امکان های جهان زیستی مشارکت سیاسی در ایران

امکان های جهان زیستی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی

روح اله اسلامی[1]

فاطمه ذوالفقاریان[2]

چکیده مقاله

مشارکت سیاسی در مورد سوژه های انسانی به کار می­رود که قصد دارند عرصه قدرت را با تحولاتی رو به رو سازند که از وضعیت های نامطلوب به سمت مطلوب تغییر یابد. اولین اصل مشارکت سیاسی انگاره های فرهنگی است که منجر به ممکن گردیدن این فرایند می­گردد. این گونه از کنش گری در بازی های قدرت بستگی بسیار زیادی به سازه ها و ساختارهای جمعی ای دارد، که خود را در فرهنگ سیاسی هر کشور بازتاب می­دهند. این نوشتار در پی آن می­باشد تا با نقد و گذر از الگوهای دوگانه انگار جامعه شناسی سیاسی از جمله کارکردگرایی، زبان شناسی روان کاوی، ساختارگرایی و الگوهای تک خطی، الگویی تئوریک برای بررسی فرهنگ سیاسی مشارکتی در ایران ارائه نماید. مدل تحلیل خود را بر اساس جهان رویکردهای انتقادی، ارتباطی و زیست های سه گانه اسلامی، ایرانی و غربی انتخاب کرده ایم و با فرمول های سیاست گذاری به صورت تجویزی در پایان نوشتار نشان خواهیم داد، که در چه صورتی این سه جهان زیست امکان مشارکت سیاسی را فراهم می­کند و در چه صورتی تبدیل به انفعال و استبداد در عرصه سیاسی می­شود.

 

 

واژگان کلیدی

جهان زیست، مشارکت سیاسی، جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

بیان مسئله

در فرهنگ لغت علوم سیاسی، مشارکت سیاسی مردم در فرایند بازی های قدرت به نحوی که از طریقه های خشونت آمیز گذر کنند و به سمت نگره های مسالمت آمیز روی بیاورند، شکلی از فرهنگ سیاسی مشارکتی را بیان می­دارد. جامعه شناسی با زدودن زمینه ها و مقدمات شکل گیری مشارکت سیاسی اغلب چنین ترسیم می­کند که وجوه رواداری، قانون گرایی، قراردادمحوری و توسل به عقل بشری از عوامل مشارکت سیاسی محسوب می­شود. حضور مردم در عرصه سیاسی به صورت رای دادن و اجرا کردن قراردادهای جمعی به گونه ای که منازعات قدرت را در قالب عقل مصلحتی و محافظه کار حل کند، مشارکت سیاسی را شکل می­دهد. در جامعه شناسی سیاسی اعتقاد بر این است که در دوره مدرن عقل سیاسی زمینی و بشری شد و با به عرصه درآمدن طبقه متوسط شکل های مختلف چرخش نخبگان ایجاد گردید. رای دادن و اعمال نظر کردن در عرصه عمومی قدرت را از لایه های اسطوره ای و اشرافی بیرون کشید و انسان امیدوار به تغییر اوضاع احوال سیاسی خود شد و به این ترتیب سنت حکومت مندی عصر فیزیک ایجاد گردید. کم کم مشارکت سیاسی به نحوی انتقادی جلو رفت و باضابطه مند و قانون مند کردن حاکمیت به صورت تفکیک قوا و پاسخگو کردن حکومت به نهادهای رسمی و غیر رسمی دایره مشارکت شهروندان نیز از طبقات متوسط بورژوازی افزایش پیدا کرد. به این ترتیب زنان نیز حق رای پیدا کردند و با پدید آمدن رویه های سوسیالی و رفاهی کارگران و اقشار محروم و حاشیه ای نیز در عرصه سیاسی مشارکت کردند. ایجاد شدن جنبش های جدید جهانی، قدرتمند شدن سرمایه اجتماعی و وارد عصر اطلاعات شدن، همه باعث افزایش مشارکت سیاسی شهروندان گردید. در این نوشتار قصد داریم فضای مشارکت سیاسی در ایران را با تئوری های جامعه شناسی سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اغلب تئوری های حکومت مندی و فرهنگ سیاسی مدرن در ایران بر این اعتقادند که در ایران زمینه های فرهنگ سیاسی مشارکتی وجود ندارد. در این مقاله ما بر این نکته تمرکز خواهیم کرد که امکان های مشارکت سیاسی در ایران را با کدام روش شناسی و چارچوب تئوریک می­توان مورد مطالعه قرار داد و از سوی دیگر از بستر اینگونه از تئوری ها چه فرمول سیاسی را می­توان ترسیم کرد که امکان و ویژگی بالقوه تبدیل به سیاست گذاری عملیاتی گردد.

الگوهای جامعه شناسی تک خطی در بررسی مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

برای ترسیم فرهنگ سیاسی ایران در دوره معاصر و بخصوص بعد از انقلاب الگوهای دوگانه انگار جامعه شناسی سیاسی بر این باور هستند که با تمایز و تفکیکی که بر منطق سنت و تجدد در ایران می­توان گذاشت، بحث مشارکت سیاسی از موضع اصلی خود افتاده است. از ابتدای شکست ایران از روس و گزاره های عباس میرزا تا مباحث مشروطه و تحلیل گران انقلاب اسلامی ایران گونه ای از روایت های تک خطی و دوگانه انگار وجود دارد که امکان مشارکت سیاسی در ایران را منتفی می­داند. اغلب پژوهش ها در قالب بررسی اندیشه سیاسی، متون ادبی، ضرب المثل ها، زبان شناسی عامه، فرهنگ شناسی عمومی که در طرح های کمی-پیمایشی، کیفی-گفتمانی یا تحلیل محتوا صورت گرفته است، فرهنگ سیاسی در ایران را غیرمشارکتی قلمداد کرده اند. در زیر ادبیات این دسته از متفکران را در قالب های روشی جامعه شناسی سیاسی جمع آوری می­کنیم. 

