حقوق زن در اسلام ... پژوهش قرآنی /// فرستاده شده توسط رضا یعقوبی

فرستاده شده توسط دوست محقق و پژوهشگرم جناب آقای رضا یعقوبی/// این مقاله به صورت خلاصه در مهرنامه شماره 20 چاپ گردید و در اینجا به صورت کامل منتشر میشود.

 

باسمه تعالی

حقوق زن در اسلام(1) – پژوهشی در تاریخ متون

نصر حامد ابوزید

مترجم رضا یعقوبی

همزمان با توسعه روابط بین جوامع بشری در دوران معاصر، مساله حقوق زن، صرف نظر از آن شق این موضوع که جزء طبیعت ذاتی انسان است و منحصر به قشر و یا جامعه خاصی نیست، در ابعاد مختلف اجتماعی و فکری و فرهنگی در سطوح مختلف جامعه مطرح گردید. در جوامع عربی-اسلامی ما، بعد «دین» که پیوسته با کمک مرجعیت روحی – اخلاقی،نقش مرجعیت دینی و قانونی را ایفا می کند، به این دشواری و پیچیدگی اضافه می شود. از زمان آغاز جنبش موسوم به بیداری عربی در اوایل قرن نوزدهم ،دو مساله« آموزش و تعلیم زن» و ‍‍‍«رهایی وی» از سنت های متروک و راکدی که مانع پیشرفت جامعه در تمام جوانب می باشند،بخش اعظم فعالیت های این جنبش نو پا را به خود اختصاص داد. رفاعه رافع طهطاوی‌ (1801_1873) شیخی بود که مامور بود تا در پاریس امام جماعت یک گروه مستشار نظامی و راهنمای مسایل شرعی ایشان باشدوفتواهای بایسته را صادر نماید.(2) وی از این که می دید دانش آموزان و دانشجویان زن در پاریس درعین آرایش وآراستگی مورد اذیت قرار نمی گرفتند شدیدآ تعجب می کرد. (3)وی در بخش پایانی کتاب خود با عنوان« چکیده ای ارزشمنداز گزارش پاریس»(4)(تخصیص الابریز فی تلخیص باریس) در این خصوص آورده که:« جریحه دار شدن عفت زنان زاییده محجبه بودن یا نبودن ایشان نیست بلکه منشا ْآن تربیت خوب یا بد ایشان می باشد.»

بر این مبنا طهطاوی دعوت به آموزش و تعلیم و تربیت زن را یکی از مسلمات دینی و ملی برشمرد و کتاب «راهنمایی مطمئن برای آموزش دختران و پسران» را تالیف نمود. پس از مرگ طهطاوی اندیشمندانی چون شیخ محمد عبده (متوفی 1905 میلادی) وقاسم امین (1863_1908 میلادی)و طاهر حداد (متوفی 1930 میلادی) با تاسی به آرای وی - همان طور که خواهیم دید- از دایرهءکسانی که با استناد به منابع دینی، مخالف برابری حقوق زن ومرد- همانند برابری ایشان در واجبات دینی- بودند،خارج شدند.

بدون شک طرح بحث دوباره راجع به زن در جهان عربی –اسلامی بی ارتباط با ظهور پدیده ای که پیروانش«بیداری اسلامی» می گویند و برخی دیگر «اسلام سیاسی» می نامندش ودر رسانه های غربی «بنیادگرایی اسلامی» نامیده می شود،نمی باشد. اگر چه صفات اسمی الحاقی به این پدیده متفاوت است ولی نفس ظهور این پدیده سوالاتی را بر انگیخت که فکر می کنیم بیانیه این جنبش (بیداری اسلامی) به تمام این سولات_مخصوصاً آن سوالاتی که به حقوق زن در دین اسلام مرتبط می باشد- پاسخ دندان شکنی داده است. خوب است در اینجا متذکر شویم که بحران هویت عربی که در شکست 1967 (یونیو-خریران)به اوج خود رسید، نقطهء عطفی بود که باعث شد تمام مسایل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و فکری که قبلاً مقبول عام بود،دوباره مورد واکاوی و باز خوانی قرار گیرد. بدین سان جنبش چالش طرح سوال راجع به تمام موضوعات آغاز شد وآن جنبشی بود که متوقف نگردیدو بر این باوریم که در آینده هم متوقف نخواهد شد، چرا که تبعات آن شکست در شکلی حاد،به صورت مستمرو پیوسته،ادامه دارد. نزدیک بود که بینش عربی شکست را ریشه کن کند و می پنداشت که قادر به کنترل و تعامل با آن می باشد تا اینکه در اکتبر 1973 مشخص شد شکست های بیشتری در کمینش نشسته اند: پیمان کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل، شکاف واز هم گسیختگی جنبش سیاسی عربی ، ویرانی بیروت، جنگ خلیج اول، طوفان صحرا (یا جنگ خلیج دوم) تجاوز اسرائیلی ها به جنوب لبنان،مذاکرات صلح(مادرید،اسلو،غزه، اریحا و... )از جمله این شکست ها بودند.

