قانون علمی سعدی

قانون علمی سعدی: استبداد = تقدیر = جهل ...

هارون الرشید را چون ملک مصر مسلم شد گفت: به خلاف آن طاغی که به غرور ملک مصر دعوی خدایی کرد نبخشم این مملکت را مگر به خسیس ترین بندگان. سیاهی داشت نام او خصیب، در غایت جهل، ملک مصر به وی ارزانی داشت و گویند عقل و درایت او تا به جایی بود که طایفه ای حراث مصر شکایت آوردندش که پشم کاشته بودیم باران بی وقت آمد و تلف شد. گفت پشم بایستی کاشتن.

بخت و دولت به کاردانی نیست / جز به تایید آسمانی نیست
اوفتادست در جهان بسیار / بی تمییز ارجمند و عاقل خوار
کیمیاگر به غصه مرد و رنج / ابله اندر خرابه یافت گنج. سعدی گلستان

/ 2 نظر / 6 بازدید
منیری

سلام درسته که سعدی نگاهی اشعری داره اما به نظر شما از گزاره های دیگه در آثار سعدی هم میشه قوانین دیگه ای استخراج کرد؟اگه گزاره های دیگه ای قابل استخراج هست لطفا بفرمایید.ممنون

yiyiu

من زهرا رضالو به عنوان رئیس سازمانهای جهانی و بین المللی و بین المللی جهانی و صلح و غیره دستور می دهم کل پیت ها که دشمنان ایران هستند و شامل افغانها و انگلیسی ها و حامیان کثیف و ضد ایرانیشان است . و ایران و ایرانیان و زهرا رضالو و خواهرش را به خاطر حمایت از مردم جهان به شدت مورد اهانت قرار داده و انواع مشکلات بزرگ و بسیار عظیم را به وجود آورده اند قتل عام کنند پیت ها تمام کسانی هستند که در کودتای جهانی و بین المللی و جهانی بین المللی و غیره دست داشتند و یا عامل اصلی و عامل بسیار فعال اصلی بودند و طبق دستور زهرا رضالو باید هر سرباز من که عبارتند از نیروهای ناتو و اینترپل و غیره باید حداقل 40 مییلیون پیت را به بدترین شکل ممکن قتل عام کنند و این دستور را بسیار جدی گرفته و از همین الآن اجرا کنند در ضمن آیا انگلیسی که به خودش می گوید کون یعنی محل خروج مدفوع و می گوید همه مخترعان ایرانی خصوصا زهرا رضالو را با کون بوسیدم و خدا را با کون بوسیدم و قرآن و غیره را و جز بدترین کودتاچیان است می شود قتل عام نکرد و یا انگلیسی و آمریکایی که می گوید دشمن داروی سرطان و داروهای دیگر و کاشف این داروها را می توان قتل عام نکرد. و