1)    روایت تک خطی: اولین مدل به کاررفته که به صورت بدیهیات روش شناسی جامعه شناسی سیاسی و ادبیات توسعه محسوب می­گردد روشی است که در آثار آگوست کنت، اسپنسر و بعدها لرنر، لوسین پای و روسوتو دیده شده است (لرنر،1383: 92). بر اساس این روش شهرنشینی، رسانه های مدرن، صنعتی شدن و سطح سواد معرف گذاری موفق از سنت اقتداری و ریاکار به مدرنیته سکولار و عقلانی محسوب می­گردد( واتزر، 1381: 293). این روش فرهنگ سیاسی در ایران را اقتداری، استبدادی و متملقانه می­گیرد و اعتقاد دارد به علت ارتباطات سنتی منبر و مسجد که گونه ای ادبیات سنتی یکطرفه و از بالا به پایین می­باشد امکان مشارکت شهروندان در امور اجتماعی و سیاسی وجود ندارد (Mernissi,2002:84). ایرانیان رعیت هایی هستند که بسیار غریبه نوازند و همیشه منتظر ناجی ای می­گردند که اوضاع آنها را دگرگون کند. امکان مشارکت سیاسی فعال، آگاهانه و متساهل وجود ندارد زیرا ایران هنوز در وضعیت سنتی سیر می­کند و نتوانسته است وارد فرایندهای مدرن شهرنشینی و تمدن قانونی و قرارداد گرا گردد (لرنر،بخش ایران).

2)    روایت کارکردی: روش شناسی پارسونز، ایستون و لومان جامعه را کلیتی بسیار پیچیده می­داند (ریتزر،1389: 171) که در اثر کارکردهای مثبت زیرسیستم ها می­تواند بقای خود را که مبتنی بر تعامل است حفظ نماید. بر اساس این روایت توسعه سیاسی زمانی اتفاق می­افتد که جامعه از رویکردهای خشونت آمیز، انتصابی، قبیله ای و استبدادی به سمت حل کردن نزاع ها به روش های تساهل آمیز، قراردادگرایی و عقلانی ای حرکت کند که در جامعه سرمایه داری خود را به صورت تفکیک مشاغل و تخصص گرایی نشان داده است. امکان مشارکت سیاسی در رویکردهای کارکردی زمانی به وجود می­آید که روابط علمی و مبتنی بر تخصص جای خون و نژادگرایی را بگیرد (بکفورد، 1388: 42). اغلب تحلیل هایی که در ایران از مشروطه تا کنون صورت گرفته است بر این امر تاکید می­کنند که گذار ایران از سنت به تجدد بسیار ناقص بوده است و در واقع ایران توسعه ای ناموزون را انجام داده است. ایرانیان در زیرسیستم های بسیار متناقض و روایت های ضد هم زندگی می­کنند و آنقدر به این گونه ریاکاری و چندگانه عمل کردن عادت کرده اند که زیستی عقلانی و متساهل را فراموش کرده اند. زیرسیستم اقتصاد ایران به علت رفع نیازهای ضروری می­خواهد مدرن شود اما زیرسیستم فرهنگی با سازه های اسطوره ای و اشرافی و زیرسیستم سیاسی با ساختار استبدادی و امنیتی نمی­گذارند سیستم کلان جامعه در حالت تعادل باقی بماند. فرهنگ سیاسی ایران مشارکتی نیست زیرا که زیرسیستم ها با هم نمی­سازند و در یک ساختار متناقض گرفتار آمده اند که دچار کژکارکردی شده اند (آبراهامیان).

3)    روایت ساختارگرا: ساختارگرایان چندان به فرهنگ و سازه های ذهنی بشر اهمیت نمی­دهند و آنها را تابع ساختارهایی چون تکنولوژی، اقتصاد، سیاست و روابط قدرت می­دانند. ساختارگرایی نیز به لحاظ روشی در روایت های دوگانه انگار جامعه شناسی سیاسی قرار دارد و میان سنت و تجدد منطق غیرقابل گفتگویی را ترسیم کرده است و بر این باور است که بنا به ضرورت های زندگی بشری گذار با وقفه و تفوت های اندک در همه نقاط زمین به وقوع می­پیوندد. بر اساس دیدگاه ساختارگرا اقتصاد اصلی ترین مانع ایجاد شدن فرهنگ سیاسی مشارکتی در ایران بوده است. اقتصاد بخور و نمیر – معیشتی و بعدا اقتصاد رانتی و نفتی ساختار سیاسی را در استقلالی شدید از جامعه و شهروندان قرار داده است که مشارکت سیاسی مردم نه تنها طلب نمی­شود بلکه خود مانعی در برابر توسعه قلمداد می­گردد که باید سرکوب شود (Katouzian,2008:247). ساختارگرایان وجوه قبیله ای و رانتی اقتصاد در ایران معاصر را اصلی ترین عامل ایجاد شدن دولت های مستبد و دیکتاتور می­دانند که نیازی به مشارکت سیاسی مردم ندارند و تنها آنها را به عنوان گدایانی طلب می­کنند که برای مشروعیت دولت باید همیشه به ساختار سیاسی نیازمند باشند و به صورت توده ای و هماهنگ شده در فرایندهای سیاسی مشارکت کنند.

