تکنولوژی های قدرت در سیاست نامة خواجه نظام الملک

politicalstudy.ihcs.ac.ir/pdf_1029_cc71672b6c865ac38e4b9f2023486b2a.html

جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
26 - سال چهارم، شمارة چهارم، زمستان 1392 ، صص 1
تکنولوژی های قدرت در سیاس تنامة خواجه نظام الملک 1

/ 0 نظر / 27 بازدید