برخورد غرب با بیداری اسلامی

استراتژی­های غرب در برخورد با بیداری جهان اسلام

دکتر عباسعلی رهبر[1]

روح اله اسلامی[2]

فاطمه ذوالفقاریان[3]

 

چکیده

اسلام توانسته است، جغرافیای یکدستی به لحاظ فرهنگ، تاریخ و اهمیت سرزمینی در خاورمیانه ایجاد کند. در دوره معاصر چهار موج بیداری اصلاحی، انتقادی، رادیکال و مدنی به صورت جمعی و خودآگاهی تحولات سیاسی از قبیل مشروطه، انقلاب، دیکتاتوری مدرن و جنبش های دموکراسی خواه را در این منطقه شکل داده اند. پژوهشگران و کنش گران غربی با استفاده از یافته های نظری و تجربی برای حفظ منافع خود از قبیل ایجاد امنیت در خاوریانه، حفظ اقتصاد سیاسی انرژی دنیا و حفاظت از دیکتاتوری های مدرن و پسامدرن سعی کرده اند، برنامه های بسیار دقیق و استراتژیکی را دنبال کنند. این مقاله به دنبال یافتن این پرسش است که چه شرایطی در کشورهای اسلامی وجود دارد که امکان پیاده کردن استراتژی را می­دهد. از سوی دیگر استراتژی های غرب به صورت کلی چه بوده است و چه راهکارهایی را برای رسیدن به اهداف سیاسی خود تا کنون انتخاب کرده اند.

 

 

 

واژگان کلیدی

بیداری جهان اسلام، استراتژی های غرب، بازنمایی، جنگ

 

 

 

بیان مسأله

رنسانس، انقلابهای مذهبی، سیاسی و اقتصادی، صنعتی و ... که در غرب اتفاق افتاد باعث شد که تمدن اروپایی آمریکایی توان بالایی به لحاظ جمع آوری دال های قدرت پیدا کند. در دورة معاصر اسلام در وضعیتی ناخودآگاهی بسر می­برد، که دال های تقدیرگرایی، افراط گرایی، کاهلی و عقب افتادگی بر آن حاکم بود. قبل از مشروطه و بخصوص با زوال امپراطوری های صفویه و قاجاریه، جهان اسلام در وضعیت بسیار اسفناک طبیعی و انسانی به سر می­برد. برعکس تمدن غربی از زمان صفویه به بعد یعنی از زمان اصلاحات مذهبی و سیاسی ... قرن 16 به بعد دوران بیداری را آغاز کرد و در ابتدای قرن بیستم رویارویی خودآگاه محوری را با تمدن اسلامی انجام داد.

تا زمانی که تمدن اسلامی در حالت خواب آلودگی، عقب افتادگی و سستی و استبداد بود تمدن غرب به کار چینش قدرت و تغییر نیروها به نفع خویش مشغول می­شد. گاهی در این راستا اهداف بیداری جهان اسلام با اهداف منفعت گرایانه غرب یکی  می­شد. در اغلب اوقات برخورد غرب با جهان اسلام مبتنی بر منافع کشورهای اروپایی و آمریکایی بود و یا شکل بومی شده آن در قلب کشورهای هند و مصر. بیداری نوعی حرکت از ناخودآگاه به خودآگاه بود. روشنفکران، روحانیون و سیاستمداران جهان اسلام همانطور که در فصل قبل بحث شد در چهار موج سعی کردند در برابر جهان غرب موضع گیری کنند و از استبداد و عقب ماندگی نجات پیدا کنند. جهان اسلام همین که در قالب جنبش­ها، نهادها، حکومت­ها و متفکران ... افکار و سلوک جدید سیاسی و اقتصادی را برای ایجاد عدالت جدید شکل می­داد دارای قدرت زیادی     می­گردید. در این بین جهان اسلام چهار گفتمان بیداری را در چهار موج بیداری جهان اسلام در قالب اصلاح طلبی مشروطه خواه، انتقادی، رادیکال بنیادگرا و مدنی، تساهل ... تجربه کرد. در این فصل به دنبال آن می­باشیم که ابتدا یک سیر کلی بر اساس تحولات بیداری جهان اسلام را از موضع برخورد غرب با بیداری اسلامی مطرح کنیم. اینکه با توجه به 4 موج بیداری در جهان اسلام، غرب در هر مرحله تاریخی و با هر کدام از این امواج بیداری چه برخوردی انجام داد. در ادامه نیز به 19 استراتژی بسیار مهم و اثرگذار غرب در قبال بیداری های جهان اسلام در قرن 20 و 210 می­پردازیم. این فصل به چینش نیروها و برخورد کنشگران غربی و اسلامی می­پردازد و می­خواهد برنامه های کلی و استراتژی­های غربی­ها را در برخورد با امواج بیداری اسلام بررسی کند و مشخص کند که آنها چه استراتژی هایی را برای رسیدن به اهداف خود در برابر بیداری جهان اسلام شکل دادند.