4)    روایت زبان شناسی ناخودآگاه: برخی از تحلیل­گران نیز سعی کرده­اند روش های دوگانه انگار و ساختاری جامعه شناسی سیاسی را از وجوه ماتریالیستی آن خارج کنند و با افزودن قرائت های سازه انگار و پدیداری نوعی جبر ناخودآگاهی را وارد تحلیل های سیاسی کنند (مارکوزه،1389: 50). بر این اساس هر جامعه و تمدن دارای نوعی از بنمایه های زبانی و فرهنگی است که در اثر عقده ها، پیروزی ها، شکست ها، سرکوب ها و آرزوها کنش های جمعی آن جامعه را شکل می­دهد و فرهنگ سیاسی آن جامعه را اغلب به صورت جبری به سویه های ناخودآگاهی روانه می­سازد (یونگ،1373: 133-مارکوزه،1389: 90). بر این اساس امکان مشارکت سیاسی در ایران کاملا منتفی است چرا که سرکوب ها و عقده های روانی تاریخی ایران چنان ناخودآگاه استبدادی و متملقی برای تک تک ایرانیان شکل داده است که جایی برای کنش گری سوژه های آزاد باقی نگذاشته است. اینگونه از تحلیل ها بر ساختار پادشاهی و فرهمند حاکمیت از ایران باستان تا کنون اشاره می­کنند و می­گویند در سازه های جبری و ناخودآگاه زبانی ایرانیان انسان آرمانی و شهر آرمانی وجود دارد که باعث شده است روحیه تقدیرگرایی، رضایت و نفی خرد و مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی ایرانیان امری بدیهی قلمداد گردد (اسلامی، ذوالفقاریان،1389). سازه های زبانی و ناخودآگاهی ایرانیان همیشه بازتولید روابط استبدادی کرده است و به علت دور بودن مدینه فاضله از واقعیت موجود در جامعه نوعی ساختار ریاکارانه و چاپلوسانه را در زبان ایرانیان شکل داده است که به راحتی قابل درمان نیست (بی من، 1381: 113).

به طور خلاصه می­توان تحلیل های تاریخی کرمانی کسروی، روان کاوانه موللی، ادبیات کلاسیک کدکنی، روشنفکرانه مردیها، زبان شناسی بی من، اندیشه سیاسی آجودانی – طباطبایی، اندیشه اقتصادی کاتوزیان، جامعه شناسی سریع القلم و پدیدارشناسانه فولر را در الگوهای بالا قرار داد. اغلب این تحلیل ها بر این باور قرار دارند که فرهنگ سیاسی ایران ساختاری مذهبی، اسطوره ای و سنتی دارد که در شاکله های متافیزیکی سیر می­کند. از سوی دیگر ساختار استبداد سیاسی و اقتصادی نیز وجوه اقتدارگرایانه و یکطرفه دارند که نتیجه می­دهد فرهنگ سیاسی ایران، متناقض، غیرقابل پیش بینی، ریاکارانه و استبدادی است و در آن وجوه مشارکتی یا وجود ندارد و یا به حاشیه رفته است.

چارچوب تئوریک برای طرح امکان مشارکت سیاسی در ایران

برای فرارفتن از بن بست نظری لازم است در روش های موجود جامعه شناسی سیاسی موردی به استخدام گرفته شود که یکطرفه، غربی، سکولار و مادی نباشد و یک جانبه تمام سنت و دستاوردهای سیاسی اجتماعی ایران معاصر را بدون ارائه راه حل مورد تاخت و تاز قرار ندهد (هابرماس،1388: 98-102). برای این منظور روش ارتباطی را اتخاذ کرده ایم که میانه روش های پسامدرن-پدیداری-گفتمان از یکسو و روش های کارکردی-ساختاری از سوی دیگر قرار می­گیرد (هابرماس،1388: 187). این روش را از مباحث هاناآرنت، یورگن هابرماس، اسکینر و گیدنز به عاریت گرفته ایم (آرنت،1388: 118) و سعی کرده ایم منطق دیالکتیکی و گفتگو محوری را به صورت جهان زیستی با تقدم بخشیدن به واقعیت ها و کنش های انسان ایرانی مورد ارزیابی قرار دهیم و در این بستر ارتباطی و جهان زیستی (Sitton,2003:61) که به فرهنگ و سازه های بومی اسلامی-ایرانی ما نیز نزدیکی دارد طرح خود را به صورت اجمالی معرفی کنیم. برای این منظور قصد داریم با باز نگه داشتن دایره جهان زیست ها امکان عبور از منطق دوگانه انگار پوزیتیویست (Petern,2000:65) را به دست آوریم و با تکیه بر متون مشارکتی و کنش های سیاسی-اجتماعی ایران معاصر مشارکت سیاسی را از حاشیه به متن بکشانیم.

ابتدا در روش ارتباطی از روش­های بدیهی فرض شده دوگانه انگار بیرون آمده و سنت خود را با انتقاد و پرسش مواجه کرده و عناصر مشارکتی آن را در دیالکتیک مداوم با واقعیت بررسی می­کنیم. برای این منظور جهان زیست را به معنای عبور از تحلیل های سیستمی-سکولار و نقد تفکرات پسامدرن-هرج و مرج­گرا به خدمت می­گیریم (Luke,2005:62). جهان زیست مجموعه ای از گزاره های سازه ای و جبری خودآگاهی و ناخودآگاهی به ارث رسیده در طول تاریخ می­باشد که همیشه در دیالکتیک با با خود، سایر جهان زیست ها و واقعیت های بیرونی قرار دارند. با این پیش فرض روشی، سنت قدرتمند فقهی، اندرزنامه ای، حکمتی و عرفانی خود را در سه جهان بینی ایرانی ملی، اسلامی شیعی و غربی قرار می­دهیم. سپس در هر یک از این سه جهان زیست به دنبال گزاره های خلق مشارکت سیاسی بومی و ملی می­گردیم و در پایان نیز بر اساس مدل های سیاست گذاری نشان می­دهیم که چگونه امکان مشارکت سیاسی با این جهان زیست ها شکل می­گیرد. روش شناسی ارتباطی (Sitton,2003:41) را بدین جهت برای نوشتار خود انتخاب کرده ایم که دارای هم سانی ها و مشابهت های بسیار زیادی با اندیشه، فرهنگ و سنت سیاسی ایران می­باشد. درست است که از یکسو عمده تحلیل های علمی آکادمیک رویکردی بدبین به مشارکت سیاسی در ایران دارند اما فرهنگ و اندیشه ایرانی به علت چهار سازه ای که در زیر اشاره می­شود به مبحث جهان زیست های ارتباطی نزدیکی پیدا می­کند و امکان مشارکت سیاسی و کنش فعالانه شهروندان در سیستم سیاسی را فراهم می­نماید.