این شکست های پی در پی منجر به سربرآوردن هیاهوی نژاد پرستی قومی/گروهی گردید و این فتنه های خفته را از بستر هایشان بر انگیخت واین آشوبهای منطقه ای بارسیاسی و اجتماعی گرفت و -در سطح اجتماعی - از یک سو ،موجب در حاشیه و تحت فشار قرارگرفتن اقلیت ها گردید و از سوی دیگر باعث به بردگی گرفتن ایشان. در تمامی این حالات، گفتمان سلطه طلب قاهری جریان دارد که نه قادر به سکوت است ونه مایل به گفتگو ومدعی است که حقیقت مطلق در کف اوست و گمان می کنداز یک مرجعیت برتری برخوردار است که از الهه ای مقدس گرفته است. در هر حال چه گفتمان سیاسی باشد وچه اجتماعی نتیجه اش یکی است و آن به بردگی گرفتن و سیطرهء برشخص- اعم از زن و مرد- می باشدکه در این سیطره و تسلط، زن وکودک مورد ظلم مضاعف واقع می شوند.

اگر از جهان عرب بگذریم و مساله را درسطح بین المللی مورد تامل قرار دهیم، باز هم می بینیم که (این گفتمان سلطه طلب)در پوشش جهان دو قطبی-منجربه تجزیه دولت اتحاد شوروی گردید و منافع بی شماری را در نظام جهانی به سمت دیکتاتوری آمریکا گسیل داشت. پیدایش این وضع جدید منجر به بروز هرج ومرجی گردید که ناشی از سپری شدن زوال«عصر یقین ها» و آغاز عصر پرسشهای بزرگ بود. این هرج ومرج و آشوب  با ظهور نزاع های خفته و مضمر قومی و نژاد پرستانه در جامعه جهانی-به عنوان یک کل- شکل گرفت و نه فقط در جوامعی که به نام جوامع نظم شمول شناخته شده بودند. معنای فرهنگی و سیاسی اصطلاح «وحدت اروپا»- مخصوصاً پس از پیدایش «بازار مشترک اروپا»- متضمن معنای «دیوار کشی» است، یعنی ایجاد دیوار حایل بین دولت های اروپایی و دولتهای غیر اروپایی. این دیوار شامل کشور های اروپایی و کشور های عضو پیمان آتلانتیک شمالی نمی گردد. یکی از بزرگترین حلقه های تحت نظر،اما خارج از دیوار های قاره اروپا، «جهان سوم» می باشدجهانی که به خاطر تسلط بر مقدرات آن وبهره برداری از ثروت های باقی مانده آن نیاز به کنترل بیشتری دارد. در این رویکرد «مشروعیت بین المللی» که به معنای مشروعیت منافع شمال در ضدیت با منافع جنوب می باشد، شکل می گیرد و با توسل به آن عراق - به عنوان یک مانع- بعد از زمینه سازی های تخریبی اشغال می گردد و لیبی و سوریه با ادعای مبارزه با مشروعیت جهانی وهمکاری با تروریست ها تحت فشار قرار می گیرند و در حالی که در برابر فعالیتهای رژیم ترویست صهیونیستی ومتحدانش مطلقاً موضع سکوت اتخاذ می گردد ولی علیه فلسطین و لبنان قطع نامه های جهانی صادر می گردد. بدون شک این جو حاکم بر فضای جهانی در تشدید نژاد پرستی گروهی اعراب، تاثیر مضاعف دارد و اعراب با صرف در افتادن با دشمن حقیقی فعلی _یعنی ارتجاع و دیکتاتوری وتسلط همه جانبه آمریکا و اسرائیل_ راه برون رفتی برای حل مشکل نمی یابند و این معضل به خودشان باز می گرددو زاییده توهم ایشان است. در این رهیافت بین المللی که واژه مصطلح «برخورد تمدنها» ظاهر می گردد و اسلام دشمن غرب تلقی می شود، مسلمانان_در پاسخ این مبارزه طلبی_چاره ای ندارند جز توجه به آن گفتمان اسلامی که نه تنها به شعله ور نمودن آتش خشم عمومی علیه امپر یالیسم سیاسی غرب اکتفا نمی کند، بلکه دامنه خشم خود را به تمام تمدن و فرهنگ و میراث انسانی مندرج در آنچه که «تمدن غربی»نامیده می شود،تسری می بخشد.به عبارت دیگر می توان گفت که: شکست های پی در پی اعراب طرح مجدد مسایلی چون «هویت»و«سنت» و«بازگشت به خوشتن» را در پی داشت که غالباً نشات گرفته از نژاد پرستی گروهی بود ووضعیت نظام جهانی در تعمیق این هدف ذی نقش بود.

الف)-سوالهای جدید:جایگاه ما در برابر حقوق زن در کجاست؟

در حالی که جهان کنونی سرگرم مسایلی فراتر از امر آموزش وتعلیم وتربیت زن و اشتغال به کار وی در بیرون از منزل وبرابری وی با مرد وتصدی مسؤولیت های اجتماعی، به عنوان یک موجودمستقل قادربه مشارکت در اتخاذ تصمیم بلکه قادر به مدیریت و اجرای تصمیم ها می باشد و در حالی که زن در جهان فعلی فارغ از اخذ مطالباتش در خصوص برابری با مرد سعی دارد که هویت خود را به عنوان یک موجودمستقل ،تعبیر و تفسیر کند و برابری خود با مرد در شرایط مساوی را اثبات کند، ما هنوز سرگرم مسایلی چون میزان لیاقت وتوانایی زن واهلیت برخورداری وی از حق طلاق و اعتلاءبه منصب قضا و یا میزان اهلیت وی برای مشارکت فعالانه مستقل در امور سیاسی می باشیم. علی رغم اینکه بیش از یک قرن از عمر جنبش زنان عربی می گذرد و علیرغم اینکه در بعضی کشور های عربی زن سمت وزارت یافته ودر کشورهایی چون تونس واردن و یمن و سوریه و لبنان زن ها بر منصب قضاوت هم جلوس کرده اند،این امر در گفتمان عمومی مصر تازه شروع شده است،گوئیا که ما در ابتدای راه بیداری به سر می بریم.