 

1-  برخورد غرب با موج اول بیداری در جهان اسلام

موج اول بیداری در جهان اسلام، رویه­ای اصلاحی داشت. مسلمانان به ناگاه از عقب ماندگی سنت و استبداد حاکمه بر کشورهای خود به تنگ آمدند و قصد داشتند که در مقابل، استبداد، استعمار و عقب ماندگی کشورشان برداشتی جدید از اسلام را ارائه کنند. بیداری موج اول جهان اسلام گفتمانی نخبه گرا داشت و توسط روشنفکران و متفکرانی وارد جهان اسلام شد که در غرب درس خوانده بودند و یا در آنجا زندگی کرده بودند. موج ول بیداری گفتمانی تلفیقی از ترکیب اسلام و لیبرالیسم و برخی از عناصر مثل ملی گرایی، علم گرایی، عقل گرایی و ... داشت. جهان غرب بخصوص کشورهای فرانسه و انگلستان و تا حدی آمریکا در ابتدای امر از جنبش مشروطه خواهی و اصلاحاتی که در کشورهای ترکیه، ایران، مصر، افغانستان و ... در حال اتفاق بود حمایت می­کردند. از یک سو روشنفکران اسلامی در کشورهای غربی درس خوانده بودند و یا به زبان و فرهنگ غرب آشنا بودند. از سوی دیگر لیبرالیسم، عقل گرایی و علم گرایی­ای که مطالبه روشنفکران دینی و مردم شهرنشین بود تا حدی به فرهنگ غرب نزدیک بود. و از همه مهم­تر فروپاشی عثمانی و امپراطوری های مبتنی بر خلیفه­گری که قبلاً قلب اروپا را تهدید می­کردند اکنون بسیار امیدوار کننده به نظر می­رسید.

ملی گرایی موجود در موج اول بیداری جهان اسلام به معنای نوعی برداشت جغرافیا و قوم محور بود که مسلمانان را از شکل امت محوری خارج کرد. به این ترتیب جهان غرب ابتدا از دو زاویه از موج اول بیداری جهان اسلام حمایت کرد.

دلایل حمایت اولیه جهان غرب از گفتمان موج اول بیداری در جهان اسلام

روشنفکران- پیوند غرب با اسلام- نزدیکی گفتمان موج اول به عقلانیت- لیبرالیسم- مشروطه- علم گرایی

ملی گرایی موجود در مشروطه خواهی اصلاحگران- فروپاشی عقمانی و خلیفه محوری- نابودی امت محوری اسلامی که تهدید کننده اروپا بود.

 

مشروطه خواهان اهدافی داشتند که به اهداف غربیان نزدیک بود. ملی گرایی و علم گرایی پیوند بسیار نزدیکی با کشورهای اروپایی و فرهنگ و اندیشه آنان داشت. از سوی دیگر طبقهروشنفکران و تجار به نحوی ذهنی و فیزیکی باعث می­شدند که رابطه با غرب به سمت مناسبی در جریان باشد. به این ترتیب در ابتدای موج اول بیداری جهان اسلام، غربیان بخصوص فرانسه و انگلستان از مشروطه خواهان حمایت کردند و در مقابل استبداد ایستادند. گسترش بازارهای خارجی، حمایت از افکار غربی و نفوذ کالاهای فکری و سرمایه های اقتصادی غربیان در کشورهای اسلامی اهداف کشورهای اروپا در حمایت از موج او بیداری بود. مسلمانان به تدریج امتمحوری، اصلاح طلبی و ملی گرایی مبتنی بر حمایت از کالاهای داخلی را به اجرا گذاشتند. به محض اینکه نوعی استقلال و خوداتکایی در مشروطه خواهان پیدا گردید کشورهای اروپایی به همراه روسیه در برابر موج اول بیداری جهان اسلام ایستادند.

دلایل ایستادگی تدریجی کشورهای اروپایی به همراه روسیه در برابر مشروطه خواهان

اندیشه های اسلامی مبتنی بر قرائت عقلانی از اسلام- امت محوری و وحدت کشورهای اسلامی در برابر کفار و اجرای احکام اسلامی

اندیشه های ملی گرا- حمایت از تولیدات داخلی- اهداف بانکداری، کارخانه و کشاورزی داخلی و تحریم کالاهای خارجی

 

اندیشه های استقلال گرایانه، ملی گرایانه و اسلام گرایانه مشروطه خواهان باعث شد که کشورهای اروپایی به سمتی حرکت کنند که ابتدا به شکل تفرقه انداختن و حفظ تعادل نیروهای کشورهای اسلامی وارد شوند و در نهایت نیز از حرکت های استبدادی و مخالف مشروطه حمایت کردند و در نهایت نیز با شکست دادن اصلاح طلبان و نابودی مشروطه امور داخلی مسلمانان را در موج اول بیداری به دست دیکتاتوری مدرن بسپارند.

