سیاست گذاری فرهنگی برنامه 4


آسیب شناسی مبانی و فرآیند سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

روح الله اسلامی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی- مسائل ایران

                   مجید بیات: کارشناسی ارشد- سیاستگذاری عمومی

 

              

فهرست مطالب                                                                                          شماره صفحه

چکیده پژوهش کلید واژها ........................................................................................4      

فصل اول : سیاستگذاری فرهنگی

 1. سیاستگذاری.........................................................................................................5
 2. فرهنگ..................................................................................................................7
 3. سیاستگذاری فرهنگی ..........................................................................................9

 فصل دوم: مبانی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 1. حکمت................................................................................................................13
 2.  عرفان...............................................................................................................13
 3. اندرزنامه.............................................................................................................14
 4. فقه ...................................................................................................................15

5.    ایدئولوژی.........................................................................................................16

  فصل سوم: بررسی سیر سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

1-  سیاست های فرهنگی و قانون اساسی.................................................................19

2-  شورای عالی انقلاب فرهنگی................................................................................21

3-  برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1366-1362......................................26

4-  برنامه اول توسعه ( 1372-1368) ........................................................................29

5-  برنامه دوم توسعه (1377-1373) ........................................................................33

6-  برنامه سوم  توسعه (1383-1379) ......................................................................36

7-  برنامه چهارم توسعه (1388-1384) .....................................................................43

 

 

 

   فصل چهارم: آسیب شناسی سیاستگذاری قرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 1. سیاستگذاری کلی آرمانگرا...............................................................................50
 2. سیاستگذاری ایدئولوژی فراملی..........................................................................52
 3. سیاستگذاری سراسربین...................................................................................55
 4. . رهاشدگی نظام آموزش رسمی.......................................................................57

 

   فصل پنجم: روش شناسی محتوی

 1. مهندسی فرهنگی............................................................................................61
 2. رها شدگی فرهنگی..........................................................................................62
 3. روش شناسی انتقادی.......................................................................................63

  نتیجه گیری افق بحث

 1. کمبودها..........................................................................................................69
 2. فرصت ها.........................................................................................................71

      پی نوشت.........................................................................................................75

 

 

چکیده پژوهش:

نویسندگان این پژوهش سعی دارند با رویکرد انتقادی که خود را با غیریت روش شناسی تجددگرای مهندسی و پساتجددگرای رهاسازی تعریف می‌کند، روشی میانه را شکل دهند که در این افق مواد زیر را بررسی می‌کنند:

-        مبانی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بستر تاریخی، جریانها و نهادها...

-        سیر تاریخی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون....

-        آسیب شناسی و نقد سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از نگاه روش شناسی انتقادی

-        ارائه راهنکار در قالب شرح فرصتها و امکانات و تهدیدات و نقص آنها...

آنچه در چارچوب تئوریک این مقاله مدنظر قرار می‌گیرد بحث ناخودآگاه فکر ایرانی و تداوم فرهنگ ایرانی است که با توجه به روش شناسی انتقادی قصد واکاوی و بررسی موارد بالا و ارائه یک نتیجه‌گیری و افق سیاستگذاری را دنبال می‌کنیم.

کلید واژه‌ها

سیاستگذاری فرهنگی- روش شناسی انتقادی- ناخودآگاه فرهنگی- نگاه مقدمه‌ساز حداقلی- هویت آرمانی ایدئولوژیک- مهندسی فرهنگی- رها شدگی فرهنگی برنامه‌های توسعه- شورای عالی انقلاب فرهنگی- قانون اساسی

 

فصل اول: سیاستگذاری فرهنگی:

1- سیاستگذاری

بگذارید سریع خود را به درون موضوع بیندازیم در واقع آنچه این تحقیق در نظر دارد، خود از تعریف واژگان خاص برآمده است. ابتدا قلم خود را بر سیاستگذاری عمومی نشانه می‌زدیم. از اندیشه به سطح عملی‌تر می‌رویم. از جوهره محافظه‌کاری و اندیشه قرن 20 آغاز می‌کنیم آنجا که عرصه سیاست چنین تعریف می‌شود: در فعالیت اساسی انسانها بر دریایی بی کران و بسیار ژرف می‌رانند نه بندری هست نه سرپناهی نه لنگرگاهی، نه صدایی نه مقصدی. غرض شناور ماندن و حفظ تعادل است دریا هم دوست است و هم دشمن و دریانوردی یعنی استفاده از همه امکانات شیوه‌های سنتی رفتار برای تبدیل هر موقعیت خصمانه تهدید به یک موقعیت دوستانه[1]