این عمل بسیار تاسف برانگیزی بود که یکی از محاکم احوال شخصیه مصری-افتضاحات این دادگاهها در سالهای اخیر بیشتر از آن است که بتوان آنها را برشمرد- طی حکمی یک استاد دانشگاه متخصص تحقیقات هسته ای رابه صرف در خواست شوهرش مبنی بر بچه دار شدن،ملزم به بچه دار شدن کرد،هرچند آن حکم باعث عقیم ماندن کار تحقیقی وی ومحرومیت دانشگاه از نقش آموزشی آن زن گردید.

قاضی صادر کننده حکم در تبیین جهات حکمی رأی خود به آنچه که به زعم وی ماموریت اصلی زن در زندگی است و به نقش اساسی که زن در ازدواج و مادر شدن دارد استناد کرده و آورده که«برای زن زندگی زناشویی در درجه نخست اهمیت قرار دارد.»آن زن پس از پنچ سال زندگی مشترک با همسرش با وی متارکه نمود چرا که مرد خواستاربچه دار شدن زن بود و زن به خاطر ترس از تاثیر سوء اشعه های هسته ای ومواد شیمیایی مرتبط با کارش،برجنین حاضر به بچه دار شدن نمی شد[1]. قاضی قادر به درک این مساله نبود که اختلاف زوجین راجع به «بچه دار شدن» با حکم قضایی که خواستار تمکین زن بود قابل رفع نبود مثل اینکه  زن یک موجود بیولوژیک فاقد اداره و اختیار باشد.

قاضی می توانست آن زن را بین تمکین به درخواست شوهر ویا طلاق گرفتن مخیر سازد و همین امر می توانست برای مرد هم باشد، چرا که عقد ازدواج، عقد انقیاد نیست.به نظر می رسد این مفهوم استعبادی عقد ازدواج- به نظر قاضی- مفهومی است که اسلام به عقد ازدواج داده است. اهمیت میزان نقش آن خانم استاد دانشگاه در عرصه های تحقیقی وپژوهشی هیچ گاه به ذهن قاضی هم خطور نکرده است و حال آن که بعد دیگر آن نقشی است که از حدیث اهمیت و ارزش بر جدایی زن از شوهرو بچه دارشدن وی برتری دارد وآن برداشت دینی منظور قاضی در این مساله- نه این که برگرفته از ذات اسلام باشد بلکه ناشی از آراء فقهایی است که افکارشان در محدوده یک بافت اجتماعی و تاریخی تحت سیطره سنت های اجباری و الزامی شکل گرفته و به نام اسلام رواج یافته است. قاضی وضعیت مصیبت باری که امروزه در حوزه شناخت علمی وآموزشی گریبان گیر جهان اسلام شده رادرک نمی کند و چنین به نظر می رسد که وی نظرات مربوط به بحران تحقیق علمی در مصر را دنبال نمی کند، این نظرات برای اولین بار در خلال دیدار دکتر «احمد زویل» از مصر و طی مراسمی که جهت نکو داشت ایشان به سبب کسبجایزه علمی ایالات متحده به سبب کارهای علمی اش برپا شد مطرح گردید و سپس هم زمان با گسترش آزمایشهای هسته ای دو کشور هندو پاکستان شدت یافت و این سلسله مباحثه ها ادامه یافت وبه نظر می رسدکه به این زودی هم خاموش نمی شوند چرا که مناقشه گران وارد حوزه های دیگری از این دست می گردند.

با این حال قوانین تدوین شده برای پیشرفت جامعه، مخصوصاً در خصوص «احوال شخصیه»،هم چنان به منابع شرعی استناد می کنند، فارغ از اینکه ساختارشریعت یک ساختار قانونی ضابطه مندی است که چیزی بیش از جهد در فلسفه نزول متن« قانونی» ،در خصوص آنچه نزد قاضی مطرح شده است، را روا نمی دارد.

بدون درک عمیق ساختار قانونی ضابطه مند حاکم بر نصوص شرعی، از قضاوت در مصر، مخصوصاً دراحوال شخصیه-جز یک ظاهر شکننده که محتوی یک سری احکام ضعیف می باشد،چیزی باقی نمی ماندچرا که طرز تفکر قاضی حتماً ازشرایط سیاسی و اجتماعی متأثر می گردد.

اما مراد از صلاحیت قضایی زن چیست؟ماحصل مباحثات موافقین ومخالفین در این مورد ارجاع به اقوال فقهاست.مخالفین صلاحیت زن برای احراز منصب قضا به اجماع جمهور-منظور اکثریت فقها-فقهاء مالکی و شافعی و حنبلی مبنی برعدم صلاحیت زن برای احزار منصب قضا،استناد می کنند.

چرا که«ذکوریت» یک شرط اساسی قضاوت است واز حیث وجود این شرط بین قضاوت با«ولایت» یا «امامت»تفاوتی وجود ندارد و در هرسه اینها«مرد بودن» شرط می باشد.موافقین صلاحیت زن برای اشتغال به قضاوت به نظرمحمدبن جریر طبری-مورخ مفسر وفقیه -و به نظر «ابن حزم»قشری گر استناد می کنندکه همه ایشان -به اضافه خوارج –معتقدند که «ذکوریت» برای قاضی شدن شرط نمی باشد و این حق زن است که مثل مرد به طور مساوی -متصدی امر قضا گردد. علاوه بر این دو گروه، برخی موضعی بینابینی اتخاذ می کنند و به دیدگاهی استناد می  کنند که برخی از فقها حنفی بر آن سرند. این فقها می گویند که اهلیت زن برای قاضی شدن با اهلیت وی برای شهادت دادن مقایسه می شود وبراین مبنا- ایشان-جواز احراز منصب قضا توسط زن را صادر می کنند ولی فقط در امور تعزیری ونه در حدود وقصاص.