 

 

 

استراتژی­های مرحله­ای غرب در مورد موج اول بیداری در جهان اسلام

حمایت و تقویت موج اول بیداری

حمایت غرب بخاطر ملی گرایی- علم گرایی و تلفیق اسلام با غرب- نزدیکی تجار و روشنفکران و   خواسته­هایشان به غرب

سکوت و کناره گیری تعادل نیروها (تفرقه)

استقلال نیروهای اصلاح طلب به خاطر اندیشه های ملی و اسلامی کناره گیری غرب از حمایت و تفرقه میان نیروهای سنتی و مدرن

سرکوب مشروطه- حمایت از استبداد

حمایت از دربار و روحانیت با استفاده از نیروهای سنتی و سرکوب مشروطه- (امت محوری- اسلامی بودن- خودکفایی مشروطه عامل اصلی سرکوب توسط غرب)

روی کار آوردن دیکتاتوری­های توسعه­گرا

ایجاد شدن هرج و مرج- تجزیه کشورهای اسلامی- ایجاد شدن دولت ملت های مختلف- روی کار آوردن دیکتاتوری های مدرن

 

2-  برخورد غرب با موج دوم بیداری در جهان اسلام

گفتمان دوم بیداری اسلامی در فضایی انتقادی شکل گرفت. جهان با سرعت خیره کننده­ای در قرن بیستم با الگوهای راست اقتدارگرا به سمت توسعه مکانیکی در حرکت بود. لیبرالیسم مبتنی بر اعتقاد به مهندسی اجتماعی و یکسان گرفتن الگوهای طبیعی و انسانی باعث شده بود که زنان، کارگران، جهان سومی­ها، طبقات پایین جوامع و خصوصاً اقلیت­ها و ... نادیده گرفته شوند. در چنین شرایطی مارکسیست­ها و امواج انتقادی مکاتب فرانکفورت، فمینیستی و گرایش های انتقادی اگزیستانسیالیست­ها در سطح جهان در مخالفت با مکتب پوزیتیویسم لیبرال خود را در شکل روشنفکرانه، دانشجویی و جهان سومی به نمایش گذاشت. جهان با امواج اقتدارگرایی لییرالی به سمت جنگ های ویران­گر و نابودی محیط زیست و بحران اخلاق و خانواده حرکت کرد. الگوی دیکتاتوری توسعه گرا در کشورهای اسلامی نتیجه حمایت غرب از جهان سوم و بخصوص کشورهای اسلامی بود. در ترکیه، ایران، افغانستان، مصر و سایر کشورهای اسلامی موج اول بیداری اسلامی شکست خورد و به جای آن دیکتاتوری توسعه گرا شکل گرفت. دیکتاتوری توسعه گرا شهرها را گسترش داد و عشایر و روستائیان را نابود کرد. بازار سنتی را از بین برد و سرمایه و تکنولوژی خارجی را به صورت شرکتها و فروشگاه­های زنجیره­ای و کارخانه­های بزرگ در کشورهای اسلامی راه انداخت. به این ترتیب موج دوم بیداری در جهان اسلام به صورت انتقادی شکل گرفت. انتقاد نسبت به فراموشی اخلاق، مذهب، هویت و سنت در جهان اسلام. بازگشت به خویشتن جواب مسلمانان در موج دوم بیداری بود که ابتدا به صورت تلفیقی با مارکسیسم و در انتها به صورت هویت اسلامی خود را نمایان ساخت. کشورهای اروپایی و بخصوص آمریکا از موج دوم بیداری جهان اسلام به شدت  می­ترسیدند. استراتژی جهان غرب در برخورد با موج دوم بیداری اسلامی آن بود که همة متفکران، سیاستمداران، روشنفکران و حرکت های انتقادی را که از دیکتاتوری­ها و توسعه غربی آنها صورت می­گرفت به مارکسیست بودن متهم می­ساختند. در چنین مرحله­ای جهان غرب نیروها، احزاب و جریانهای سیاسی انتقادی را وارسی می­کرد و به صورت بسیار دقیقی آنها را در مقابل یکدیگر برای تعادل سیستم دیکتاتوری به جان هم می­انداخت. در این میان نیروهی اسلمای، ملی گرا و مارکسیست تقویت می­شدند و در مقابل ضعف هر کدام نقاط قوت یکدیگر برجسته می­گردید تا هیچ یک نتوانستند قدرت گیرند. جهان غرب این سه جریان را بازی می­داد و با حمایت از دیکتاتوری توسعه­گرا به هیچ یک از جریانها اجازه هژمون شدن نمی­داد. بخصوص زمانی که جریان­های سوسیالیست، اسلامی و ملی گرا به صورت حزب یا اتحادیه در می­آمدند همه مهر برانداز و مارکسیست یا وابسته شوروی می­خوردند و سرکوب می­شدند.