این منطق سیاستگذار عملگراست و سیاستگذاری همیشه با دریایی از مشکلات رو به‌رو است و در سنت اندرز نام نویسی[2] خود نیز می‌توان این اخلاق آرام محافظه کار سنتی و عملی را در گلستان سعدی حکایت غلام ناسپاسی که در کشتی بود را به روایت کشید آنجا که پیر حکیم در یک محل، سکوت و خاموشی و صبر را به غلام ناسپاس آموخت و فهماند که قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید[3]

اما این کافی نیست باید دقیق‌تر هسته هویتی سیاستگذاری را شکافت. به درون گفتمان این علم می‌رویم و چند تعریف را می‌آوریم- سیاستگذاری اراده حکومت در عمل است.[4] سیاستگذاری مطالعه کاربردی عملی و تجربی عملکرد دولتمردان است.[1] و باز اینکه این سنت را می‌توان از زمان جمهور افلاطون تا به حال به دنبال کرد- با همه این تعریف‌ها می‌توان به این تعریف زیر رسید که اگر واقعیت و تئوری همدیگر را باور نکنند هر دو عقیم خواهند ماند.[5]

[6]اما هنوز به مقصد خود نرسیده‌ایم شاید تعریف‌های بیشتری لازم است دکتر الوانی می‌گوید: خط مشی‌ عمومی در بر گیرنده اجزایی است که اصطلاحا هدف، محتوا و اثر نامیده می‌شود، پس تصمیمی است که در قبال یک مشکل عمومی اتخاذ می‌شود[7] و یا در آخرین تعریف خود از سیاستگذاری می‌توان این گزاره‌ها را آورد که این مبحث آمیزه‌ای از علم فن و هنر است. علم مجموعه‌ای از نظریات مفاهیم و اصول روش شناسی، فن مجموعه‌ای از تکنیک‌های کارآمد، قواعد تجربی،‌و سرانگشتی و شیوه‌های عملیاتی استاندارد و هنر آهنگ سبک و شیوه کار فرد است.[8]

حال که این تعریف اندیشه‌ای و درون گفتمانی[9] را آوردیم کلام را این گونه جمع می‌کنیم که سیاستگذاری فرهنگی نگاهی محافظه کار و عمل گرا دارد. به گونه‌ای که از منظر تجدد به سمت اصلاح از درون حرکت می‌کند. کار سیاستگذار یافتن مشکلات و برآورد هزینه و فرصتها و امکانات و دستاوردها، توصیف و تحلیل و ارزیابی این فرآیند است. پس سیاستگذار نه ناقد قدرت که مدیریت کننده‌ قدرت است[10] از روشهای کاربردی و تجربی و عملی و عینی استفاده می‌کند وبا منطق تحلیلی و ریاضی گونه[11] و اسنادی نه سر در هوا،  که با نگاه به واقعیات و زمین آرام و منطقی بر زیربنای قدرتمند از اندیشه‌های افق پردازانه و آینده گرا حرکت می‌کند. این نگاه قدرت را می‌شناسد، آن را مطلوب می‌داند و به مدیریت از این زاویه می‌پردازد و با دید حداقلی و اصلاح گرایانه خویش از تجربیات  و زدودن غایت‌های انقلابی روزنامه‌ای و ایدئولوژیکی و آرمانی و شاعرانه و عارفانه ... سعی در حفظ وضعیت موجود و حرکت در قلمروی مرزهای تعریف شده دارد به گونه‌ای که منطق محافظه‌کاری کاملا در یک اخلاق عملی معنی پیدا می‌کند شاید اگر بخواهم این بخش را تمام کنم به ارجاع شدگی و صید واقعیت در زمان سعدی اشاره می‌کنم که می‌گوید: یکی از لوازم صحبت آن است که خانه بپردازی یا به خانه خدای درسازی.[12]

2- فرهنگ

در فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد (oxford English Dictionaly‌) در برابر واژه فرهنگ (cutrue) آمده است: پروردن، گرایش‌در نویسندگان مسیحی، پرستش، عمل پرورش خاک، کشت، دامداری یا پرورش برخی حیوانات، رشد مصنوعی اندامواره‌های میکروسکوپیک، اندام واره‌هایی که بر یک شکل تولید می‌شوند پرورش یا رشد ذهن استعداد رفتارها، بهبود یا پالایش از طریق تعلیم و تربیت، وضعیت فرهیختگی یا تزکیه، عمل فکری تمدن، بررسی، توجه خاص یا مطالعه هر موضوع.[13]