توجه به سخنان گذشتگان توسط موافقین ومخالفین با توسل به تفاوتهای بین زن ومرد توجیه تمام می یابد،با این توصیف که این تفاوتها ازلی و ابدی می باشند مانند«احساساتی بودن زن» و ضعف «عقلانی»و «عضلانی» زن در مقابل مرد یا اموری از این قبیل یا کارکردن در کسوت قاضی تحقیق-که پیش نیاز ارتقاء زن به پست قضاوت می باشد-مستلزم این است که زن احیاناً در صحنه جرم آن هم در مکانهای دور ومتروک ودر اوقات مختلف شبانه روز حضور پیدا کند، حال آن که این امری است که از یک طرف زن توانایی تحمل آن را ندارد واز طرف دیگر با وظایف زناشویی و خانوادگی وی در تعارض می باشد. از بزرگان وپیشوایان دین در کشور های مختلف اسلامی انتظار می رفت که حامی طرفداران اشتغال زن به شغل قضاوت باشند نه این که به صرف موافقت غیر معطوف به عمل اکتفاء نمایند. ولی پر واضح است که مفتی اعظم دینی با استناد به همان دلایل تکراری که قایل به وجود تفاوت بین زن ومرد برحسب طبیعت ایشان می باشند، دیدگاه مخالفین رابر می گزینند. در گفتگو با جناب مفتی اعظم(مصر) ایشان اعلان کرد که در قرآن وسنت هیچ نصی دال بر اعتلاء زن به منصب قضا وجود ندارد وهمین فتوای صریح کفایت می کرد ولی وی در ادامه-صراحتاً- به مشکلات عملی وموانع سنتی اشاره می کند که مانع از فعالیت عینی و عملی زن درکسوت دادستانی کل می گردد. آنگاه که مصاحبه گر به شیوه ای اثباتی از وی می پرسد که به نظر می رسد که این نظر شخصی شیخ الازهر است و بر گرفته شده ازشرع نمی باشد! شیخ بلافاصله جواب می دهد ولی این رأی بر مبنا قواعد فقهی و اصولیی می باشد که از دین گرفته شده است. واین چنین ایشان آنچه را که قبلاً مدعی شده بود را پس می گیرد. ماحصل کلام گفتمان روشنفکری در تنگای توجیه سنت ها گرفتار شده است وبا توجیه های شرعی بر عیوب دیدگاه «مرد گرا» سر پوش می نهد.[2] سنت ها بر حسب عادت اسمی به خود می گیرند و به آن اسم آراسته می گردند وآن میراث سنت است که بعد از آن شکست بزرگ آن میراث سنت به یک دغدغه مهمی تبدیل گشته است. هم زمان با رشد جناح «اسلام سیاسی» سنت جزء دین شد وشریعت با خود دین یکسان گشت.

ب- اصطلاح «شریعت» بین «فقه» و«دین»:

بسیاری از محققین بین دو مفهوم شریعت و فقه قائل به تفکیک اند چرا که شریعت به قواعد و مبادی کلی وحی شده از جانب خداوند عزو جل اشاره می کند در حالی که فقه حاصل تلاشهای بشری علمای مسلمین در اماکن و  اعصار مختلف بر حسب تطبیق اصول اولیه برحوادث مستحدثه می باشد. این تفکیک به نوبه خود دقیق می باشد و هیچ ابهامی در ساختار ظاهری آن وجود ندارد، مشکل اصلی در ضوابط اجرایی است که حین مباحثه در خصوص مشکل پدیدار می گردد، آن هم وقتی که بر حسب عادت به آراء فقهی گذشتگان استاد می گردد ،همان طوری که در نمونه هایی که قبلاً راجع به آن بحث کردیم، ملاحظه نمودیم. وقتی که سوال از ماهیت «قواعدومبانی کلی»که درون مایه واژه «شریعت» را می سازد، طرح می گردد عموماً به مفهوم «مقاصد کلی» اشاره می شود در حالی که آن مقاصد چیزی جزء یافته های علمای «اصول فقه»-مخصوصاً ابو حامد غزالی و ابواسحاق شاطبی- نیست. به عبارت دیگر می بینیم که مفهوم شریعت در مقام اجرا، به تفسیر ها و در یافت های بشری اشاره می کند. شاید منشاء عدم وضوح و ابهام مفهوم شریعت با واژه«شریعت» به این باز می گردد که شریعت اجازه مباحثه آن هم بحث کاملاً آزاد برای شناخت کامل خود را نمی دهد. محتوای اعتقاد چنین حکم می کند که اسلام متشکل از دو جزء«عقیده و شریعت» است یعنی از دو رکن  تشکیل شده است که از هم تفکیک پذیرند، اگر چه پیوستگی شان باعث اکمال می باشد. رکن اول عقیده است که شامل ایمان به خدا (تنهای یگانه )و فرشتگان و پیامبران وکتب ایشان و روز قیامت(رستاخیز،محاسبه و بهشت و جهنم )وقضا وقدر حسن و قبح می گردد. رکن دوم مکمل عقیده است، چرا که از عقیده منتج گردیده است. این رکن«شریعت» است که شامل مجموعه دستور ها ومنهاتی می گردد که سلوک فردی و اجتماعی مومنین را انتظام می بخشد، همان گونه که روابط جمعی مومنین با دیگر جوامع را نظم می بخشد، خواه در درون یک جامعه باشد (همان طور که در شهر«یثرب» یهودیان ومشرکین د رکنار مسلمانان زیست می کردند) خواه بین جوامع مسلمان با جوامع غیر مسلمان. این همان برداشت حاکم و اعتقاد رایج بین عموم اندیشمندان مسلمان است و این اعتقادی غیر قابل بحث و سؤال می باشد چرا که به نظر اکثریت غالب،کسی که مسلمات ایمانی را مورد  تعرض قرار دهد و سعی کند راجع به آن ضروریات بحث و مجادله کند، عقیده و ایمان وی مورد طعن و انکار قرار می گیرد و در کل از زمره مسلمانان خارج می گردد. هر باور فکری مادامی که جزء ایمان نشود و وارد قلب انسان نگردد عیبی ندارد، اما آنچه در نیمه دوم قرن بیستم رخ داده این است که اعتقاد به وجود «شریعت»- به مفهوم قوانین ومقررات به رسمیت شناخته شده ودر جوامع امروزی بلکه برابری این قوانین از حیث ارزش و فراتر از آن از حیث شایستگی- منجر به پیدایش یک حالت تشویش مفاهیم گردید که با احساس ایمان دینی ممزوج شد وفکر،عقیده دینی شد واین برداشت از «شریعت» یک وجه دیگر عقیده گردید واسلام هم کامل نمی شود مگر با وجود توأمان این دو جزء. ازاینجا بود که اجرای شریعت به موضوع قابل توجهی تبدیل گردید که در صورت فقد آن جوامع مسلمان فاقد صفت «اسلامی» می شدند وبه جوامع «جاهلی» تبدیل می گشتند. واین همان مقوله ای است که ابوالاعلی مودودی بلافاصله پس از استقلال هند در نزاع های سیاسی- مذهبی آن کشور انجام داد و او کسی بود که مسلمانان هند را به تلاش برای تجزیه شدن و تاسیس دولت مستقل پاکستان برانگیخت. متفکر مصری«سید قطب» با روشی مشابه ،اندیشه ابوالاعلی مودودی را اخذ کرد و در جهان عربی گستراند که درگیری«اخوان المسلمین» در مصر و قیام «افسران آزاد» پیرامون تقسیم قدرت سیاسی بعد از پیروزی جنبش که منجر به عزل پادشاه گردیده بود،همچنین برچیده شدن تمام احزاب سیاسی به استثناء «اخوان المسلمین» حکمرانی انحصاری این حزب ازآن جمله بود. این چنین است که اسلام صرف عقیده را کافی نمی داندو «شریعت»یک عنصر ذاتی از عناصر ایمان دینی گردید اما این ارتباط محکم که شریعت رایا به عبارت بهتر قوانین فقهی را عقیده ودین می خواند از ابداعات مودودی نیست اگر چه که مودودی کسی بود که ساختار متداول فعلی هردو گفتمان میانه رو وتند رو دینی به صورت یکسان منتج از اندیشه های اوست اما در حقیقت منشا این برداشت به رابطه بین مفهوم«خلافت سیاسی» ودین باز می گرددو این ارتباطی است که در شیوه جدلی که در جهان اسلام بعد از اقدام تجمل گرایان ترک در پایان ربع اول قرن بیستم مبنی بر تفکیک دین و سیاست در مرحله اول و سپس اقدام به حذف کلی منصب خلافت انجام دادند،متولد گردید.

درساختار این جدال،مطامع سیاسی دایر بر تصاحب کرسی بلا صاحب خلافت و اختلافات فکری که بین طرفداران طرح –مثل علی بن عبدالرزاق مولف کتاب «اسلام و اصول حکومت»- و بین مخالفین طرح ودر رأس آنها محمدرشید رضا صاحب کتاب «خلافت یا امامت عظمی» مطرح شد، ترکیب گردید تا آنجا که دانشگاه «الازهر» در راستای تایید منافع ملک فؤاد در ارتقاء کرسی خلافت، اقدام به برگزاری یک دادگاه تفتیش عقاید علیه «علی عبدالرزاق » وکتابش نمود که منجر به صدور حکم کفران آن مرد گردید ونه تنها وی را از منصب قضاوت عزل نمودند بلکه با سلب عناوین علمی وی، شهرت جهانی وی را هم از او گرفتند.

 در این رهیافت شاید برای اولین بار در تاریخ اندیشه اسلامی مفهوم دولت دینی تبلور یافت این مفهومی بود که از زمان تاسیس گروه «اخوان المسلمین» توسط «حسن البنا»-شاگردرشید رضا- درسال1928 در مصر،پیوسته مورد اختلاف فکری بود.