کشورهای غربی بخصوص آمریکا با توجه به حمایت های مالی، نظامی و اطلاعاتی رژیم های متکی بر ارتش و بروکراسی را برای سرکوب موج دوم تجهیز می­کردند. موج دوم بیداری جهان اسلام به دنبال هویت، بازگشت به خویشتن و زنده کردن انتقادی اسلام بود و به همین خاطر در برابر غرب و توسعه به سبک غربی ایستادگی می­کرد. تنها در ایران موج دوم بیداری جهان اسلام توانست حکومت جمهوری اسلامی را شکل می­دهد اما در بقیه کشورهای اسلامی موج دوم سرکوب شد. جهان غرب کشورهای اسلامی را به شدت به وام­ها و تکنولوژی خود وابسته کرد و طبقة متوسط جدیدی را شکل داد که همانند غرب فکر می­کرد و زندگی سبک جدید را خواهان بود. از سوی دیگر دستگاه­های اطلاعاتی دیکتاتوری­ها آموزش دیده غرب بودند دیکتاتوری های مدرن تحت تأثیر جهان غرب اصلاحات تدریجی را اجرا می­کردند تا مردم انقلاب نکنند.

اقدامات غرب در برابر موج دوم بیداری جهان اسلام (موج انتقادی)

اقدامات حمایت از دیکتاتوری

حمایت از دیکتاتوری­های مدرن- دادن وام و     تکنولوژی­های مدرن به رژیم دیکتاتوری- حمایت از  سبک توسعه غربی از بالا به پایین- آموزش دادن    سیستم­های اطلاعاتی و امنیتی- تشویق به اصلاحات تدریجی برای قدرت نگرفتن ملی گرایان و اسلام گرایان و دوری از انقلاب.

اقدامات سرکوب موج دوم

سرکوب جنبش­ها و حرکت­های اسلامی، ملی و سوسیال با برچسب برانداز، انقلابی و مارکسیست، آموزش سیستم های سرکوب شورش و اطلاعات گیری برای سرکوب روشنفکران، روزنامه نگاران و روحانیون انتقادی.

 

3-  برخورد غرب با موج سوم بیداری در جهان اسلام

موج سوم بیداری در جهان اسلام واکنش رادیکال به موفق نشدن امواج قبلی بود. امواج اصلاح گرا و انتقادی در جهان اسلام (به جز در ایران) شکست خوردند. اهداف و غایت های کشورهای غربی با دیکتاتوری­های توسعه گرا در جهان اسلام پیوند خورد. متفکران بیداری در موج اول و دوم به زندان افتادند، تبعید شدند و یا طعم اعدام را چشیدند. از سوی دیگر احزاب و گروه های اسلامی که طرح اجتماعی و اصلاحی را دنبال می­کردند و از سیاست های غربی انتقاد می­کردند، از سوی حکومت و دستگاه ای امنیتی وابسته جهان اسلام سرکوب شدند و مجوز فعالیت اجتماعی و سیاسی­شان لغو گردید. با ناکامی حرکت های اسلامی در انتهای قرن بیستم امواج بنیادگرا و رادیکال جهان اسلام شروع به زایش کرد (Roy, 2001 : 82) . موج متفکران و مهندسان اسلامی از کشورهای عربی وارد آمریکا و اروپا شدند و متون علوم طبیعی و استفاده از تکنولوژی های نظامی، مهندسی و اطلاعاتی را فرا گرفتند و وارد جهان اسلان شدند. آنها از غرب تکنیک را گرفتند و قصد داشتند که ایدئولوژی و فرهنگ اسلامی را سوار بر تکنولوژی غربی کنند. در واقع غرب را به جنگ غرب بفرستند                  (Bunt, 2006: 90-70).

جهان غرب ابتدا در برابر شوروی و حکومت جمهوری اسلامی در ایران از بنیادگرایان رادیکال حمایت کرد. عربستان به دنبال گسترش نفوذ خود به وسیله فرهنگ وهابیت و اسلام رادیکال بود. افغانها و پاکستانی­ها به کمک هزینه های اعراب به آموزش اطلاعاتی و نظامی روی می­آورند. به تدریح از داخل مدارس دیونیدی و پیوند هند و پاکستان و افغانستان گروه های رادیکال مبارزه جود برخواست. جوانان مسلمانی که جز قرآن هیچ کتابی را باور نداشتند و برداشت بسیار عقب مانده، سطحی و تعصب آمیزی از اسلام و زندگی پیامبر اکرم (ص) داشتند. پاکستان برای بدست آوردن نفوذ و دلالی اطلاعات با گروه­های طالبان و تند روان القاعده همکاری کرد. پول عربستان، تعلیمات دینی پاکستان و دیونیری­ها و حمایت اطلاعاتی آمریکا به همراه آموزش هایی که در پاکستان می­دیدند باعث شد که مهندسان اسلامی رادیکال جنبشی خشونت آمیز به همراه عملیات های بسیار دقیق را در سطح جهان به نمایش بگذارند. آنها توانستند مارکسیست­ها و شوروی را از افغانستان کنار بزنند. به تدریج بنیادگرایان از حالت سنتی و کنترل شده­ای که در دستان عربستان محافظه کار، پاکستان بازرگان و آمریکای پیشرفته بود خارج شدند. بنیادگرایان از سیطرة عربستان و آمریکا در آمدند و منافع غرب بخصوص آمریکا را در جهان با عملیات تروریستی تهدید کردند. آنها سفارتخانه­ها، متروها، سازمان های بین المللی، جهانگردان و هر گونه مظهر غرب را مورد حمله تروریستی قرار دادند.