پس در معنای واژه شناسی همانطور که آمد در فرهنگ ریشه مذهبی از cutlure‌هم از مصدر cutiver‌یعنی کاشتن اخذ می‌شود[14] که کم کم بار معنایی می‌گیرد تا در دوره روشنگری در مقابل طبیعت قرار می‌گیرد و همسو با پیشرفت می‌شود.[15]

در زبان فارسی نیز فرهنگ مرکب از دو جز فرهنگ است. فر پیشوند و به معنای جلو بالا و برو و پیش آمده و به معنای شکوه، درخشندگی و بزرگی. هنگ نیز از ریشه اوستایی تنگنا و به معنی کشیدن و وزن می‌باشد.[16]

پس در نگاه ساده و ابتدایی فرهنگ مجموعه‌ای از اعتقادات، نهادها، نحوه زندگی کردن، سخن گفتن و فکر کردن و نوعی خوداگاهی فردی و جهانی است. در واقع فرهنگ یک ملت یعنی نحوه زندگی کردن آنان[17] آنچه ما در این نوشتار مدنظر قرار خواهیم داد کمی اندیشه‌ای تر و عمیق‌تر است. در واقع در دو بعد انتزاعی و عملی می‌توان گفت فرهنگ مدنظر نویسندگان این پژوهش با حوزه تمدنی ایران پیوندی نزدیک دارد. این نوع تعریف را در یک واژه زبان می‌توان به تصویر کشید. فرهنگ به گونه‌ای خودجوش، جمعی، دارای شخصیت و یک روح کلی است که به صورت اراده‌ای خارج از عقل برنامه‌ریزی سیاستگذاری کنونی برای خود حرکت می‌کند. این تعریف با تمدن ایرانی، زبان ایرانی، و عقلانیت جمعی تاریخی  ایران بسیار مرتبط است و قدرتمندی زیادی دارد. در بعد عملی‌تر می‌توان آن را با شاخص‌های اندیشه ایرانی یعنی دستگاه متافیزیکی کلان، فلسفه تاریخی قدسی خیر و شر، آرمان گرایی اشراقی، هستی شناسی اندوهبار بر غایت تاریخی و ... تعریف نمود که این مباحث را مفصل‌تر در بحث مبانی هویت سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران باز خواهیم نمود.

اما آنچه می‌خواهیم بر این صفحه در قسمت فرهنگ بنویسیم این است که ما در این تحقیق فرهنگ را وزارت فرهنگ و شورای عالی انقلاب صدا، سیما و ماهواره و سینما و کتاب و مجله و نشریات و ... نمی‌گیریم. بلکه بحث به همبستگی اجتماعی[18] و آن نیروی غیرقابل مشاهده اما اثرگذار جمعی زبانی تاریخی به ارث رسیده است که مدام خود را بازتولید کرده است. فرهنگ ایرانی که برآمده از نسلها و اجداد و زبان ایرانی از چرخه‌های طولانی تاریخی کهن است که با خود حقارتها و شکوهها و آرزوها و آرمانها... را حمل می‌کند. این فرهنگ در پی سرکوبها و عصیان‌ها و پیروزی‌ها و شکست‌ها اکنون در قالب جمهوری اسلامی ایران با متنی کاملا فرهنگی خودنمایی می‌کند[19] و اگر ما جز این تعریف را فرهنگ ایرانی بگیریم دیدمان بسیار ظاهری و سطحی خواهد شد هر چند که در تمام نوشتار سعی خواهیم کرد که این فرهنگ به ارث رسیده تاریخی تمدنی خودجوش قدرتمند را عینیت بخشیده وبا نگاه جامعه‌شناسی آن را تا حدی شاخص‌گذاری کرده و توان مدیریتی کارگزاران فرهنگی در بخش سیاستگذاری را به نقد و بررسی بگذاریم.