یکی از بهترین طرق فتح باب مباحثه-معلق- پیرامون معنای «شریعت» وارتباط آن با دین /اسلام ضرورت بازگشت به قلمرو اصلی تبادل الفاظ وعبارت هاست واین قلمروی قدیمی است  که به «مفاهیم» و«واژه های» متداولی برمی گردد که در سخت ترین نزاع های تاریخی – اجتماعی و سیاسی_ ورویکردهای فکری و فرهنگی وآن چه را که انباشتهای دلالی به وجود آورده ، شکل گرفته است. شاید با این بازگشت تحلیل مندانه،تداوم برخی ریشه های  اختلاطی که گفتمان دینی معاصر گرفتار آن می باشد، کشف گردد.قرآن کریم همیشه قلمرو تداوم اصلی تمام مندرجات مجموعه یا به عبارت بهتر مجموعه های اندیشه اسلامی بوده که بین انواع تفسیر و تاویل هایی که مفاهیم و اصطلاحات را تکوین داده و به وجود آورده است. کلمه «شرع» فقط 5 بار در قران کریم آمده است. یک بار در صیغه وصفی ودر نقش حال «شرعا»-وصفی برای نمایش ماهی ها دریوم السبت برای بنی اسرائیل(اعراف/163) یک بار در صیغه مصدر ودر نقش مفعول «شرعة»و فقط یک بار درصیغه متداول فعلی یعنی « شریعت» آمده است. به علاوه ماده شرع دو بار در صیغه فعل ودرهر حال به معنی اظهار دین بعد از آنکه پنهان بوده آمده است.پاک ومنزه است خدایی که «خداوند شرع و آیینی که برای شما مسلمانان وضع نمود،همان حقایق و احکام را به نوح هم سفارش کرد و بر تو نیز همان را وحی کردیم وبرابراهیم موسی وعیسی (شوری-13)

واژهء شریعت از لحاظ لغوی آن قسمت از راهی است که ختم به مسیر آب خوردن چهار پایان می گردد وبه همین دلیل مکان هایی که چهار پایان با گذرا از آن به سمت آب روانه می شدند«شریعه»و«شراع» و«مشرعه» می نامند و مفهوم اینکه خداوند می فرماید« شرع لکم من الدین...» این است که خداوند«راهی را به شما نشان داده و شیوه ای را برایتان وضع نموده است.» به همین دلیل قرآن مشرکین را به تمسخر می گیرد چرا که ایشان بر این باور بودند که در راه درست اند ولی در حقیقت غرق در گمراهی هستند.«آیاخدایان مشرکان احکامی را که خداوند اجازه نداده وضع کرده اند.»(شوری-12)

طبیعی است که دین «طریقه ای » می باشد به مفهوم «روش» وراهی که انسان درآن طی مسیر می کند به این دلیل حقیقت و اصل دین یکی است و اختلاف مردم ناشی از طبیعت امور می باشد. لازم نیست که این اختلاف ادیان با کشت و کشتار ودرگیری های خونین حل گردد،بلکه یهود وفق تورات عمل کند و مسیح هم وفق دستورات انجیلشان. خداوند می فرماید: «چطور یهود که کتاب تورات را دارند وحکم خداوند در آن وجود دارد(راجع به رجم و غیره) از تو خواستار صدور حکم می گردند.» و می فرماید« و پیروان انجیل باید مطابق آنچه خداوند در آن کتاب فرستاده حکم کنند.» و مسلمانان هم باید پیرو کتاب خود باشند چرا که «برای هر کدام از شما امت ها آیین و شیوهء خاصی قرار دادیم  واگر خداوند می خواست همه را یک امت واحد قرار می داد.»(مائده:43،47،48 به ترتیب)

مفسرین می گویند:«شرع به معنای دین است ومنهاج به معنای راه وطریق. یک قول ضعیف هم گفته که شرع ومنهاج هر دو طریق و راه هستند و طریق آن دو منتهی به«دین» است.(نگاه کنید به لسان العرب) بر این مبنا خداوند حضرت محمد(ع) را خطاب قرار می دهد که: پس ( از موسی و رسولان بعد از وی) ماتو را به یک آیین کامل مقرر داشتیم، پس تو پیروی آن آیین کن و از خواسته های بیهودهء افراد  نادان متابعت مکن.» (جاثیه-18)

این امر به پیروی از راه و روشی دینی است که خداوند آن را مقرر داشته است نه سلوک شرایع هوس پرستانه ای که مشرکان نادان از آن تبعیت می کنند. این بدان معناست که شرک نوعی از شریعت و اسلام  نوعی دیگر کما این که یهودیت یک شریعت است و مسیحیت یک شریعت و آداب و رسوم، شریعتی همانند آنها.

با این توجیه در قرآن بین «عقیده» و «شریعت»  فرقی وجود ندارد، بلکه شریعت همان دین در کاربرد و برداشت قرآنی است و این برداشت تا عصر ابن رشد که معتقد بوده عقل و دین دو خواهر رضاعی هستند، ادامه داشته است و پرواضح است که وقتی لفظ شریعت را می آوریم مراد «دین» است ونه احکام  و دستورات.

