی برای هزینه و درآمد عقلانی امور عمومی تدارک دیده نشود، باعث می­شود که سیاست رها شده و جنگ، خشونت، ناامیدی، ناامنی، بی اخلاقی، استبداد و نابودی انسانیت را به راحتی همه با چشمان خود بنگرند. برای تامین امنیت سیاسی جامعه نیاز به شناخت پدیده های سیاسی و ارائه راه­کارهای علمی و ساختاری است که توزیع قدرت در جامعه را به شکلی تعادل آفرین بر عهده بگیرند. تنها عرصه ای که در سامانه های عملی و نظری سیاست در عصر متافیزیک به آن توجه نمی­شد، همین مورد بود و به همین دلیل تنها اخلاق، حکمرانی بر خود، کیفیات رهبری و هزاران اصل اخلاقی و آرمانی بدون توجه به ضمانت اجراها و یا ارتباط با واقعیت تولید می­گردید که توانایی برقراری امنیت ملی و کشوری را نیز نداشت. جوامع باستان و قرون وسطی بسیار ناامن بودند و سکوت و آرامش مبتنی بر رفتار استبدادی حکومت و قدرت شبانی بر آنها حاکم بود.      

شاه و درباریان به همراه نظامیان و کشیشان بر جان، مال و ناموس مردم حاکم بودند و استبداد ویژگی اصلی این واحدهای سیاسی بود. در جهان بینی های متافیزیکی مثل اسطوره، فلسفه، مذهب، فقه، عرفان، حکمت و ... سازوکاری برای محدود کردن قدرت و ایجاد سامانه ای برای امنیت دادن رفاهی، بهداشتی و اقتصادی برای مردم تدارک داده نشده بود. اصلا سیاست به معنای تربیت بود و تنها کنترلی که برای حکمرانان در نظر گرفته شده بود اصول اخلاقی­­ای به شمار می­رفت که حاکم و سیاست مداران باید واجد آن باشند. انسان آرمانی که باید شهر آرمانی را ایجاد کند که البته هیچ ضمانت اجرایی برای نحوه آرمانی بودن و عواملی که باعث ممانعت از آرمانی شدن باشد وجود ندارد. سیاست کنترل نفس و اخلاق پسندیده ایست که فیلسوفان و مذاهب از آن یاد کرده اند و حکمرانان باید به خاطر، خداوند، فضیلت، بهشت، نام نیکو و ... از آن داشته باشند. حال اگر از این صفت خالی بودند هیچ اتفاقی نمی­افتد. سیاست در سطوح اخلاق و خانواده در باب وظایف پدر خانه، نقش زنان و فرزندان و نحوه برخورد با کنیزان و غلامان را در برمی­گرفت. اصلا کسی جرات نمی­کرد که راجع به دربار، شاه و الزامات امر سیاسی در شکل دولتی و حکومتی صحبت کند.

همه این موارد به این علت بود که قدرت در سامانه های نظری و عملی متافیزیک همانند سیل، زلزله، وبا و خشکسالی رها شده بود و تابع هیچ کنترل، نظارت، قاعده و قانونی نبود. قدرت مشروطیت را برنمی­تافت و نمی­خواست دایره قدرت را از تعداد بسیار اندک گسترش دهد. اصلا هیچ محقق و دانشمند سیاسی نمی­توانست قدرت را مورد مطالعه قرار دهد و در مورد آن احکامی را صادر کند که مبتنی بر تکرار و پیش بینی پذیری باشد. نمونه می­توان از برخورد حاکمیت با افلاطون، ملاصدرا، ماکیاول یا سهروردی را نام برد که به محض نزدیک شدن به قدرت و باز کردن ابعاد آن و مشروط کردن قدرت مبتنی بر اینکه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؛ خود را به زندان، گوشه نشینی، تبعید و حتی مرگ نزدیک می­کردند.