سپس نگاه ما به فرهنگ در سطح بسیار حداقلی از زبان با همسانی جامعه‌شناسی فرهنگ به مباحث سرمایه اجتماعی نزدیک می‌شود یعنی شکلی از همبستگی سنتی جامعه که در پرتو آن گروه‌هایی از مردم می‌توانند با وقف خویش در پروژه‌های اجتماعی نفع فردی خود را دنبال کنند[20] این همان چیزی است که پاتنام سرمایه اجتماعی می‌نامند و بستر اصلی آن در جامعه بهنجار اعتماد است.[21] در واقع این دیدگاه انتقادی را حتی می‌توان تا آثار دوتوکویل نیز برگرداند آنجا که از همین زاویه دموکراسی آمریکا را و فرانسه را در حد و مرزهای متفاوت به نقد می‌کشد[22] پس گفته فوکویاما را می‌آوریم که می‌گوید: سرمایه اجتماعی طرحها و ارزشهای ضروری غیر رسمی است که همکاری میان دو یا تعداد بیشتری از افراد را گسترش می‌دهد. طرح‌هایی که سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند[23] طیفی از ارزشها هستند که روابط متقابل بین دو دوست تا مجموعه بیانی و دکترین‌هایی چون مسیحیت و آئین کنفوسیوس را شامل می‌شوند بر اساس این تعریف اعتماد شبکه‌ها، جامعه مدنی و پدیده‌های مشابه نتیجه سرمایه اجتماعی اند و خود سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند او در ادامه می‌گوید- سرمایه اجتماعی کنترل کننده و سازمان دهنده اصلی تعلیم اجتماعی است و بدون آن امکان تعلم و استقرار آن در هیچ جامعه‌ای نیست.[24]

شاید هنوز هم این تعریف آن فرهنگ زمانی، تمدنی، خودجوش، جمعی، دارای روح کلی که امروز بر ایران حاکم است و برای خود حکم می‌راند را تعریف نکند اما به گفته ویتگنشتاین آخرین تمنای گزاره‌های فلسفی سکوت و رسیدن به آوای غیرکلامی است[25] پس ما نیز چاره‌ای جز همین کلمات نداریم.

3- سیاستگذاری فرهنگی

ویلیامز پژوهشگر نامدار عرصه فرهنگ اعتقاد دارد فرهنگ جز کلمه در زبان انگلیسی است که پیچیده‌ترین معنی را دارد[26] همین مبحث را با سیاستگذاری جمع ببندید تا مشخص شود که چه عرصه پویا، پیچیده و عمیق و مبهمی وارد می‌شویم. برای سختی کار همین قدر کافی است بگوییم که شورای سیاستگذاری فرهنگی اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته است تعریف مشخص از این عرصه ارائه دهد.[27]

طنز موجود در سیاستگذاری فرهنگی آنجاست که باید با یک نگاه کمی ومدیریتی وارد یک عرصه کیفی و باز کرد و به گفته سیمون ماندی: همین کار برای من پر از شور و هیجان است چرا که آزادی و هویت خود را در همین عرصه پر از تناقض می‌یابم.[28] در واقع همین پیچیدگی کار و ابهام واژگان در نگاه اول دایره تعریف لغات و نحوه نگرش و ارائه یک روش برای نقد و بررسی و ارزیابی را چند برابر مشکل می‌کند چرا که سیاستگذاری فرهنگی نباید عام و کلی باشد و از سوی دیگر نباید آنقدر جزیی باشد که به امور تجملی و مصرفی وارد شود.[29] چرا که در این صورت تبدیل به سرگرمی و بازیچه خواهد شد.[30] پس از یک سو اخلاق و عرصه کلان را داریم و از سوی دیگر عرصه خرد یعنی سینما و کتاب و نشریات و ...[31] و تحلیل سیاستگذاری، که می‌خواده عینی باشد و با مشاهده جزیی و دقیق[32] و نگاه زمینی واقعی و شفاف[33] به نقد و بررسی بپردازد خود مشخص است با چه مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم.

در این نوشتار ما سعی خواهیم کرد از یک سو با لحاظ شکلی نگاه سیاستگذاری عمومی را دنبال کنیم از سوی دیگر با همین نگاه به بحث فرهنگ با همان تعریف زبانی خود بپردازیم و در همین ابتدای کار چه بهتر که این را بگوییم: فرهنگ می‌تواند محافظ عزت نفس و نیز دستاویزی برای قساوت جاهلانه باشد. فرهنگ می‌تواند مظهر تمدنی درخشان برای جامعه باشد و یا آن جامعه را به نحوی غم انگیز بدوی کند. فرهنگ می‌تواند بنایی شکوهمند باشد که ما همچون نشانه‌ای از حیاتمان برای نسلهای آتی باقی می‌گذاریم یا آنکه پدیده‌ای ناپایدار از جوامعی باشد که خویشتن را ناآگاهانه به امور سطحی سرگرم می‌دارند.[34]

با همین تعریف  وهمین درجه اهمیت بحث فرهنگ به سراغ بررسی نقد سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران و روش شناسی موجود در کار خویش می‌رویم.

