# امام_علی

پدیدارشناسی تکنیک‌های امام علی (ع) برای صلح

http://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_1504_262.html   پدیدارشناسی تکنیک‌های امام علی (ع) برای صلح (مطالعة موردی عهدنامة مکتوب خطاب به مالک اشتر) مقاله 1، دوره 5، شماره 13، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 89 بازدید