اول اینکه ایران تمدنی است که در چهار راه تحولات جهانی واقع شده است. جریان اندیشه ها، تکنولوژی و تحولات عمده جهانی بر ایران اثر گذاشته اند. چهار راه بودن ایران به معنای شرایط جغرافیایی خارق العاده ایست که ایران را به ناچار در تعاملات جهانی شریک می­کند. ایران مرکز شرق و غرب-شمال و جنوب دنیای بشری است و این گزاره بدون تعصب های خوش بین خودشیفته­گی تحلیل می­شود چرا که چهار راه بودن ایران دارای فرصت ها و چالش هاییست که هم امپراطوری هخامنشی و مشروطه را شکل داده است و هم حمله مغول ها و قبایلی که بنیاد تمدن ایرانی را به اغما برده اند. چهارراه بودن ایران به معنای ارتباط و گفتگوی مداوم با تمدن ها و جریان های اندیشه ای و تحولاتی است که از ایران شهر عبور می­کنند.

دوم ایران تمدن بسیار باشکوه و عبرت آموز برای جهانیان به ارمغان آورده است. فرهنگ ایرانی از نوع آوری در امر حکومت، ایجاد شهرهای مستقل، حقوق عرفی آزادمنشانه، سیستم های اطلاعاتی و امنیتی و اندرزهای حکومتی و مذهبی شکلی از ساختار سنتی را ایجاد کرده است که هنوز توانایی عملیاتی شدن را با خود دارد. سنت باستانی ایران به همراه خرد اسلامی مبتنی بر برابری انسان ها و توجه به عقلانیت زمینی خرد ایرانی را در بستری از تساهل، مدارا و ارتباط و گفتگوی مداوم به همراه پشتوانه های واقعی و تاریخی قرار داده است که به روش ارتباطی نزدیکی بسیار زیادی دارد.

سوم تداوم هویت و فرهنگ ایرانی در طول تاریخ می­باشد. ایرانیان در طرح ها و استراتژی های خودآگاهانه و ناخودآگاهانه همیشه به صورت فعال با جهان زیست های اطراف خود از یونانی، هندی، اعراب تا چینی و غربی درگیر شده اند از آنها آموخته اند و در بسیار از مواقع آنها را رام کرده اند. بر این اساس ایران گونه ای از تداوم فرهنگ و سنت اسلامی و ایرانی خود را در تعامل با سایر هویت ها حفظ کرده است. روش ارتباطی نیز بدون سابقه تمدنی و هویتی و تکیه بر بن مایه های قدرتمند زبانی نمی­تواند محلی از بحث را به خود اختصاص دهد.

چهارم نوع آوری ها و تشنه نوگرایی است که در روح ایرانی وجود دارد. ایران سرزمینی است که محدود به مرزهای جغرافیایی فعلی نمی­باشد و به علت ساختار فرامرزی خود مبتنی بر ایران شهری همیشه در گیردار تحولات جهانی است و سعی کرده است گوشی شنوا نسبت به عرفان هندی، ادیان شرقی، اسلام اعراب، فلسفه یونانی و علم غربی داشته است. دیالکتیک هویت ایرانی با تمدن های شرقی و غربی، مذهبی و سکولار همیشه در حالت تعامل بوده است. روش ارتباطی نیز بر تشنه نوآوری، رواداری، گفتگوی مداوم اما جذب نشدن تاکید دارد و برای پروژه مشارکت سیاسی در ایران کاربرد دارد.

  • ·        جهان زیست اسلامی شیعی

مباحث عمده در اندیشه های سیاسی شیعه را می توان در دو علم کلام و فقه جستجو کرد. مبادی نظری شیعه نیز متوجه به ارزشها و هنجارهایی چون امامت، عدل، انتظار، اجتهاد، شهادت، و تقیه و... می باشد. (فاضلی نیا،1384:61 (. امروزه عقلانیت فرهنگی از مباحث عمده توسعه سیاسی است و توسعه نیازمند توجه به عناصر مولد آفرینندگی ها و خلاقیت های درون زا و مبارزه پیگیر با خرده فرهنگ های ضد عقل و تنبل پرور است. در کنار توجه به عنصر مهم عقلانیت دو بحث مهم آزادی و اجتهاد در فرهنگ سیاسی شیعه مطرح می گردد که می توانند بطور جدی به عنوان زیرساخت پیشرفت و توسعه سیاسی مدّ لحاظ قرار گیرند. اگر عقلانیت، آزادی و توجه به تحول زمان و مکان موجبات نهادینه شدن سیاست، ارتقاء پاسخگویی معین قدرت و انبساط متعارف و کارآمدی نظام سیاسی را فراهم می نمایند به دلایل زیر فرهنگ سیاسی شیعه می تواند ضمن کاهش موانع فرهنگی توسعه از قبیل جزمیت، اسطوره گرایی، خشونت و سیاست زدگی فرهنگ موجبات ارتقاء گرایش موجبه زیر را فراهم آورد که عبارتند از: عقل گرایی، علم گرایی، اصل گرایی دینی، انتقاد گرایی و فردگرایی مثبت.