 

 

 

 

فصل دوم: مبانی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

پیام و محتوا و شاکله اصلی انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران بر محوریت قدرت نرمی به نام فرهنگ استوار شده است که به گونه‌ای در آثار ایدئولوژیک ها و نظریه‌پردازان و شارحان و کارگزاران انقلاب از قبیل آیت الله مطهری[35] آیت الله بهشتی، امام خمینی و دکتر شریعتی به کرات تکرار شده است.[36]

برای درک مبنا و هویت سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در حیطه فرهنگ اگر به سبک اینهمانی[37] میان این دو موضوع توجه کنیم مشخص می‌شود که کارها شناسایی این هویت شکلی و محتوایی است. جمهوری اسلامی و هویت آن در مبنا برامده از دو سنت نزدیک و دور بود. در بعد سنت نزدیک، ما با نوعی عصیان روبه‌رو شدیم. بدین گونه که بعد از وارد شدن تجدد به اندیشه فقهی ایران و ناتوانی فقه سنتی از ورود به حوزه جدید و معاصر ایران روشنفکران مشروطه طرح نظام سیاسی قانون گرایی را ریختند که البته در اثر حوادث داخلی و خارجی شکست خورد. این نگرش سپس با نوعی اندیشه اقتدار گرایانه بروکراتیک توانست جانشین نظام شیعی فقهی صفوی قاجاری ‌شود و نوعی ملی گرایی تجدد گرا را خارج از متن ایرانی شکل دهد.  شاکله اصلی، تجددی بود که می‌بایست کار توسعه و پیشرفت به سمت تمدن مدرن را بر عهده گیرد و اندیشه ملی گرایی خاص دور دست باستانی نیز با نقد سنت دم دست[38] فعلی نوعی کار چسباندن مشروطیت به متن کارکردی را بر عهده گیرد این نظام اندیشه گانی به مدت نیم قرن و اندی حاکم بود و مظاهر سنت عملی و اندیشه را به حاشیه برد و در اثر ناکارآمدی و متنی نبودن از یکسو  و جمع شدن نیروهای متضاد و متناقض با همراهی فضای بین المللی[39] نوعی بازخورد درونی را جهت عکس خود تولید کرد و به حاشیه رفتگان درصدر قرار گرفتند. در واقع انقلاب ایران صدای عصیانی و خشمگین تمام سنتی بود که به گونه‌ای در طول تاریخ معاصر به انزوا رفته بود و حقارت را در تمام تار و پود خویش لمس کرده بود و اکنون می‌آمد تا خود را با تمام هزینه‌هایش اثبات کند.  جمهوری اسلامی ایران به لحاظ شکلی و اندیشه ولایت فقیه به لحاظ محتوای با تمام نهادها و سیستم سیاستگذاری برآمده از این ناخودآگاه[40] انقلاب ایدئولوژیکی بودند که اکنون به مدت سی سال هویت متنی محافظه کار اندیشه ایرانی را در  تجربه‌ای نادر به نمایش گذاشته‌اند. بعد نزدیک این سنت را می‌توان در چند گزاره به صورت مختصر آورد.

- هویت جمهوری اسلامی ایران بر اساس نوع بازگشت به خویشتن[41] و یافتن و بازپروراندن سنتی است که به حاشیه رفته بود و سالیان سال در انزوا و طرد به سر می‌برد و حال می‌خواست فارغ از سامانه‌های فکری چپ و راست برای خود و بازگشتش نوع جدیدی از زندگی فرهنگی را به راه اندازد.

- این بازگشت به سنت نه فقط در عرصه دین بلکه تمام نهادها و اقشار و طبقات ... سنتی را بازبانی انفجاری و عصیانی به نمایش گذاشت. در واقع مبنای ایدئولوژیک و رادیکال گرایی برآمده از نوع عمل جذب گونگی را می‌توان در اینجا مشاهده کرد.