امنیت تنها از زاویه دید قبایل جنگجو و درارای عصبیتی تعریف می­شد که مدام در حال جنگ و انداختن حکومت های مستقر بودند و حتی اعتقاد بر این بود که با شکل گیری امنیت حکومت رو به زوال می­رود. اگر امنیت به معنای رضایت ناشی از راحتی، رفاه، تجمل، شهرنشینی و ... باشد، به گفته ابن خلدون قبایل می­دانستند که مرگ و انحطاطشان در روی کردن به امنیت و گزینش زندگی شهرنشینی است. انگار آنها امنیت و لذت و آرامش را در خون و جنگ می­دیدند و هر گونه سکوت و رضایت رفاهمندانه جامعه را نشانه زوال و حرکت به سمت انحطاط قلمداد می­کردند. زندگی در جنگ و اخلاق پدرسالارانه دلبسته ناامنی و بهم ریختن اوضاع عادی بود تا با استفاده از جلوه های خشونت بتواند قدرت خود را به شکل بهتری نشان دهد و از غنیمت ها و سایر امکاناتی که رانت جنگ در اختیارشان قرار می­داد بهره گیرند و بردگان و رعیت را به شکل های گوناگون مورد ظلم و ستم قرار دهند.

مردم قدرت، اطلاع، اثرگذاری و توانایی حضور در عرصه عمومی و اظهار نظر نداشتند. مردم گوسفندان رام شده و بسیار آرام و راضی ای بودن که چوپانشان پادشاه بود و به آنها به هر میزان و با هر نامی که می­خواست امنیت هدیه می­کرد، اما در بسیاری از مواقع گرگ و دزد و گله نیز خود چوپان بود که به جان رعیت می­افتادند و از آنها مالیات، جان، نان، ناموس، زمین و هر چه را که دارا بود را می­خواستند. امنیت به این صورت تعریف شده بود که گریزی از وجود قدرت عالی و حکومت نیست و هر چه حکومت به مردم ظلم کند از نبود آن بهتر است و حتی بر مسلمانان می­تواند حاکم کافر سلطنت برقرار کند و از سوی دیگر رعیت موظف به اطاعتند چرا که پادشاه سایه و نماینده خداست و هر ظلم و ستمی که به گوسفندان روا می­دارد چون آنها خودی محسوب نمی­شوند گناه تلقی نشده. شاه از طریق رسانه های شفاهی و دهان به دهان در سخنرانی ها و منبرها پیام های خود را به گوش رعیت می­رساند. مردم بسیار بی اطلاع بودند و هر کس به دنبال زندگی خود بود و کار سیاسی به متولیان و شاهزاده سپرده شده بود تا امور رعیت را در حال و آینده سروسامان دهند.

به طور خلاصه می­توان گفت امنیت در عصر متافیزیک، با توجه به شکل کیفی، قیاسی و آرمانی از سوی جهان بینی هایی تولید می­گردید، که ارتباط چندانی به واقعیت ها نداشتند. امنیت ملی به معنای رضایت خاطر سلطان و پادشاه بود و هر عاملی که به ذهنیت همایونی قدرت شبانی ضربه می­زد و آن را آشفته می­ساخت تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می­آمد. استبداد، قدرت شبانی، جهان بینی متافیزیکی سه عامل اثرگذار بر سیاست رعیت محوری دوران قدیم بودند که نحوه های فردگرایانه و یا خواص گرایانه امنیت ملی را شکل می­دادند.