1)    عقلانیت در اسلام و فرهنگ شیعه

قران کریم همواره به دانایی و خردورزی دعوت می کند چراکه خود مصدر و منبع آگاهی بخشی صحیح می باشد و از بشر تنها تعبّد محض نمی خواهد تا انجا که توحید به عنوان سنگ زیربنای همه اعتقادات یک مسلمان درصورتی مقبول است که بر مبانی و منابع عقلی و معرفتی بنیان نهاده شده باشد. بدترین جنبنده ها نزد خداوند کسانی هستند که کرند و لال اند و نمی اندیشند. "لا یعقلون" کسانی هستند که از اندیشه خویش سود نمی گیرند. درحالی که خداوند مقام انسانیت و خلیفه الهی را در سایه خردورزی معطوف به قرب الهی قرار داده است. و انجاست که می فرماید: « و قالو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر». اهل دوزخ گویند: اگر ما سخنان انبیاء را می شنیدیم و یا به دستور عقل رفتار می کردیم از دوزخیان نبودیم.

تعبیر «عقل» به تعداد 267 بار در قران کریم آمده است: 49 بار با لفظ «عقل»، 19 بار با لفظ «حکمت»، 16 بار با لفظ «لب»، 2 بار با لفظ «النهی» ، 4بار لفظ «تدبیر»، 7 بار با لفظ «اعتبار»، 20 بار با لفظ «تفقه»، و 18 بار با لفظ «تفکر»، 132 بار با لفظ «قلب» که انسانها با آن می اندیشند و تدبیر و تعقل می نمایند. علامه طباطبایی در المیزان می نویسد: « قران شریف عقل را نیرویی می داند که انسان در امور دینی از آن بهره مند می شود و او را به معارف حقیقی و اعمال شایسته رهبری می کند و درصورتیکه از این مجرا منحرف گردد، دیگر عقل نامیده نمی شود. منظور از عقل در قران شریف، ادراکی است که در صورت سلامت فطرت، به طور تام برای انسان حاصل می شود» (طباطبایی،1380:  250). پیامبر (ص) برای توصیف عقل از کارویژه های آن بحث می کند که عقل کارش دریافت خوبی هاست. همه خوبی ها را به عقل می توان دریافت و هرکه عقل ندارد دین ندارد. (مجلسی، 1403، 117) خداوند عقل را به سه جزء تقسیم کرد، پس هرکس این سه جزء در او باشد عقلش کامل است و کسی که هیچ یک از اینها را ندارد عقل ندارد. و آن سه عبارتند از: 1) شناخت و آگاهی نیکو به خدای متعال. 2) اطاعتش از خداوند نیکو و پسندیده باشد. 3) در راه انجام دستورات خداوند، صبر و بردباری خوبی پیشه کند.

حضرت علی (ع) عقل را معیاری برای دوری از بدی ها می داند. و می فرماید: « اعقل الناس ابعدهم عن کل دنیّه». عاقل ترین انسانها آن کسی است که از زشتی ها بیشتر دوری نماید (محمدی ری شهری،1362:  423). همچنین عاقل را کسی میداند که به عاقبت کار ها توجه کند. « اعقل الناس انظرهم فی العواقب.» خردمند ترین مردم کسی است که بیشتر به عاقبت کارها توجه نماید (همان:423). ائمه معصومین (ع) عقل را حجت باطنی نامیده اند. امام صادق (ع) فرموده اند: « حجه الله عل العباد النبی و الحجه فیما بین العباد و بین الله العقل.» حجت خدا بر بندگان، پیامبر است و حجت درونی خداوند، عقل است. (کلینی،1400 ه:  48)

کلمه عقل را ما در زبان فارسی عموماً به صورت اسم یا صفت به کار می بریم. می گوئیم فلانی عقل ندارد، یا عقلش کم است، آن دیگری آدم عاقلی است! یا اینکه؛ جاهل سنگی در چاه می اندازد که صدتا عاقل هم نمی توانند ان را درآورند .... در این مثال ها و مشابه آنها، گویی عقل، همچون دانش و دارایی، چیزی است که عده ای فاقد و کسانی دارای آن هستند. اما از 49 مرتبه ای که واژه عقل در قران کریم بکار رفته است، حتی یک بار هم این کلمه در هیات اسم یا صفت نیامده و تماماً بصورت "فعل" به کار رفته است. مانند: تعقلون، یعقلون، نعقل و ... از همین تفاوت شاید بتوان به تفاوت ظریفی که در این مسئله وجود دارد پی برد.

عقل در فرهنگ قرآن حالت دینامیک و متحرک دارد و مراد از آن فهم و درک و معرفت است. "عقل" غالباً در مواردی به کار می رود که به دنبال "ادراک و فهم" وارد مرحله عمل گردد و باعث عوض شدن زندگی انسان شود. اسلام اساس خدا شناسی و سعادت و نجات را بر عقل و خرد افراد نهاده است. چنانکه آیه شریفه 10 از سوره ملک، گناه عمده دوزخیان و عامل اصلی بدبختی آنها را در به کار نگرفتن این نیروی الهی دانسته است. نقل شده است که جمعی از مسلمانان در محضر رسول خدا(ص) از مسلمانی ستایش کردند؛ حضرت فرمود: «عقل او چگونه است؟» عرض کردند: ای رسول خدا ما از تلاش و کوشش او در عبادت و انواع کارهای خیر می گوئیم، شما از عقلش سؤال می فرمایید؟ فرمود: « مصیبتی که از ناحیه حماقت احمق حاصل می شود، بدتر است از فجور فاجران و گناه بدکاران، خداوند فردای قیامت، مقام بندگان را به مقدار عقل و خرد آن ها بالا می برد و بر این اساس به قرب خداوند نایل می گردند.» " تفکر" از ماده " فکر" و به معنای اعلام نظر و تدبر برای به دست آوردن واقعیت ها و عبرت ها و ... است. در زمینه اهمیت دادن به تفکر، آیات فراوانی وارد شده از جمله: آل عمران 191، رعد3، حشر 21. در روایتی از امام رضا (ع) چنین نقل شده است: « عبادت به زیادی نماز و روزه نیست، بلکه عبادت واقعی تفکر در کار خداوند متعال و اسرار جهان آفرینش است.