- آنچه در مبحث علوم سیاسی با ورود مباحث پساتجدد به نام قدرت روزمره[42] و اراده عمومی[43] برخاسته از جمع و همین طور اثرگذاری غیرارادی و خودجوش تحلیل می‌شود  در اینجا به حوزه فرهنگی انتقال می‌یابد. که تمام هویت جمهوری اسلامی ایران بر آن استوار شده است.

- تمام کردار هویت و مبنای اندیشه‌گانی جمهوری اسلامی ایران در انقلاب به گونه‌ای است که تداوم آن ریشه در سنت ایرانی دارد که این خود متنی و زمینه‌مند بودن قدرتمند و پیچیده و بسیار پویا و کارآمد این برهه از تاریخ را روشن می‌سازد.

- این عصیان انقلابی ایدئولوژیک در یک ساختار و زبان ناخودآگاهانه قابل فهم است که بدون رفتن به بازگشایی رواکاوی سنت فکر و فرهنگ ایرانی قابل درک نیست و چون هنوز رام نشده است تحولات بر اراده و عقل ایرانیان استوار است و فرهنگ ناخودآگاهی همچنان راه خود را استوار و محکم و حتی در برخی مواقع انحرافی و ضد خود طی می‌کند.

حال که این بعد تاریخی با غیریتها در دوره معاصر ذکر شده چه بهتر که به گذشته‌ای دور یعنی سنت تداومی این ناخودآگاه برویم تا مشخص شود که جمهوری اسلامی ایران با چه مبنا روی کار آمده است تا از همین بستر به بررسی و نقد سیاستگذاری‌های فرهنگی بپردازیم. آنچه در ادامه می‌آید همان تداوم سنت فکری و فرهنگی ایران است که در دوره معاصر تبلور عصیانی پیدا کرد که در واقع مبنای آن بر چهار سنت فکری است که ابتدا به صورت شرحی و بعد شاخصی خیلی مختصر بررسی می‌شوند.

1- حکمت:[44]

اولین دستگاه معرفتی در زمان حاکمیت سامانیان و طاهریان و آل بویه... است که نزدیک به دو قرن از سکوت ایرانیان بعد از حمله اعراب می‌گذشت. تقدم داشتن عقل و طرح‌ریزی دستگاه فکری در ابعاد ریاضی و جغرافیا تا تاریخ نویسی ادبیات و فقه و اندرزنامه و حکمت... باعث شد تا ایرانیان برای خود نوعی نظام مشروعیتی را پایه‌گذاری کنند که دستاورد آن را به طور خاص می‌توان در آثار فارابی و ابن سینا مشاهده کرد. حکمت یعنی طرح اندیشه خدامحورانه و تاریخ نویسی قدسی[45] به گونه‌ای که با خرد ایرانی در تداوم نوعی انسان کامل و شهر کامل پیوند داشته باشد آنجا که مدینه فاضله فارابی و طرحهای عرفانی اشراقی ابوعلی سینا\ راه را برای خرد نامه نویسی ایرانی باز کرد هر چند که دوره شکوفایی دایره المعارف نویسی‌ها و تاریخ‌نویسی‌های عقلانی و خردورزانه دیری نپایید که سلسله هایی قبیله‌ای امان نمی‌دادند و این عرفان بود که باز می‌آمد.

2- عرفان[46]

تکمیل طرح اشراقی بعد از خرد نامه نویسی بیهقی و فردوسی و حتی اسلام گرایی ابوریحان بیرونی به سهرودی و حافظ می‌رسید. در اینجا نیاز به اسطوره‌هایی بود که در برابر قدرت واقعیت ایستادگی کنند[47] و این عرفان اشراقی سهروردی بود که می‌سرود عشق بنده‌ای است خانه زاد که در شهرستان ازل پرورده شده است[48] و این خود بی قیدی خرد گریزی بود که سنت اشراقی در آن استاد عشقی را می‌دید که چون آنجا برسد به حال و زبان خویش[49] می‌گوید قلم تکلیف از او برداشته می‌شود،[50] نه به بهشت می‌نازد نه از دوزخ می‌ترسد[51] که شکار او سیه چشم آهوانی هستند که از چشمانشان حکمت می‌بارد[52] چنین بود که بازی سیاست صلاح الدین ایوبی و جانشینانش که او را کشتند.[53] تا نور علی یهدی الله النور من یشاء[54] معنی پیدا نکند.