تکنولوژی­های فیزیک و امنیت ملی دولت ها

علم سیاست اغلب گزاره­های خود را در عصر مدرن یافته است. دانش سیاسی را می­توان در نوشته های مغ ایران باستان، تنسر و یا فیلسوف یونان باستان، افلاطون پیدا کرد اما آنچه به عنوان علم سیاست مطرح است در دوره مدرن، آنهم در اواخر قرن نوزدهم به وقوع می­پیوندد. علم سیاست با توجه به سایه سنگین مدرنیته اغلب اصلی­ترین واحد سیاسی، که در آن همه موضوعات از قبیل آزادی، برابری، رفاه و امنیت به وقوع می­پیوند را دولت ملی می­داند. اتفاقی که برای امنیت سیاسی در عصر مدرن می­افتد این است که از شکل بهم ریخته ملک الطوایفی، امپراطوری، دولت شهری، ساتراپی، سلطنتی و ... عبور می­کند و به سمت واحدهای سیاسی دولت ملی حرکت می­کند. این تحول بعد از قرن­ها زد و خورد و جنگ میان فرقه ها، قومیت­ها و امپراطوری­های فلسفی، نژادی و مذهبی شکل می­گیرد و در واقع نظم دولت­ملت برآمده از عهدنامه وستفالیا مبنای جهانی برای سیاست در جهان را فراهم می­کند. دانش سیاسی نیز بعد از اینکه مهمترین بازیگر و هویت سیاسی خود را به نام دولت ملی می­شناسد، موضوعات خود را به بخش موضوعات فراملی و فروملی تقسیم می­کند.

امنیت ملی نیز در عصر مدرن تنها در قالب دولت های ملی قابل فهم است. رسمیت اصلی عقلانیت سیاسی دیگر انسان ها، مذاهب، فلسفه و .... را نمی­شناسد، بلکه تنها مرزهای جغرافیایی و انسان های قرار گرفته در دولت ملی موضوع امنیت سیاسی هستند. در دوران کلاسیک و عصر متافیزیک امنیت سیاسی به هویت، مذهب، انسانیت و یا منافع شخصی و استبدادی شاه و نزدیکان او بستگی داشت و تفسیر امنیت ملی بستگی به امور بسیار کیفی و سلیقه ای می­گردید که هر کس با توجه به جایگاهی که در قدرت داشت فارغ از هر گونه چارچوبی می­توانست معین کند که منافع سیاسی و امنیتی کشور بر چه اساسی است و چه عواملی امنیت شهر و کشور را به هم می­ریزد و چگونه باید از آن دفاع کرد. در حالی که تکنولوژی های قدرت در عصر مکانیکی مدرن، با خلق کردن واحد سیاسی دولت ملی توانستند که امنیت ملی را از بعد کیفی و اشراقی خارج کرده و آن را در چارچوب دولت ملی قرار دهند. دولت با توجه به قراردادی که با شهروندان می­بندد اصلی ترین منبع و مرجع حکمرانی می­شود و اقتدار مشروع و عالی خود را بر همه تابعین اعمال می­کند. بر اساس قرارداد شهروندان که در یک واحد سرزمینی و جغرافیایی قرار گرفته­اند و پذیرفته­اند که دولتی را برای امنیت و رفاه خود خلق کنند، مشخص می­کنند که در چه مواردی امنیت ملی­شان به خطر می­افتد و چگونه دولت باید مداخله کند تا امنیت بازگردد. دو موضوع وجود دارد که به عنوان بدیهی ترین امور در مورد امنیت ملی در عصر مردن به رسمیت شناخته می­شود. اول مربوط به جغرافیای سرزمینی و مرزهای مشخص شده ملی است، که دولت باید در صدر مسائل امنیت ملی خود حفاظت از مرزها و حفظ تمامیت ارضی را قرار دهد و به هیچ عنوان تکه­ای از خاک سرزمین خود را در جنگ با کشورهای خارجی یا بر اثر ادعاهای اقلیت های خاص در کشور واگذار نکند و یا به تجزیه راضی نشود. بعد از جغرافیا بدیهی ترین اصل امنیت ملی به شهروندان برمی­گردد، که حکومت باید با توجه به قرارداد و قانون اساسی که با تابعان خود بسته است تمام تلاش خود را به کار ببرد که از داخل یا خارج از مرزها عواملی باعث به خطر افتادن امنیت شهروندان نشود. شهروندان هر گاه از سوی جنگ طلبان و آشوب گران و دزدان داخلی و خارجی تهدید شوند که مال، جان و یا ناموسشان در خطر است، دیگر آن جامعه امنیت ندارد و دولت ملی باید تمام تلاش خود را جهت سرکوب و نابودی متجاوزان و به حالت اول درآوردن محیط برای شهروندان در حالت دوم، به کار گیرد. به این ترتیب دولت ملی دو هدف عمده در تامین امنیت ملی دارد که به دواصل جغرافیا و شهروندان بازمی­گردد و باید به شکلی امنیت تامین شود که این دو هدف امنیت ملی در صدر قرار گیرند.

