«رهایی یا انقیاد» (فلسفه سیاسی تکنولوژی اطلاعات در قرن بیستم)

معرفی کتاب؛
«رهایی یا انقیاد» (فلسفه سیاسی تکنولوژی اطلاعات در قرن بیستم)
شناسهٔ خبر: 2462410دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۰
کتاب«رهایی یا انقیاد» با عنوان فرعی فلسفه سیاسی تکنولوژی اطلاعات در قرن بیستم نوشته روح الله اسلامی از سوی انتشارات تیسا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تکنولوژی اطلاعات، به صورت انقلابی از سال ۱۹۹۰ میلادی به بعد، اغلب عرصه های زندگی انسان را دچار تغییر بنیادین کرده است. سرعت همه گیر شدن و تغییرات، به قدری بالا بود که فیلسوفان، کمتر فرصت بررسی این رویداد را پیدا را پیدا کرده اند. سیاست که وظیفه سامان دهی عرصه قدرت را به صورت متعادل بر عهده دارد با تکنیک های عصر اطلاعات دچار تحولات شکلی و محتوایی شده است.

این کتاب تلاش دارد صورت ناخودآگاه و منطق های پنهان  رابطه تکنولوژیوسیاست را مورد واکاوی دقیق قرار دهد. سیاست مداران، شهروندان، دولت ها و بازیگران بین الملل، نسبت به تکنولوژی اطلاعات، دارای پیش فرض ها و متعلق های آشکار و پنهانی هستند که اغلب دارای نظم و ساختاری نااندیشیده است اما بر روی آینده سوژه های سیاست، تأثیر مستقیم دارد.

این کتاب به ده منطق اصلی رابطه تکنولوژی اطلاعات و سیاست می پردازد؛ به گونه ای که در هر کدام، تکنولوژی اطلاعات وسیاست در جهان زیست خوش بین و تفهمی، متعادل و انتقادی و رادیکال و بدبین، به سیاست گذاری و رقم زدن آینده جماعت های انسانی روی می آورند.

نویسنده کتاب تلاش می کند ده منطق ممکن ارتباط تکنولوژی اطلاعات و سیاست را با به سخن درآوردن فیلسوفان و نحله های اصلی فلسفه سیاسی قرن بیستم به گونه ای با روش پدیدار شناسی به سخن در آورد که هیچ غیری، امکان ورود به منظومه را نداشته باشد و طرحی برای راهبرد سیاست گذاری توسعه و سامان دهی مجدد متن سیاست در ایران با استفاده از خود آگاه سازی درباره عصر جدید، ایجاد کند.

شرح و بسط قدرت و مفاهیم کلاسیک فلسفه سیاسی اکنون به شکلی به روز و بسیار پرسرعت، غایت و نمودهای روزمره سیاسی انسانها را متحول کرده اند؛ سوال اصلی این نوشتار شرح و بسط پرسشها و دغدغه های پیش روی انسان از منظر فلسفه سیاسی در این عصر است؛ پرسش هایی که پیوسته پاسخ های گوناگونی در آثار اندیشمندان حوزه های مختلف می یابند. در این نوشتار که در سه فصل آمده است، ابتدا هر پارادایم به چند درونی تقسیم می شود؛ هر رویکرد دارای پایه های معرفتی خاص و عقلانیتی است که در کتاب شرح داده می شوند. در قالب رویکردهای درونی، نوع خاصی از برجسته سازی تکنولوژی اطلاعات و سیاست انجام می گیرد؛ سپس هر رویکرد ارتباط تکنولوژی اطلاعات و سیاست را شرح و در پایان منطق کلی خود را بیان می کند.

 کتاب حاضراز سه فصل ۱- پارادایم انتقادی همدلانه، ۲-پارادایم انتقادی میانه، ۳-پارادایم انتقادی رادیکال تشکیل شده اسست و علاوه بر مقدمه و مبانی نظری به موضوعات و مباحثی از جمله: تکنولوژی اطلاعات چیست، سیاست چیست، رابطه تکنولوژی اطلاعات و سیاست در معنای اول، چهار چوب تئوریک برای فلسفه سیاسی تکنولوژی اطلاعات، چه کسانی در این موضوع پژوهش انجام داده اند، دمکراسی سایبر، جامعه مدنی مجازی، دیپلماسی دیجیتال، تکنولوژی اطلاعات، عصر اطلاعات، جامعه شبکهای، تکنولوژیاطلاعات و سیاست، پورگن هابرماس، فوکویاما، محافظه کاران فلسفه سیاسی، محافظه کاران علمی، محافظه کاران جهان سومی، عمل گرایی پسامدرن قاره ای، عملگرایان لیبرال، عمل گرایی پسامدرن انگلو ساکسونی، رویکرد پدیدار شناسی، هوسرل، هایدگر، فلسفه تکنولوژی، پرسش از تکنولوژی، پدیدار شناسی رابطه تکنولوژی اطلاعات با سیات، رویکرد نئو مارکسیستی، جهان انفورماتیک، امپریالیسم سایبر، جهان امپراتوری، رویکرد پسا مدرنیسم، جامعه انضباطی، جامعه کنترلی، جامعه پسامدرن، پرداخته است.

کتاب «رهایی یا انقیاد» با عنوان فرعی فلسفه سیاسی تکنولوژی اطلاعات در قرن بیستم نوشته روح الله اسلامی برای نوبت اول امسال در۲۲۲ صفحه از سوی انتشارات تیسا منتشر شد.

/ 0 نظر / 49 بازدید