جهان غرب و بخصوص آمریکا از حمایت بنیادگرایان دست کشید و به بهانه سرکوب و نابودی آنها به افغانستان و عراق حمله کردند. به تدریج مقابله با تروریسم و محورهای شرارت که حامی تروریسم بودند بهانه­ای شد برای حضور مستقیم و نظامی غرب و اشغال کشورهای اسلامی بخصوص در خاورمیانه (Mccabe, 2004:101). آمریکا از موج سوم بیداری جهان اسلام به شدت استفاده رسانه­ای کرد. ابتدا آن را تقویت کرد و سپس به بهانه سرکوب آن به قلب انرژی دنیا حمله­ور شد و پایگاه­های خود را برای بسط امپراطوری خود افزایش داد (Black, 2005:22). به این ترتیب رسانه های آمریکا و کشورهای غربی اسلام را برابر با بنیادگرایی می­دانند و آن قدر عکس و فیلم کتاب راجع به القاعده، طالبان، دیونیری­ها و رفتارها و اندیشه های ضد انسانی و ضد زن بنیادگرایان جمع کرده­اند و در هر زمان که صلاح بدانند پخش می­کنند       (Desal, 2007).

 

برخورد غرب با موج سوم بیداری در جهان اسلام

حمایت از بنیادگرایی اسلامی از طریق سرویس اطلاعاتی، حمایت ملی و نظامی

مقابله با شوروی و شکست نفوذ آن- مقابله با جمهوری اسلامی ایران

نشان دادن اینکه اسلام بنیادگرا، خشونت طلب، ضد حقوق زنان و حقوق بشر می­باشد

به راه انداختن گفتمان تروریسم و ایجاد کردن دشمن جدید هویتی از اسلام به جای شوروی

حمله به کشورهای اسلامی، اشغال عراق و افغانستان و ایجاد پایگاه در خاورمیانه برای مقابله با تروریسم

 

4-  برخورد غرب با موج چهارم بیداری در جهان اسلام

غرب در موج سوم بیداری جهان اسلام سعی کرد اسلام را به صورت خشونت بار، تروریستی، ضد حقوق بشر و حقوق زنان نشان دهد. ادبیات زیادی از سوی محافل ژورنالی و آکادمیک غرب در قالب مجله، مصاحبه، کتاب، ترجمه و ... صورت گرفت که نشان می­داد قرآن و زندگی پیامبر سرشار از جنگ و خونریزی و تجاوز به حقوق زنان و انسانها بوده است. این ادبیات به ناگاه در 2010 فروکش کرد. انقلاب های کرامت، جنبش های مردمی در کشورهای عربی و شورش های اسلامی در کشورهای اسلامی باعث شد که اسلام بار دیگر به عنوان منبعی اصلاحی عقلانی و انتقادی مطرح شود. سال 2010 بهار انقلاب های کشورهای اسلامی بر علیه دیکتاتوری هایی بود که به وسیله ارتش، وام های خارجی، تکنولوژی غربی و بروکراسی وابسته سعی داشتند به بهانه ضدیت با تروریسم خواسته های مردم را نادیده بگیرند.

مسلمانان در تونس، مصر، یمن، بحرین، سوریه، لیبی و .. به ناگاه برای رفاه اقتصادی، آزادی سیاسی و رهایی از دیکتاتوری های وابسته دست به قیام زدند. موج چهارم بیداری در جهان اسلام شکلی مدنی، متکثر، متساهل، دموکراتیک و مردمی داشت. این جنبش­ها از سوی جوانان، زنان و طبقه متوسط شهری­ای هدایت می­شد که چندان با ایدئولوژی، یکدستی و بحرات هویت جنبش های بیداری انتقادی و رادیکال میانه­ای نداشت.

جهان غرب که در آثار شرق شناسانه نشان داده بود که اعراب و مسلمانان تن پرور، تروریست، شهوت ران، ضد حقوق زنان و حقوق بشر، متعصب و دارای افکار استبدادی هستند نمی­توانست قبول کند که انقلاب های بسیار بزرگ و با شکوهی با نمادها و شعارهای اسلامی در کشورهای خاورمیانه در حال شکل گیری است. تمام تحلیل های غربی و شرق شناسانه توسعه دموکراتیک و مردمی را در خاورمیانه غیرممکن می­دانست و می­گفتند که ساختار نفتیو ذهنیت مسلمانان به لحاظ اجتماعی فرهنگی و سیاسی با توسعه هماهنگی ندارد (Nasr, 2001: 185-109).