امنیت ملی ساختاری پیدا کرد که بر اساس الگوهای اعمال قدرت و محدود کردن قدرت در تکنولوژی ­های مکانیکی قابل فهم است. به این شکل که عالمان علم سیاست به این نتیجه رسیدند که برای قدرت در عرصه عمومی و شکل های متعدد آن در میان اجتماعات انسانی نیاز به مبانی عقلانی و ثابت شده­ای دارند که به انسان ها و رفتار آنها ربط نداشته باشند. با پایه گذاری دانش مکانیکی در علم سیاست سامانه های اعمال و محدود کردن قدرت به سمت بروکراسی سازی و ایجاد نهادهای اداری حرکت کرد که جدای از رای، اندیشه و قصدیت سیاستمداران بود. این فهم و درک مدرن که به جایگاه بیش از شخصیت انسان­ها بها می­داد باعث شد که جریان قدرت بر اساس قاعده و اصول قابل پیش بینی به سمت تقسیم شدن در جامعه حرکت کند و با مبنا قرار دادن دولت ملی خشونت های داخلی و خارجی به شکل علمی و حقوقی حل و فصل گردد. مکانیک قدرت مدرن با استفاده از تکنولوژی­های سیاسی توانست با اصولی چون بروکراسی، دموکراسی، تقسیم قوا، حقوق طبیعی، تفکیک قوا، قانون اساسی، حقوق شهروندی، انتخابات، جامعه مدنی و .... شکلی از توزیع قدرت را در دولت شهرها ترسیم کند که به عقلانیت، پیش بینی پذیری، رفاه و شادی شهروندان نزدیک­تر باشد (هابرماس،1386: 88). در حالی که تکنولوژی های متافیزیکی قدرت به شدت شخصی، قیاسی، استبدادی و کیفی بودن و باعث می­شدند، هیچ مبنایی برای امنیت ملی جز اراده و نیات هیات حاکمه وجود نداشته باشد اما در تکنولوژی­های مکانیکی قدرت مدرن سازمان ها، ادارات، حقوق، مجلس، انتخابات، رسانه ها و سایر نهادهای حزبی و صنفی ای تدارک دیده شده بود که حتی اگر فردی ظالم، فاسد و جانی نیز باشد نتواند منافع ملی را نابود کند و امنیت ملی را به خطر اندازد (Philip,2010:38). تکنولوژی های مکانیکی قدرت باعث شدند که دایره امنیت از سطح دربار و شاهزاده ها به سمت شهروندان حرکت کند. اکنون اموری که تمامیت ارضی و جغرافیای سرزمینی را از یکسو، و جان ومال و ناموس شهروندان را از سوی دیگر به خطر می­انداخت عوامل امنیتی قلمداد می­شدند، که دولت ملی باید برای آنها چاره ای می­اندیشید. ملی­گرایی و تاسیس دولت­های مدرن خاک و سرزمین را برای شهروندان دارای اهمیت ساخت و از سوی دیگر شهروندان نیز به موضوع بسیار مهم برای دستگاه حاکمه تبدیل شدند. انگار امنیت سیاسی در عصر مکانیک و فیزیک کاملا متفاوت با عصر متافیزیکی بود چرا که در شکل نظام های امپراطوری هخامنشیان و یا حکومت های چین باستان رعیت وظیفه داشت، که امنیت حکومت و قلمروهای متغیر آنها را با جان و مال خود حفظ کند اما در عصر مدرن وظیفه حکومت است که از جغرافیا و جمعیت کشور خود محافظت نماید و امنیت شهروندان را به هر شکل ممکن تامین نماید تا مشروع قلمداد شود. امنیت سیاسی مفهومی کاملا علمی، عقلانی و به رسمیت شناخته شده پیدا کرد که قدرت­مندی حکومت­ها نیز در توانایی به کاربردن استراتژی هایی بود که برای حفظ قلمرو سرزمینی و رضایت شهروندان خود به کار می­گرفتند و زمانی که از رسیدن به منافع ملی و دفاع از شهروندان و حفظ امنیت ملی آنها ناتوان می­شدند دچار بی مشروعیتی می­شدند و فرایند اصلاح یا انقلاب می­افتادند.