2)    آزادی در فرهنگ سیاسی شیعه

بحث آزادی معرف چهارچوبی است که در آن فضای فرهنگی و فکری یک جامعه شکل گرفته است و می توان در همین راستا از شاخص های مطرح در حلقه پیچیده آزادی و توسعه یافتگی نام برد که عبارتند از: عموم مردم جامعه امید به زندگی داشته باشند. عموم مردم در یک جامعه سطوح مختلف انتخاب را داشته باشند. دولت نباید تنها شکل دهنده فرهنگ اجتماعی باشد. تفکر و پاسخ گویی در جامعه نهادینه گردد. با این نگاه، اصل آزادی یک نوع تربیت است و فعلیت به آن نیازمند تحول فرهنگ اجتماعی و فرهنگ اقتصادی است. (سریع القلم،1372: 90-81)

درباره تعریف آزادی باید اذعان نمود که تعریف آن سهل و ممتنع است و آیزیا برلین در نوشته خود بیش از دویست تعریف از آزادی ارائه داده است (برلین،1368:  236). کارل یاسپرس نیز بر این باور است که تعریف قانع کننده ای از آزادی امکان ندارد و فهم معنای آزادی برای همیشه دور از تصور باقی خواهد ماند (وال،1357:  93). شهید مطهری نیز مسئله آزادی را از مسائل بسیار پیچیده عصر ما معرفی می کند که روانشناسان، علمای اخلاق، متکلمان فلاسفه، فقیهان و اصولی ها از ارائه تعریفی درباره آن درمانده اند (مطهری،1374: 420). بررسی مفهوم آزادی و برداشتهای گوناگون از آن در آراء اندیشمندان شیعه اثنی عشری ناظر به این اصول است: آزادی به عنوان اختیار، آزادی به عنوان عدم پذیرش سلطه، آزادی در زندگی شخصی، آزادی به عنوان وسیله، آزادی به عنوان اخلاق و معنویت. (شیرخانی،1384: 130-126).

موجودات زنده برای رشد و تعکامل به سه چیز نیازمندند: تربیت، امنیت و آزادی. و انسان آزاد کسی است که می تواند با موانع مسیر رشد و تکامل خود مبارزه کند و آنها را از میان بردارد. در نگاه شهید مطهری در کنار آزادی اجتماعی، آزادی معنوی را مطرح می کند. به نظر ایشان انبیاء امده اند تا علاوه بر آزادی اجتماعی، آزادی معنوی به انسان ها بدهند. آزادی اجتماعی آزادی انسان است از قید و بند دیگران؛ و آزادی معنوی یعنی آزادی انسان از خودش (مطهری،1378:  20-15). از دیدگاه آقای مطهری بحث آزادی بیان با آزادی عقیده و فکر ارتباط تنگاتنگی دارد و از نظر ایشان در اسلام آزادی تفکر است و آزادی عقیده ای که بر مبنای تفکر درست شده باشد. اما آزادی عقیده ای که مبنایش فکر نیست هرگز در اسلام وجود ندارد. آن آزادی معنایش آزادی بردگی است (مطهری،1366: 109).

3)    اجتهاد پویا در فرهنگ سیاسی شیعه

انسان مسلمان، به حکم مسلمان بودن، ناگزیر است رفتار خود را در تمام مراحل زندگی با قوانین اسلامی هماهنگ کند، اما مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که زندگی انسان دچار تغییرات و تحولاتی است که پرسش های جدیدی را مطرح میسازد و او پاسخ این پرسش ها را از دین مطالبه می کند. ولی در دین پاسخ های روشنی در این خصوص وجود ندارد که از دلایل عمده آن، نوظهور بودن مسائل، فاصله زمانی با دوران ارائه منابع اسلامی و کلی بودن مدارک و ادله احکام است.(کرمی،1380: 21-20).

باتوجه به مشکل مذکور ضرورت داشت مسلمانان تلاش هایی را در جهت رفع آن و تعیین تکلیف انسان مسلمان انجام دهند. این تلاش ها منجر به شکل گیری دانش «فقه» شد. فقه علم استنباط احکام شرعی است. بخشی از احکام دارای دلایل متقن و معتبر در متون دینی است و پاره ای چنین نیست. احکام عبادات و رفتار های فردی و به عبارتی رابطه فرد و خدا نوعاً از دسته اول است و احکام مربوط به زندگی اجتماعی و به عبارتی روابط افراد با یکدیگر، روابط افراد با دولت و روابط دولت ها با یکدیگر از مسائل دسته دوم است. شیوه استنباط احکام شرعی، سیاسی و غیر سیاسی، یکی از کانون های نزاع و چالش است. این پرسش که آیا در شریعت اسلامی، استنباط و اجتهاد جایز است یا نه؟ و در هر صورت، تکلیف چیست؟ باعث پیدایش دو گروه اهل اجتهاد و اهل حدیث و در ادامه، اصولی ها و اخباری ها در میان شیعیان شد. چنانکه در میان اهل سنت نیز منجر به پیدایش دو گروه اهل رأی و اهل حدیث گردید.(شهابی،1372: 780-644).