جهان اسلام یکی از زیباترین و باشکوه­ترین بیداری های خود را در حال تجربه کردن می­باشد. جهان غرب استراتژی­های گوناگونی برای رسیدن به اهداف خود پیاده کرده است. تلاش آمریکا و کشورهای اروپایی بر این است تا با پوشش رسانه­ای و خبری و تحلیل های شدید نشان دهند که این حرکتها ربطی به اسلام ندارد و به خاطر رفاه اقتصادی و یا توسعه سیاسی در حال شکل گیری است. بسیاری از تحلیل­گران ژورنالی و آکادمیک غرب نیز این حرکتها را بی­نتیجه می­دانند. بهرحال خاورمیانه حرکتی دموکراتیک انجام داده است و مسلمانان نشان دادنند که اسلام ذاتی عقلانی و توسعه­گرا و اصلاحی دارد. غرب در مقابل موج چهارم بیداری جهان اسلام تاکنون استراتژی­های بسیار متفاوت و متناقضی را نشان داده است. عربستان و کشورهای نفت خیز برای غرب بسیار اهمیت دارند. به همین دلیل شورشها و انقلاب های مردمی عربستان، یمن و بحرین سرکوب می­شوند. آمریکا و اروپا از رژیم های دیکتاتوری آل سعود و ساختار ارتش و بروکراسی اعراب نفت خیز در مقابل مردم حمایت می­کنند. از سوی دیگر از شورش و انقلاب در سوریه، لبنان و ایران حمایت می­کنند تا رژیم های دموکراتیکی روی کار آید که منافع اسرائیل و آمریکا بهتر تأمین شود. از سوی دیگر در مصر و تونس که انقلابیون موفق شده­اند، آمریکا و اروپا سعی می­کنند ساختار ارتش را قدرتمند کنند که هژمونی سیاسی اسلامگرایان ایجاد نشود. در لیبی نیز به صورت مستقیم ناتو وارد عمل شده است و علیه قذافی در حال کمک به انقلابیون و بمباران مراکز شهری لیبی می­باشند. به این ترتیب استراتژی غرب در موج 4 بیداری جهان اسلام متناقض و سردرگم می­باشد.

استراتژی غرب در برابر موج چهارم بیداری جهان اسلام

موج مدنی و دموکراتیک

عقب نشینی از اینکه اسلام با توسعه نمی­خواند- سکوت در مقابل نمادها و شعارهای اسلامی- خاورمیانه و مسلمانان انقلاب کردند بر علیه دیکتاتورها و غرب سکوت کرد

بحرین و یمن و عربستان و کشورهای نفت خیز بسیار اهمیت دارند- حمایت از رژیم های استبدادی و ضد حقوق زنان و حقوق بشر و ضدیت با مردم و سرکوب مستقیم حرکت های مردمی

ایران، سوریه و لبنان حمایت از شورشها به صورت طبقه متوسط جدید برای اینکه اصلاح یا تغییر رژیم دهند به نفع منافع آمریکا و اسرائیل

موفق شدن انقلابیون در مصر و تونس- حمایت از ارتش و نهادهای بروکراتیک برای مقابله با اسلام گرایان و نیروهای مردمی (کنترل شورشها)

حمله دسته جمعی به خصوص ناتو به سمت لیبی- بمباران یمن به دست آمریکا- اشغال نظامی و حضور برای حفظ منافع آمریکا و اسرائیل

 