در دوران کلاسیک دولت­ها حتی از امنیت دادن مالی و جانی به رعیت هم ناتوان بودند و اغلب ثبات مرزی نیز وجود نداشت. در دوره مدرن با به وجود آمدن دولت­ ملت، هدف اولیه و ظاهری همه حکومت­ها حفاظت از مرزها و شروندان بود، به نحوی که امنیت آنها پاس داشته شود. البته امنیت بخشیدن به جمعیت به راحتی امکان پذیر نبود، چرا که جماعت های انسانی به محض اینکه به سطحی از امنیت، آرامش و رفاه می­رسند با توجه به قانون توقعات فزاینده خواسته های خود را بالاتر می­برند و اموری که در قدیم باعث امنیت بخشیدن به آنها می­شد، اکنون از آن توان برخوردار نیست. به این معنا امنیت گاهی با کارکردهای رژیم سیاسی در جهت عکس حرکت می­کند، یعنی ظالم­ترین و فاسدترین حکومت ها توان مقاومت و ایستادن در برابر مردم را دارند و می­توانند به بقای خود ادامه دهند. اما به محض اینکه حکومتی امنیت و رفاه را برای شهروندان مهیا کرد در درجه اول زمینه را برای نابودی و زیر سوال بردن خود فراهم کرده است. به علت وجود داشتن قانون، نسبی بودن امنیت و حرکت کردن خواسته های شهروندان متناسب با روزگار است که عده ای امنیت را نیز مفهومی ذهنی و کاملا برآمده از کارکردهای حکومت، میزان توانایی و آگاهی شهروندان و همین­طور نگاه به آینده آنها می­دادند. اگر این قانون را به این شکل در علم سیاست مطرح کنیم قابل درک خواهد بود، که چرا حکومت­های پدرسالارانه و سلطنتی در تاریخ عمر زیادی داشتند و اغلب رعیت های آنان قیام، شورش و یا حتی اندیشه اصلاح نیز به ذهنشان نمی­رسید.