در گفتمان صوفیانه/زاهدانه پیوستگی دایمی بین «شریعت »و« حقیقت »به وجود می آید و اختلاف بین این دو بر این مبناست که شریعت فرستاده ای است که ساختار واقعیت بر آن تکیه دارد، حال آن که «حقیقت» بر دیدن و رؤیت در حین «معراج» زاهد متکی است. بدین ترتیب بین «شریعت» و «عقیده» تفکیک واقع شد ومفهوم شریعت مشتمل بر اوامر قانونی ای گردید که در سیاق مشکلات سابق الذکر درجهان اسلام مطرح گردید. اگرچه برخی از طرفداران تشکیل دولت دینی که به اجرای احکام شرعی اکتفا می کنند.- حداقل در نظر – بین «شریعت» و«فقه» یا بین «ثابت» و«متغیر» در ساختار نظام قانونی اسلامی قأیل به تفکیک می باشند ولی در نهایت این تفکیک به حصر مفهوم«شریعت» در دایرهء اجرای دستورات دینی در مجازاتهای –حدود- که در قرآن ذکر شده مثل «قطع ید» زن ومرد دزد و«شلاق زدن» زن ومرد زنا کار به علاوه مجازات «سنگسار» برای مردان و زنان متاهل زناکار، که البته دراین خصوص در قرآن چیزی نیامده است،همان طوری که در مجازات شلاق شراب خوار چیزی در قرآن ذکر نشده است، محدود می گردد، یک قول ضعیف گفته که مجازات سنگسار در آیه ای آمده که تلاوت آن منسوخ گردیده ولی حکم آن پا برجاست ولی این امری است که تقبلش آسان به نظر نمی رسد. به ویژه با عدم پذیرش انتقادی روایاتی که می گوید پیامبر اسلام (ص) مثل همان حد رابر یک زن اجرا کرد یا بر مبنای یک قول اختلافی که معتقد است وجود این حد، به تبعیت از عرف رایج در عربستان قبل تشریع حد«جلد» می باشد.ولی حد «شراب خواری» بدون شک یک حکم اجتهادی از مسلمان است یعنی آن مجازاتی وضعی است. محدود کردن مفهوم شریعت در اجرای حدود –که طبق امر پیامبر (ص) با شبهه ها دفع می گردد- تنها برداشت نیست علاوه بر آن مقررات مربوط به «ارث» و «ازدواج»و «طلاق »و «ولایت»و... الخ قوانین رایج و جاری می باشند که به صورت کاملاً دقیق دربزرگترین کشورهای اسلامی اجرا می شوند و ای کاش این اجرا مطابق با روش جامع قرآن یعنی روش هماهنگ با «مقاصد» کلی قرآن باشد ولی این اجرا مطابق دریافت ها و برداشتهای فقهی ای است که منعکس کننده سنت ها و رسوم جوامع غیر تاریخی است. و اینجا کافی است به قیود نفرت انگیز تحمیل شده بر حق زن در طلاق در ایام طهر غیر مواقعه و محدود شدن حق زن در شروط مندرج در ازدواج و به علاوه به حق کار زن در بیرون از خانه اشاره بنماییم.

آیات الاحکام وارده در قرآن از 6 آیه تجاوز نمی کند،آیا با این وضعیت ،شریعت منحصر به این چهار چوب کوچک می شود؟و آیا عقیده – پاره دیگر شریعت در نظر داعیان حکومت  دینی –اساس شریعت را تشکیل می دهدو حال آنکه شریعت در ساختار قرآن ودر قصص و امثال و عبرتها ونصایح قرآنی وبه طور خلاصه در ساختار بزرگ ادبی قرآن پراکنده می باشد؟ گروهی وضعیت رابر  عکس کرده اند واز ساختار کلی قرآن برای برخی جوانب و زوایایش طرحی را پایه ریزی کرده اند، چرا که احکام عصری و همچنین احکام نسخ پذیر نمی توانند مبنای طرح روشی شوند که غیر قابل نسخ وتطور است. اسلامی که خداوند برای حضرت محمد(ص) تشریع نموده است که قبل از وی بر دیگر پیامبران سلف تشریع نموده بود، پس با این حساب اصل دین ثابت و«احکام» به اقتضای اختلاف زمان ومکان متغیر می باشد. آن تفکیک نظری که برخی بین «شریعت» و«فقه» قایل می شوند در اجرای علمی فقه با وجود اصول و فروع وقیاسها وفروض وحواشی وشروح آن تابی نمی آورد واز بین می رود. آن گاه که فقه آیین واجب الاجرایی می شود،فقیه معاصر- یابه عبارت دقیق تر فقه پژوه – در تمام امور از مشکلات «حیض و نفاس» تا مسایلی چون «دموکراسی»و«حقوق بشر» واز خود بیگانگی و جهانی شدن مرجع صدور فتوی می گردد. خلاصه این که فتوا دهنده در علم و فرهنگ و ادب وفنون وتکنولوژی و سیاست و اقتصاد و علوم اجتماعی وعلم النفس و فلسفه مرجع می گردد. آیا در شریعت برای هر مشکل راه حلی و برای هر سؤال جوابی وجود ندارد؟!  وآیا مفروض گرفتن فرض اخیر منجر به محدودیت بحث در حوزه تفسیر وتفسیر مخالف نمی گردد؟

ج- سنت و طرح مساله تفسیر و تفسیر مخالف

دغدغه طرح مساله به«بازگشت» به «سنت» -پیوسته- دغدغه ای بوده که به تمام پاسخ های ارایه شده در گفتمان عربی راجع به سوالات مطرح شده پس از شکست ها،سیطره داشته است وازاین دغدغه اساسی و محوری سه دیدگاه راجع به نحوه تعامل با سنت طرح شده است :قوی ترین این دیدگاه ها از منظر عمومی وگروهی-دیدگاه سلف گرایانه است واین دیدگاهی است که در سنت –مخصوصاً با صفت دینی،اسلامی ظاهر می شود. این دیدگاه تفسیر خاصی از«هویت»دارد وطرح تمدن ویژه ای را نشان می دهد این گرایش خود را تنها ضامن خروج مردم ازبحران کنونی وتحقق یافتن نهضت مورد انتظار می شمارد.دیدگاه دوم،دیدگاهی است که متمایل به گسست از سنت می باشدو درنظر این دیدگاه،سنت مجموعه ای مضرومرتبط با برخی زوایای بحران معاصر می باشد وراه برون رفت از این مشکل را در ضرورت و وجوب نابودی این سنت یا تجزیه آن-وتلاش در جهت احداث گسستی مشهود ارآن سنت و تاثیرات مخرب آن می جوید. طبیعتاً به دیدگاه سوم که می رسیم می بینیم که آن دیدگاه قابل به اصلاح سنت است،این دیدگاه دارای گرایش تلفیقی وترکیبی است ودرصدد است که موفقیت در جمع بین سنت ومدرنیته، از طریق عصری کردن سنت به طوری که پاسخ گوی نیازهای امروزین باشد،را به خود نسبت دهد.