تداوم او حافظ بود و عرفان ایرانی[55] تا در این روزگار خراب و هرج و مرج راهی بیابد که گدایی را بر خسروی برگزیند[56] بر ریا و دروغ بشورد و جام می طلب کند و عیب بپوشد.[57] درس و مدرسه را در خم ابروی یاروره می خانه بگذارد.[58] ترک پیمانه نکند[59] و کارها را آسان گیرد[60] دنبال کشتی نوحی باشد[61] که از این منزل ویران برود،[62] چرا که در میخانه عشق ملائک نیز تسبیح می‌گویند[63] و او نیز چون سهروردی که می‌ترسید و نوشته‌هایش را از نااهل دریغ می‌کرد[64] تنها دنبال محرم دلانی بود که در حرم او جای گیرند[65] و باری این مبنا نیز در اندیشه ایرانی به صورت حفظ شور و شادی و گسترش  تساهل و مدارا و فلسفه تحمل و رضایت و طنز اجتماعی و سیاسی با بهره‌گیری از نمادها و اسطوره‌ها در قالب شعر و نثر ادامه داشت تا به سنت بعدی رسید.

3- اندرزنامه:

زندگی روزمره- اخلاق مصلحت آمیز[66]  و عملی و نوعی رویکرد بدون غایت‌های کلان در عرصه زندگی برای پاسداشت حداقلی از تعادل و عقلانیت در این سنت تداوم گری را در فکر ایرانی شکل داد. فرهنگ معرفت متنی که در سنت حکایت و داستان نویسی ادامه می‌یافت یا اخلاق سنت محافظه‌کاری و سنت اجدادی[67] را برای خود پاس دارد[68] و در این گروه می‌توان از خواجه نظام الملک و سعدی نام برد.[69] اگر خواجه به دنبال تفکیک دین از دولت و استفاده ابزاری از دین جهت در جای خود نشاندن امور بود سعدی اما دیدی پدیدار گراتر را برگزید تا تساهل رضایت و اخلاق زیرکانه مصلحتی را در زندگی شخصی خانواده جامعه و عرصه سیاست به نمایش بگذارد. در واقع گذاره‌های وصف قدرت او که هر چه شاه بگوید حقیقت است حتی اگر شب را روز کند.[70] به دنبال آن بود که نشان دهد آنجا که با اشارت جانی می‌رود- بخت و دولت به کاردانی نیست[71] پس بی جهت علم معصوم نباید ریاکارانه قصدیت خواند و در پوستین خلق افتاد،[72] که دولت نه به کوشیدن است که چاره‌اش کم جوشیدن است.

بر همین اساس اخلاق عملی او منجمان متفکری را نقد می‌کرد که بیگانگان با زنانشان خوابیده است و آنها آنقدر آسمانی‌اند که نمی‌دانند در خانه‌شان چه می‌گذرد[73] او از توانگران دفاع می‌کرد[74] و برخلاف سنت ایرانی نشان می‌داد که جامعه آرمانی‌اش نه فقر و قناعت که ثروت و رفاه است. این واقع‌گرایی او ریشه در فهم مناسب او داشت آنجا که سیاست و جامعه موجود آن زمان خود را چنین توصیف می‌کرد که سگ را گشاده‌اند و سنگ را بسته‌اند.[75]

4- فقه

بحث حکومت‌هایی خود مختار و ایران چند پاره و هجوم مکرر لاجرم دستگاه‌های معرفتی حکمت و عرفان و اندرزنامه را در جهت آرمان‌هایی اشراقی سوق می‌داد و تاریخ نویسان در باری و فرهنگ سازان قدرت طلبی را به وجود می‌آورد که نوعی هرج و مرج فکری را رونق می‌دادند. در این میان مباحث عرفان ایرانی و اخلاق و فرهنگ آن از ناصرخسرو تا اسماعیلیان وحلاج و عین القضات و عطار و مولوی و علامه حلی... به ملاصدرا رسید و سامانه فرهنگ عمومی را به فقیهان سپرد.[76] در واقع فقه شیعی با تداوم یادگار سامانیان با برگرفته شدن از نوعی وحدت تمامیت ارضی ایران نوعی دستگاه معرفتی را رقم زد که در آن مردم رعیت بودند و قدرت و هرم بالای جامعه میان شاه سلطان دولت و ملت شرع و دین تقسیم می‌شد[77] و این خود معرفت فلسفه تاریخ‌دار تاویلی باطنی خرد شیعی بود.[78]