دولت های مدرن نمی­توانند بر مفهومی ایستا به معنای حفظ جغرافیا و جمعیت از تهدیدات داخلی و خارجی تاکید کنند، چرا که ذات منافع، تهدیدات و امنیت ملی هر روز با توجه به عوامل بسیاری در حال تغییر می­باشد. در ابتدا دولت باید امنیت را در بعد ظاهری جان و مال مردم رعایت کند. کارکردهای حکومت برای تامین امنیت در دستگاه فکری فیزیکی به شکل حکومت مندی مکانیکی بروز می­کند که در آن قدرت پلیسی امنیت شهرها را حفظ می­کند. جلوگیری از خشونت و ایجاد کردن دستگاه قضایی و اداری به منظور توزیع منابع قدرت در جامعه بر عهده حکومت می­باشد. البته حکومت در بعد داخلی با صرف بودجه و توان بالا سعی می­کند که مرجع نهایی اعمال حکم و از سوی دیگر دفاع از حقوق شهروندان را برعهده بگیرد. پلیس، قوه قضاییه و ارتش وظیفه حفاظت جان شهروندان در برابر تهدیدات داخلی و خارجی را برعهده دارند. دولت باید از همه احزاب، اصناف، گروه های ذی نفوذ و بخصوص لابی های فرو و فرا ملی قدرتمندتر باشد، تا بتواند امنیت داخل مرزهای دولت ملی را برای شهروندان ایجاد نماید. حرکت بعد از امنیت جانی برای برنامه ریزی سیاسی دولت مکانیکی مربوط به اقتصاد و سروسامان دادن به حیطه سود و زیان بانکی است که برای شهروندان به قصد رسیدن به رفاه و داشتن امکانات اولیه بسیار اهمیت دارد. در این بعد دولت از غایت های جنگی به سمت غایت های اقتصادی در حرکت است تا شهروندان با انصاف، عقلانیت و سایر وجوه تمدن مدرن بتوانند امنیت داشته باشند و از زندگی در کشور خود لذت ببرند. موضوع بعد در امنیت ملی راجع به سطوح فرهنگی در جامعه می­باشد، زمانی شهروندان احساس امنیت فرهنگی و هویتی می­کنند که هر هویت مرکزی ای هویت ها پیرامون را به رسمیت بشناسد. هر کدام از موارد بالا از قبیل وابستگی سیاسی، شکست در جنگ، نابود شدن اقتصاد ملی و تحقیر شدن هویت ملی می­تواند ضربات بسیار هولناکی را به امنیت ملی کشور بزند. ما از گذشتگان آموخته ایم که با زندگی کردن در کنار یکدیگر بدون داشتن یک خرد جمعی که متبلور در دولت شود نمی­توان امنیت تک تک انسان ها را تامین کرد و شاید به همین دلیل است که داشتن دولت را برابر با عقلانیت و شروع تمدن بشری می­دانند. البته هر حکومتی نمی­تواند به راحتی و با رها کردن امور به دست حوادث امنیت را تامین کند. در دوره مدرن بعد اول امنیت مربوط به جان انسان ها و از دست ندادن تمامیت ارضی بود که در جغرافیا و سرزمین خلاصه می­شد. اما این بعد امنیت را، کشورها و دولت های استبدادی و حتی بسیاری از امپراطوری­های سنتی نیز دارا بودند. آنچه عقلانیت مدرن را از قدیم متمایز می­کرد، حرکت کردن به سمت اقتصاد و کشاندن دایره امنیت از امور نظامی و جنگ به اقتصاد و فعالیت های تجاری بود. حکومت تنها وظیفه نظامی و امنیتی نداشت بلکه در کنار حل اختلاف و سرکوب مهاجمان داخلی و خارجی، باید می­توانست رفاه و امنیت اقتصادی را نیز برای شهروندان خود تامین می­کرد. داشتن اقتصاد پویا و وابسته نبودن در کالاهای استراتژی باعث می­گردید، که هر دولت ملتی به تنهایی سرمایه و توان خود را در بیراهه مصرف نکند. اما علاوه بر امنیت اقتصادی بشر در دوره مدرن به این نتیجه رسید که یکی دیگر از وظایف حکومت­ها به وجود آوردن امنیت فرهنگی و رضایت خاطری بود که به دور از فضای جنگ، نظامی­گری و حتی اقتصاد تعریف می­شد و مربوط به احساسات، فکرها و ایستارهایی بود که شهروندان در مدت زندگی خود آنها را خودآگاه یا ناخودآگاه آموخته بودند. در اینجا نقش دولت از شکل پلیسی به نقش شبانی تغییر جهت پیدا می­کند و با استفاده از نمادها، نهاد ها و زبان های گوناگون قدرت انحصار کامل فرهنگ، ادب و بسیاری از آداب و رسوم اجتماعی از سبک غذا،آرایش، لباس تا نحوه فکر کردن نیز به استانداردسازی های دولت برمی­گردد. دولت باید سامانه هایی را تدارک ببیند که شهروندان احساس کنند قدرت داخلی و خارجی را خود ایجاد کرده­اند و اکنون نیز حاکمیت آن به دست کسانی است که دغدغه امور فرهنگی و اصول دموکراسی را دارند.  