در این گفتار ازآنچه برای ما اهمیت دارد روش «نوگرایان»است ،به خصوص از حیث تعارضی که گفتمان ایشان وگفتمان سلف گریان متحجر –علیرغم اتفاق نظر ایشان در مرجعیت فراگیر متون-وجود دارد.

وقتی که مساله حقوق زن در اسلام مطرح می گردد،اسلام گرایان-غالباً نواندیش- برای بیان این که قبل از وضع قوانین مدرن مرتبط با حقوق زن ،اسلام چهارده قرن پیش حق وحقوقی به زن بخشیده است به «متون قرآنی» استناد می کنند. در این رودیکرد،استناد به متون وآیاتی که بر برابری مرد و زن وعینیت بخشیدن به آن برابری تاکید می کنند،به حد اعلی می رسد ولی سلفی گرایان سنتی بر این باورند که آن برابری شامل برابری در ثواب وعقاب اخروی است ودر نتیجه یک برابری دینی محسوب می گردد ونه برابری اجتماعی . ولی این برابری مشروط ،بر تاکید در تفاوت های جداکننده زن از مرد که طبیعی ناشی از خلقت انسان است ودر ساختار فیزیکی ایشان نمودار می گردد، به بیراهه می رود در روش تاکید بر این تفاوت ها نیز به قرآن استناد می شود در حالی که متوسلین به این آیات قرآنی روش جدلی قرآن در مخاطب قرار دادن اعراب را درک  نمی کنند ودر پروژه بی اعتبار شمردن روش آن به تفسیر و تفسیر مخالف توسل می گردد وآن هم به شیوه بازیهای دلالتی با متن دینی-قرآن وسنت- بدون توجه به ماهیت تاریخی و بافتی وتالیفی آن متون در مفهوم ترکیبی وتکوینی وزبانی ودلالتی آن (نه به این معنا که آن متون توسط انسان تدوین و تالیف شده است.)

آیا این امر هر پژوهشگری را دعوت به این نمی کند که برای درک وفهم متون به شیوه ای متوسل شود که قادر به خارج نمودن اندیشه اسلامی از بحران تفسیر وتفسیر مخالف- که دیر زمانی است با آن درچالش است- باشد . شاید خالی از لطف نباشد که فقط یک نمونه ای را عرضه داریم تا سیطره تفسیر و تفسیر مخالف را در فرهنگ دینی معاصر نشان دهدو آن نمونه بر مبنای سود جویی عمل گرایانه ای استوار است که علاوه بر دادو ستد های درونی این روش در تمام سطوح آن جاری است. ما در اینجا فتوایی را می آوریم که خبر گزاری فرانسه آن را پخش کرد و روزنامه های کویتی به نقل از  شیخ عبدالعزیز بن باز،رییس هیات پژوهش ها و فتاوای عربستان، با عنوان «اشتغال زن  از مهم ترین مقدمات تحقق زناست» منتشر کردند:«خروج زن از خانه ای که مأمن وجایگاه حیاتی زن در این دنیاست،در حقیقت خروج وی از چارچوب بایسته های فطری و طبیعی می باشد که خداوند زن را برآن خوی خلق کرده است پس فراخوان زن مبنی بر حضور در جایگاه هایی که مختص مردان می باشد- برای جوامع اسلامی - مسأله وحشتناکی است که یکی ازسترگ ترین آثار آن اختلاط بین زن ومرد است که به عنوان یکی از بزرگ ترین مقدمات ارتکاب زنا می باشد .زنایی که جامعه را به فنا می کشد وارزشها واخلاق را نابود می کند.»[3]

بدون شک تلاش خبر گزاری فرانسه در جهت پخش این فتوی خالی از فحوای ایدئولوژیک،دایر بر سوء تبلیغات جهت کریه نشان دادن چهره عمومی اسلام ومسلمین در غرب نبود.درسیاق تلاشهای «طالبان»در افغانستان بر ضد زن،آنجایی که مسأله «حجاب» زن وحبس وی در خانه را جزء رئوس اصلاحات خویش قرار دادند،این فتوی در امر کریه نشان دادن چهره اسلام- که بدان اشاره کردیم - اهمیت خاصی می یابد. با وجود این وضعیت ، ضرورت داشت که «فهمی هویدی» یکی از نخبگان سخنگوی جریان بیداری اسلامی - به این فتوای خطر ناک که تهدید مستقیمی برای چهره تمدن اسلامی به شمار می رفت وبرخی گروهها اسلام گرا را به پذیرش آن دعوت می کرد،پاسخ رد بدهد. نویسنده -فهمی هویدی- دراین ردیه به نظرات شیخ محمد رشید رضا  یکی از شاگردان امام محمد عبده نویسنده مجله«المنار» که تفسیر المنار عبده با تعلیق های رشید رضا توسط آن مجله متشر می شد، استناد می کند چرا که هویدی دید که رشید رضا در کتاب «حقوق زنان در اسلام»خود یکی از فصول آن را به بحث مشارکت زنان ومردان در مناسک دینی وافعال سیاسی و اجتماعی اختصاص داده است. هویدی بر یکی از چاپ های بیروت کتاب شیخ محمد ناصر البانی که یکی از علماء محدث سلفی گرای

/ 0 نظر / 28 بازدید