حکم شرعی تکلیفی حکمی است که به طور مستقیم متوجه رفتار انسان می شود و ممکن است قلمرو آن زندگی شخصی، عبادی، خانوادگی یا اجتماعی باشد، مانند حرام بودن نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب خمس، جایز بودن احیای زمین ها و وجوب رعایت عدل و انصاف بر حاکمان. احکام تکلیفی پنج گروهند: احکام واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح. دایره و گستره آزادی انسان در احکام مباح قرار می گیرد. حکم وضعی حکمی است که برای نظم بخشیدن به رفتار فرد نیست، بلکه برای سامان بخشی در سایر ابعاد زندگی صادر می شود. مثل احکام مربوط به مالکیت، ازدواج، طلاق، حکومت و... (صدر،1978: 20-13)

در همین راستا از مهم ترین نوآوری های امام خمینی (ره) اجتهاد انقلابی و انقلاب در اجتهاد بوده است. ایشان با انقلاب اسلامی ایران تحول مهمی را در اجتهاد و فقاهت شیعه تهیه نمودند. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است.حکومت نشان دهنده جنبه ی عملی فقه دربرخورد با تمامی معضلات اجتماعی وسیاسی ونظامی وفرهنگی است فقه تئوری واقعی وکامل اداره انسان واجتماع ز گهواره تا گوراست (امام خمینی،ج11:661). حضرت امام می نویسند:«لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد وطبیعت انقلاب ونظام همواره اقتضاد می کند که نظرات اجتهادی- فقهی در زمینه های مختلف ولو مخالف با یکدیگر،آزادانه عرضه می­شود و کسی توان و حق جلوگیری از ان را ندارد، ولی مهم شناخت درست حکومت وجامعه است»(امام خمینی،ج11،47).

  • ·        جهان زیست ایرانی - ملی

براساس الگوهای رایج جامعه شناسی سیاسی و ارتباطات سیاسی شهرنشینی، باسوادی شهروندان، رسانه های جدید و مشارکت سیاسی که تنها در غرب شکل گرفته است، نوسازی محسوب می­شود. آنچه رویکرد ارتباطی به دنبال نقد آن می­باشد اینگونه نژادگرایانه و انحصاری تحلیل کردن است. مشارکت سیاسی و نوسازی جامعه، میراث بشری است که بارها در تاریخ جوامع و تمدن های گوناگون اتفاق افتاده است، اما نوع عالی و پیش رونده آن ابتدا نصیب غرب شده است. بسیاری از جوامع صنعتی، شهری و باسواد شده اند اما رژیم های توده ای و جنگ طلب را حمایت کرده اند. آنچه جامعه شناسی های سیاسی دوگانه انگار مورد توجه قرار نمی­دهند، رویه های تداومی و انگاره های سازه ای است که همیشه در رفتار بسیاری از حوزه های تمدنی وجود داشته است. سازه های تمدن ساز علاوه بر عناصر مادی از قبیل شهر، معماری، جنگ افزار، تکنولوژی دارای عناصر معنوی از قبیل مذهب، حقوق بشر، آزادی اقلیت ها نیز می­باشند. ایرانیان دارای یکی از بزرگترین و اثرگذارترین تمدن های بشری بوده اند، که عناصر مادی و معنوی آن هنوز در شکل دهی مشارکت سیاسی ایرانیان نقش اساسی ایفا می­کند. تداوم خودآگاهی و ناخودآگاهی عناصر مادی و معنوی ایران باستان اغلب در طول تاریخ در حالتی تداومی توانسته است، شکل و محتوای اعمال قدرت و محدود کردن قدرت را سروسامان دهد.

کافی است برای نقد آنانکه مشارکت سیاسی، سرمایه اجتماعی و فعالیت های جمعی ایرانیان را در عرصه سیاسی و اجتماعی نادیده می­گیرند به عناصر مادی تمدن ایران باستان از امپراطوری های مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان مثال بیاوریم، تا مشخص شود که تنها یکی از این تمدن ها با آثار فکری و سنت های به جا مانده می­تواند نیمی از جمعیت بشر را به لحاظ هویت و پیشینه تاریخی بی نیاز سازد. برای فهم مشارکت سیاسی ایرانیان کافی است به استراتژی های نوین جنگی آنها، چینش سپاهیان و ایجاد کردن ارتش های نوین به همراه نیروی زمینی و دریایی اشاره کرد (کریستین سن،1367: 132) که نیمی از سرزمین های شناخته شده آن دوران تحت سیطره مدیریت و عقلانیت ایرانی هخامنشیان قرار داشت. راه ها و کاروان سراها و سیستم های بسیار سریع حمل و نقل و رساندن پیام نیز یکی دیگر از تکنولوژی های مشارکتی ایران باستان می­باشد. کشاندن آب از زیر زمین به سطح زمین و ایجاد کردن قنات های بسیار زیبا و طولانی که چندین برابر دور کره زمین می­باشد، نشان از خرد جمعی و عقلانیت مشارکتی ایرانیان برای آبادانی و بهزیستی در کره خاکی می­باشد. راه ها، کاروان سراها، نهادهای بروکراتیک، سیستم جنگی و قنات ها همه نشان دهنده این است که ایرانیان در عهد باستان دارای سامانه های عقلانی مشارکت در امر عمومی بوده اند. جهان زیست ایرانی دارای عناصر ملی گرای به شدت رایجی در فرهنگ سیاسی ایران می­باشد، که به حالت تداومی قرن ها توانسته است صحنه سیاسی ایران را با شکل و محتواهای به ارث رسیده سروسامان دهد. در زیر به بررسی گزاره هایی می­پردازیم که عناصری معنوی و سازه ای را شکل داده اند و به حالتی تداومی در خرد سیاسی ایران گونه های مثبتی از مشارکت سیاسی را ایجاد نموده اند. 