-        استراتژی­های غرب در برخورد با بیداری جهان اسلام

استراتژی به تفکر عملی­ای برمی­گردد که در زمان بحران کاربرد پیدا می­کند. استراتژیست­ها متفکرانی به روز هستند که می­توانند با توجه به دایرة مراکز اطلاعات، احتمالات پیش رو را مدل سازی کرده و بهترین مدل را برای شرایط بحرانی انتخاب کنند. جهان غرب یعنی کشورهای اروپا و آمریکا در برابر جهان اسلام استراتژی های گوناگونی را طراحی و اجرا کرده­اند. جهان اسلام از جغرافیا، جمعیت و سرزمین منحصر به فردی تشکیل شده است که بحرانی بودن از شرایط معاصر تاریخ آن به شمار می­رود. جمعیت زیاد بخصوص تحرک زیاد جوانان و زنان، حرکت به سمت مدرنیسم، نفت پایه بودن، دارا بودن کانال های استراتژیک و منابع معدنی ... باعث شده است که جایگاه جمعیتی و استراتژیک خاورمیانه، اعراب و مسلمانان بسیار حساس باشد. بسیاری بر این عقیده­اند که هر کس کنترل خاورمیانه را به دست گیرد می­تواند هژمونی بین المللی برقرار کند. در این میان نیروهای بین الملل یعنی ژاپن و کشورهای آسیای جنوب شرقی، روسیه، چین، اتحادیه اروپا و آمریکا قصد دارند با دیپلماسی، ابزار نظامی و فرهنگی نفوذ خود را در خاورمیانه و کشورهای اسلامی افزایش دهند. عربستان، قطر، امارات، بحرین، عمان و ... کشورهایی هستند که با وجود ساختار جمعیتی مسلمان، گرایش های دیکتاتوری توسعه گرا را پیش گرفته­اند و مباحث هویتی طبقه متوسط خویش را سرکوب و با توجه به ضمانت اجرای امنیت برای کشورهای غربی و وابستگی مالی و تکنولوژیکی به آنها وارد تعاملی وابسته با آنها شده­اند. از سوی دیگر وضعیت لیبی، مصر، تونس، فلسطین، سوریه، لبنان در کشورهای اسلامی نابسامان است. وجود گرایش های اسلام گرا و احزاب و نیروهای مدنی به همراه ساختار مدنی قدرتمند این کشورها را دچار تغییر و تحولات بسیاری کرده است که رژیم های اقتدارگرا را در این کشورها با مشکل مواجه کرده است و ساختار بین­الملل هم نمی­تواند به راحتی منطق رفتارهای آنها کشف کند. مسلمانان پاکستان و افغانستان در یک بنیادگرایی مذهبی فرو افتاده­اند که برای فرار از دولت های غارتگر و وابسته خود  چاره­ای جز توسل به طالبان، القاعده و گروهای تندرو ندارند. البته پاکستان وکلا و حقوقدانان از جامعة مدنی و ارتشیان از سمت حکومت قدرتمند محسوب می­شوند. ایران وضعیتی جلو افتاده در کشورهای اسلامی دارد به نحوی که در اواخر قرن بیستم دیکتاتور وابسته را کنار زدند و جمهوری اسلامی مبتنی بر هویت فرهنگ شیعه را تشکیل دادند. ترکیه برعکس ایران تحولات خود را طی می­کند.

جنبش های زیاد اسلامی، سوسیالیستی، ملی گرا و لیبرالیستی در خاورمیانه و جهان اسلام، جمعیت جوان و مدرنیسم از بالا به پایین به همراه ساختار ذهنی و معادن بسیار غنی باعث شده است که کشورهای اسلامی هرگز یکدست نباشند و استراتژی غرب در قبال کشورهای اسلامی شامل گزینه های زیادی باشد که در ادامه بررسی می­شود.

دلایل تفاوت استراتژی های غرب نسبت به جهان اسلام

عوامل ژئوپلتیک

واسط دنیای شرق و غرب- دارا بودن معادن زیاد و انرژی های نفت و گاز- در اختیار داشتن تنگه های بین المللی- موقعیت به شدت استراتژیک خاورمیانه

عوامل اجتماعی

جمعیت زیاد- مهاجرت زیاد از روستا به شهرها- بیکاری و فقر جوانان- جوانی جمعیت- توسعه ناگهانی- زنان تحصیل کرده

عوامل تاریخ

کشورهای با سابقه تمدنی مثل : ایران، مصر، ترکیه، عربستان

جامعه مدنی پویا در تاریخ معاصر (مصر- ایران)

عوامل سیاسی

تنوع رژیم های سیاسی- سوسیالیستی ملی (سوریه و لیبی)- انقلابی اسلامی (ایران و پاکستان)- سکولار (ترکیه و مصر)- پادشاهی (اعراب خاورمیانه)

عوامل فرهنگی

فرهنگ سیاسی سنتی- تبعی- استبدادی

نقش زیاد مذهب در زندگی سیاسی عامه

1-  استراتژی جنگ و اشغال نظامی

فرانسیس بیکن اعتقاد داشت که علم آگاهی می­آورد و آگاهی یعنی اطلاعات معنی دار راجع به کنترل محیط. غربیان با رویکرد تحصل گرا (پوزیتیویستی) سعی داشتند جهان اسلام را شناسایی و کنترل کنند. اولین راه حل آنها استعمار بود. مصر، ایران، مالزی، افغانستان، کشورهای عربی و ... در اوایل قرن بیستم تحت شرایط استعماری و نیمه استعماری در آمدند. استراتژی ابتدایی غرب گرفتن سرزمین و استفاده مستقیم از ابزار نظامی و جنگی برای غلبه بر مسلمانان بود. وجود منابع غنی انرژی و بازارکار ارزان و بازار فروش کالاهای خارجی باعث شد که روسیه، آمریکا و بخصوص فرانسه و انگلیس درصدد اشغال کشورهای غنی مسلمان برآیند. با به وجود آمدن بیداری های ملی و اسلامی در کشورهای عربی و خاورمیانه اروپاییان به کشورهای خود بازگشتند اما سعی کردند که منطق زور را همیشه بکار ببرند. فرانسه، انگلستان و آمریکا کشروهایی مثل فلسطین، لبنان، ایران، مصر، سوریه و اعراب را در ابتدای قرن بیستم به اشغال درآورند. در اوایل قرن بیست و یکم نیز عراق و افغانستان مورد هجوم نیروهای ائتلاف غربی قرار گرفت. استفاده از ابزارهای جنگی و آزمایش انواع بمب های اتمی و شیمیایی بر روی مسلمانان افغانستان و خراب کردن سرزمین آنها و به بهانه تروریسم بعد حمله به عراق به بهانه سلاح کشتار جمعی و مبارزه با صدام حسین نشان داد که غربیان هیچ گاه خاورمیانه، اسلام و منابع سرشار نفت و گاز را فراموش نکرده­اند و گزینة نظامی و اشغال سرزمین را هر چند که شیوه­ای قدیمی مربوط به مصر بربریت می­باشند به راحتی در عصر جهانی شدن، حقوق بشر و عصر اطلاعات پیاده می­کنند.