خرد شیعی در دستگاه علامه مجلسی به سبک بسیار مناسبی در گزاره‌های زبانی از آغاز آفرینش آدم و زمین و آسمان و فرشتگان تا تاریخ و ائمه و زمان حال و آینده را دربرمی‌گرفت[79]. نوعی انسان کامل و شهر آرمانی و در ادامه وضعیت موجود قهر را در خود رقم می‌زد که این مفاهیم و هسته فکری چندان غریب نبود که به عنوان مثال می‌توان در آثار میرزای قمی تا آغاز مشروطه نیز مشاهده کرد.[80]

ه- ایدئولوژی

مبنای آخر فکر ایرانی دستگاه‌های سراسر بین، بسته، از بالا به پایین بود[81] که در دو بعد رادیکال تجدد و سنت، عصیان خود را نشان می‌داد. در واقع این دو بعد همان نمایندگان ضد هم یعنی تقی‌زاده و شریعتی را در بر می‌گیرد.[82] اولی با سابقه زبانی و سواد تحصیلاتی و تجربه سیاسی بسیار بالا سعی در پیشرفت و ترقی ایران به سمت تجدد با نمادهای باستانی داشت[83] و دومی طرحی از تاریخ تضاد گونه خیر و شر از ابتدای تاریخ تا آینده‌ای نیک برای بشریت را در سر می‌پرواند[84]. در واقع این دو هر یک نوعی رادیکالیسم عمل گرای افراطی بودند که تمام اندیشه و فرهنگ و هویت ایرانی دوره معاصر را دربرگرفت.[85]

حال که برای فهم مبنای سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران نظام‌های معرفتی 5 گانه را بررسی کردیم لازم است که از درون آنها برای فهم هویت فرهنگی آن نیز چند شاخص درآوریم که در زیر به صورت مختصر می‌آید که در واقع تکرار هسته و مرکز عقلانیت ایرانی است که در فرهنگ آن نیز متبلور می‌شود.[86]

الف: در تمام نظام فرهنگ ایرانی نوع تاریخ نویسی قدسی و جریان فلسفه تاریخ و متافیزیکی وجود دارد[87] که از ابتدای آفرینش تا پایان آن را در بر می‌گیرد. پل زدن بر سنت اسطوره‌ای باستانی و حماسی ایران نیز این گزاره را تکرار می‌کند آنجا که بحث از گیتی و مینو است [88] و آغاز آفرینش و نوعی وحدت وجودی حاکم بر دنیا.

ب: در تمام نظام فرهنگ ایرانی، نوعی جریان خیر و شر و تضاد بنیادین نور و ظلمت دیده می‌شود.[89] این دوگانگی در قالب نظام‌هایی از هنجارهای تجویزی باز تولید شد و چیزی بود که در جریان نور و ظلمت مخلوفات اهورامزدا در ایران باستان مشاهده می‌شد.

ج: در تمام جریان‌های نوعی انسان کامل و ماورا در بعد فره ایزدی و ارتباط به عقل فعال یا حکیم کامل و یا امام و شاه دیده می‌شود که این خود نیز از اندیشه‌های باستانی است.[90]

د: در تمام فرهنگ ایرانی به ارث رسیده به گونه‌ای نوعی شهر آرمانی و اعتقاد به جریان ماورا واقعیت دیده می‌شود به گونه‌ای که این خود ارض ملکوتی[91] است که جایگاه حکومت و سلسله مراتب به مانند روزمره گی عادی قلمداد نخواهد شد که این نیز از حکمت مزدایی برمی‌آمد.

ه: نوعی غایت شناسی اندهبار هستی گرایانه یعنی انتظار حماسی درد آور و نگاه به آینده و تمام نشدن و پتانسیل «هنوز» را در ابعاد تاریخ و واقعیت کاشتن و به امید هزاره‌ها بودن چه در خرد مزدایی و چه در خرد شیعی موجود بود و به حیات فرهنگی خویش اکنون نیز ادامه می‌دهد.[92]

و: در تمام زبان‌شناسی ایرانی در بعد هویت فرهنگی می‌توان شاخص آرمان گرایی یعنی دوری از قدرت اقتصاد و دنیا را دید. آنجا که فرهنگ ایرانی با نگ

/ 0 نظر / 35 بازدید