در بعد روابط میان دولت ملت ها در عصر مردن منافع ملی به رسمیت شناخته می­شود و هر کشور بر اساس فهمی که عمدتا بر واقع گرایی استوار می­شود به دنبال تامین امنیت ملی خود می­باشد. دولت ها توان نظامی و اقتصادی خود را در محیط بین الملل بالا می­برند و با ترویج نامحسوس و هنری فرهنگ ملی خود در قالب زبان، ادبیات، موسیقی، فیلم، شعر و یا سایر کالاهای عمومی جذاب از جهان گردی تا غذا و مذهب سعی می­کنند، هویت خود را در جهان به شکلی عقلانی و انسانی و دارای تعامل سازنده با سایر کشورها نشان دهند. به طور خلاصه در دوره مدرن امنیت ملی به موضوعات سیاسی، اقصادی و فرهنگی ای برمی­گشت که قصد داشت با بزارهای گوناگون از تهدیدات علیه جمعیت و جغرافیای دولت مدرن جلوگیری کند. امنیت ملی مربوط به دوره مکانیکی عصر فیزیک برمی­گردد که بشر تا اندازه ای موفق شده است مرزهای عقل سیاسی و عمل سیاسی را جدا کرده و نیروهای سیاسی را در دولت ملی با رویکرد بروکراتیک از بالا و دموکراتیک از پایین به نحوی مراقبت و نظارت کند که توان، جسارت و قدرت نمایی عوامل ضد ملی کاهش یابد. این مهم با کمک علم سیاست و حکومت مندی مکانیکی، قابلیت تحقق پیدا می­کند.