فرانسه- انگلیس- روسیه

1900 - .......

مصر- ایران

علم- حمله به فاشیسم- توسعه- آبادانی- مدرنیسم

 

آمریکا- نیروهای ائتلاف ناتو

1990 – 2002

عراق- افغانستان

مخالفت با تروریسم و (pesal, 2002: 180) سلاح کشتار جمعی- مخالفت با استبداد صدام حسین- دفاع از دموکراسی حقوق زنان

آمریکا ناتو

2010 - .....

لیبی و یمن

مخالفت با استبداد- طرفداری از دموکراسی و حقوق بشر- حمله به قذافی

 

2-  استراتژی وابستگی

رسانه­ها رشد بسیار زیادی پیدا کردند. در اوایل قرن بیستم امواج بیداری در جهان اسلام باعث شد که با کمک رسانه­ها، رادیو، تلویزیون، روزنانه­ها و بخصوص کتاب های انتقادی اشغال نظامی یک کشور جوابگو نباشد و با محدودیت های زیادی روبرو باشد. رعیت روستایی و توده­های مهاجر به شهرها کم کم تبدیل به شهروند شدند و در مقابل کسانی که کشورشان را گرفته بودند ایستادند. به تدریج هزینه­های اقتصادی، نظامی و فرهنگی اشغال بالا رفت و فرانسه و انگلستان به مرزهای کشور خود بازگشتند و بسیاری از کشورهای اسلامی مستقل شدند. در این میان غرب علم، تکنولوژی و عوامل قدرت خود را به گونه­ای در جهان اسلام پیاده کرد که جهان اسلام وابسته غرب شود. ایجاد شدن دانشگاه ها و ورود به دوران جدید با تکنولوژی­ها و سرمایه غرب صورت گرفت. به این ترتیب جهان اسلام در دام وابستگی فرو افتاد. برای مدت زیادی غرب از دیکتاتوری های توسعه گرا مثل رضاشاه، امان الله خان و آتاتورک حمایت کرد. از سوی دیگر الگوهایی که برای توسعه تجویز می­کرد به شدت به سرمایه و تکنیک غربی وابسته بودند.

حتی در دوران اخیر نیز عربستان، قطر، امارات، عمان، کویت، مصر و بسیاری ازکشورهای اسلامی به لحاظ تکنولوژی، سرمایه خارجی و توسعه به غرب وابسته­اند. بسیاری از کشورهای اسلامی بازار کالاهای غربی شده اند و برای توسعه نفتی خود به غرب وابسته اند. آمریکا و اروپا توانسته­اند نخبگان غربی، متفکران آکادمیک و طبقة متوسط جدید شهری جهان اسلام را مجذوب توسعه خود سازند و استراتژی آنها در عصر جدید وابسته کردن کامل جهان اسلام به غرب می­باشد.

استراتژی وابستگی

ابعاد وابستگی جهان اسلام به غرب

وابستگی سیاسی

حمایت غرب از دیکتاتوری های توسعه گرا

وابستگی اقتصادی

دادن وام و سرمایه خارجی کلان در کشورهای رام شده اسلامی

وابستگی نظامی

کمک های نظامی و دادن تکنولوژی های جدید جنگی به کشورهای اسلامی رام شده

وابستگی فرهنگی

کتاب مجله فیلم سریال بازی کامپیوتری زبان انگلیسی- وابستگی فرهنگی به غرب

وابستگی اجتماعی

نزدیک کردن طبقه متوسط جدید در کشورهای اسلامی به غرب (اینترنت ماهواره)

3-&nbsp

/ 3 نظر / 4 بازدید
هما

با سلام تلفیق رویکرد جامعه شناسی با روابط بین الملل در مقاله ی شما پدید اورنده ی نگاهی جدید به پدیده است در بحث استراتژیها شایسته است دقت بیشتری در بکار بردن مفاهیمی چون کنترل و موازنه داشته باشید

هما

سلام استراتژی انومی با وارونه کردن اسلام یک استراتژی است

هما

از لحاظ زمانی استراتژی اول قرن 18و 19 است