1)    اندرزنامه، خرد سیاسی و فرهنگ سیاسی مشارکتی ای را در ایران ایجاد کرده است که نشانه ای از تعهد و تخصص ایرانیان در امر سیاسی می­باشد. اندرزنامه ها پند و نصیحت های مصلحت گرایانه و عقلانی است که از زاویه دید وزیران، دبیران، روحانیون، عارفان و مردم عادی راجع به قدرت و سازوکار آن به لحاظ هنجاری صادر شده است. اقشار گوناگون و کاست های خردمند ایرانی از دبیران و وزیران در ایران باستان تا روحانیون و مردم عادی در مورد قدرت سیاسی و شیوه های مطلوب سامان دهی قدرت نظرورزی کرده­اند. آینه شاهان و انعکاس قدرت در اندرزنامه ها از ایران باستان و خدای نامه ها و شاهنامه ها و همینظور نامه هایی مثل تنسر و عهد اردشیر و حتی ادبیات سیاسی دینی به دوره اسلامی منتقل شدند. اندرزنامه های سیاسی توسط ابن مقفع، خواجه نظام الملک، سعدی و قائم مقام وجوه تعهدی و عدالت گرای قدرت را در ایران شکل می­دادند و در کنار حکمت، عرفان و فقه گونه ای از خرد تداومی را ایجاد کردند، که مختص ایرانیان بود. جهان زیست ملی ایران ادب حکومت و ادبیات سیاسی را از فردوسی تا عطار و حافظ و سهروردی به نحوی ظریف و دیالکتیکی چنان منتقل کردند، که با ستیزها و سازش های تاریخی و درگیری انتقادی با غیریت های گوناگون زبان تمدنی ملی را ایجاد نمود.

2)    از منظر اندرزنامه نویسی (زندوهومن،1384: 170) که رویکردی مشارکتی و تخصصی در امر سیاسی قلمداد می­شود، گونه دوم خرد ایرانی که در جهان زیست خود می­تواند مشارکت سیاسی ایجاد نماید محتوای اندرزنامه هاست که وجوه پیچیده قدرت را مدنظر قرار می­دهند. پادشاهان می­توانند بر جان مردم حاکم باشند اما حکمرانی بر اندیشه مردم امکان پذیر نیست. حکومت مندی ایران باستان خرد واقع گرایی را به نمایش می­گذارد که در آن صرف آرمان ها و ارزش های بدون عمل نفی می­شود و رگه­های واقع گرای قدرت سیاسی ترسیم می­گردد. اندرزنامه قدرت را به صورت اخلاقی پخش شده در میان کاست های گوناگون جامعه می­داند. به حاکم اندرز می­دهد رعیت آزاری نکند (عهداردشیر،1348: 77) و به طبقات جامعه می­آموزد که از حریم خود خارج نشوند. واقع گرایی قدرت را در وجوه آبادانی و سازندگی در ساختن پل و مسجد و مهمان سرا می­داند و استبداد ایرانی را خصوصا بعد از دوره باستان با شگردهای طبیعی، مذهبی و باستانی رام می­کند. اگر پادشاهی عدالت را برقرار نکند، رعیت را بیازارد فره او کاسته شده و شبیه به ضحاک می­شود.

3)    از زاویه پدیدارشناسی دین برگمن و لاکمن دین در تجربیات روزمره به عنوان ایستاری تلقی می­شود (برگر لوکمان،1375: 251) که به خاطر وجوه کارکردی امنیت و نظم دهی غایی به زندگی انسان ها حیات پیدا می­کند. ایران سرزمین دیانت محسوب می­شود و عرفان و اشراق ایرانی به صورت تداومی همیشه پایه های جهان زیستی فرهنگ سیاسی ایران را شکل داده است. دین وجوهی عرفی و جمعی دارد که با استفاده از تحلیل های زبان شناسی می­توان کارکردهای مثبت و مشارکتی آن را شناسایی کرد. ایران باستان خرد سیاسی پیوند بسیار آشکاری با دیانت داشته است. روحانیون و درباریان در دیالکتیک مشروعیت بخشی به یکدیگر قدرت را سروسامان می­دادند. علاوه بر وجوه کاستی و طبقه ای موبدان دین به صورت عرفی و روزمره ای در میان مردم کارهای اجتماعی و اشتراکی جمعی سیاسی­شان را معنی دار کرده است. دین از خرد مزدایی تا تداوم آن در خرد شیعی ایران رگه هایی از قدرت دوگانه و مشروعیت بخشی به دستگاه سیاسی را ترسیم می­کند. فلسفه تاریخ ایرانیان، انسان آرمانی، شهر آرمانی، غایت گرایی تاریخی و موعودگرایی (زندوهومن یسن،1384: 22) همه ریشه های دینی را با خود به همراه دارد که باعث شده ایرانیان از فرهنگ انتظار تا شهادت از آبادانی تا آرمان گرایی منتج به مشارکت را همیشه رعایت سازند. 

4)    تغلب، زورگرایی و توجیه سیاست (جابری1،1389: 117-120) با منطق واقع گرای خشک و متعصب دینی و علمی نمی­تواند ایجاد کننده مشارکت سیاسی گردد. مشارکت سیاسی گزاره ایست که با پیچیده گی به دست می­آید. جهان زیست ملی ایران ترکیبی از آرمان گرایی، واقع گرایی – دین داری و وجوهی از فهم و اجرای عدالت می­باشد (عهداردشیر،1348: 70) که کارآمدی زیادی را باخود به همراه می­آورد. عدالت انگاره اصلی

/ 0 نظر / 4 بازدید