تکنولوژی­های اطلاعات و امنیت ملی در عصر جهانی شدن

به باور بسیاری از پژوهشگران، عرصه تحولات سیاسی دیگر نمی­تواند امنیت کشورها را بر اصول بدیهی انگاشته شده در دوره مدرن ایجاد کند و با استفاده از تکنیک هایی چون دولت ملی، انتخابات، احزاب، رسانه های دولتی، موازنه قوا و سازمان های بین الملل از امنیت شهروندان جهانی حفاظت کند. اینکه امنیت در عصر جدید به لحاظ سیاسی چه مواردی را شامل می­شود (Tilly,1998:394-400)؟ واحد سیاسی­ای که شهروندان جهانی به آن اعتماد دارند در کجا در حال شکل گیری است؟ و از همه مهمتر چه کسانی و با چه ابزارهایی می­توانند امنیت بشری را تضمین کنند؟ همه به علت تغییر نظام­های معرفتی، تغییر عصر و تغییر تکنولوژی، تحولی اساسی پیدا کرده است. متن زندگی انسان­ها عوض شده است و متناسب با آن دیگر زندگی خانواده­های متمرکز، نشسته پای تلوزیون و یا دلخوش به خبرهای روزنامه و رادیو و شرکت کنندگان در احزاب و مدافعان منافع ملی و همین­طور بروکرات­ها بسیار تغییر کرده است و تا حدی برخی واژگان مثل امپریالیسم، منافع ملی، انحصارات دولتی، دولت رفاه، فرهنگ توده ای، شهروندان ملی و ... در حال تبدیل شدن به آرشیوهای موزه ای، برای درس تاریخ اندیشه های سیاسی می­باشند. همانطور که در کلاس­های سیاست گذاری قرن بیستم با رویکردهای تفهمی، ساختاری، ساختگرا یا پراگماتیستی از وبر، مارکس تا آلتوسر و گیدنز به آثار فیلسوفان و آرمان گرایانی چون افلاطون، آگوستین و حتی هابز نگاهی تحقیرآمیز و غیرکاربردی می­انداختند، امروزه در قرن بیست و یکم نیز میراث مدرنیته از منظر رویکردهای انعکاسی، انتقادی، سازه­ای و پسامدرن با نقدی شالوده شکنانه مواجه شده است، به نحوی که برای همگان بدیهی شده است که بشر در حال تجربه زیست­جهانی به شدت متفاوت از دوره مدرن می­باشد. آن نقطه اقلیدسی اعتماد به ریاضیات و منطق فیزیک مکانیکی زیر سوال رفته است و لویتان دولت که انحصارگر مرگ، زندگی، قانون، فرهنگ، فکر، اقتصاد و ... در عصر مدرن به شمار می­رفت، اکنون به دام بازنمایی های عرصه مجازی افتاده است که روز به روز شهروندان خود را در فضای جهانی از دست می­دهد و اشرافیت سیاست و رازآلودگی آن در شبکه­های مجازی، توسط دوربین های تلفن همراه و کلیپ هایی که سر از خصوصی ترین وجوه قدرت درآورده اند افشا می­شود. بشر در حال نزدیک شدن به یکدیگر می­باشند، اما دولت ملت ها با استدلال ها و مشروعیت هایی غایی بسیار خنده دار بر تفاوت ها و حفظ منافع ملی پافشاری می­کنند (نای،1387: 141)  و شاید به همین علت باشد، که به گفته "کالین­های" مردم از سیاست در عصر اطلاعات به شدت تنفر دارند. قدرت با سامانه های جدید، روزمره، از پایین به بالا در قالب نمادها و زبان های مجازی، سایبری و فرهنگی در حال تولید شدن است و این موارد سرشت امنیت را نیز دچار تحول بنیادینی ساخته است (2007Hoy,).

مبنای تغییر مفهوم امنیت در بعد معرفت شناسی به الزامات فیزیک کوانتوم برمی­گردد. فیزیک نیوتنی بر اساس ادعاهای پوزیتیویستی و کاملا ریاضی­گونه خود، ادعا داشت تنها راه دست­یابی به سعادت و فضیلت، در این دنیا وجود دارد و اگر انسان ها با روش های عقلانی و محسوس به کشف جهان با خلقیات تجربه و آزمایش بپردازند می­توانند، بسیاری از امور ناآرام و بی قطعیت در دنیا را به رام خود درآورند. این روش با استفاده از تکنولوژی­های مکانیکی در عرصه سیاسی به خلق دولت و سپس اجازه دادن به آن برای انحصارگری انجامید و پس از آن هر مفهومی برای اصلاح در قالب شهروندان ملی، منافع ملی استوار گردید. امنیت ملی نیز به کار گرفتن تکنیک­های آرمان گرا و واقع گرایی شد که از راه اقتصاد، فرهنگ و نظامی­گری به دنبال آن بودن که جغرافیا و جمعیت دولت ملی را حفظ نمایند. معرفت شناسی سیاست مدرن به دو سطح عین و ذهنی بازمی­گشت که با شیوه های تفهمی، ساختاری و بروکراتیک سعی داشت با فرهنگ مشارکتی، انتقادی و تخصصی به صورت نهادی جلوی ناامنی را سطح کند. اتفاقی که در عصر اطلاعات افتاده است، این است که از سال 1990 به بعد بشر با جنبه های جدید از وجودشناسی و هستی آشنا شده است و نیروهای غیر قابل محسوسی را به خدمت گرفته است که تاثیر بسیار زیادی

/ 0 نظر / 6 بازدید