زوال تکنیک های قدرت دیپلماتیک در پایان عهد قاجار

فصلنامه تاریخ روابط خارجی / شماره 49 / زمستان 1390

http://www.hfri.ir/PrDetail.asp?ItemID=680

فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی

سال سیزدهم ، شماره 49ـ زمستان 1390، صص35-1

 

زوال تکنیک­های قدرت دیپلماتیک در پایان عهد قاجار

(پدیدارشناسی سفر اول ناصرالدین شاه به فرنگ)[1]

                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

 روح اله اسلامی[2]

فاطمه ذوالفقاریان[3]

چکیده

 

انسان­ها تا هنگامی که مواجهه عملی و اندیشه­ای با غیر پیدا نکنند، توان شناخت و خودآگاهی بدست نمی‌آورند، به ویژه آنکه جماعت انسانی دارای سابقه تاریخی، فلسفی، سیاسی باستانی و امپراطوری باشند که درجات ماندن در خود با تصورات نارسیستی در آنها تشدید می­شود. این مقاله قصد دارد به بررسی یکی از نخستین برخوردهای ایرانیان در اواخر دوره قاجار با فرهنگ و تمدن غرب بپردازد. نگهبان زبان و فرهنگ ایرانی از رأس هرم حاکمیت یعنی ناصرالدین شاه انتخاب شده است و قصد بر آن است با تکیه بر نوشته­ها و اسناد به جای مانده از سفر تاریخی پنج ماهه او به روسیه، آلمان، انگلیس، فرانسه، اتریش، سوئیس، ایتالیا و عثمانی تصویری زبانی ترسیم گردد تا در پرتو آن نشان داده شود که چگونه تکنولوژی­های قدرت سیاسی و دیپلماتیک ایران در پایان عهد قاجار رویه­ای زوالی پیدا کرده است. روش نوشتار حاضر به دلیل همدلی سنت و فرهنگ سیاست عهد قاجار با بسترهای ضد مدرنیته و روشنگری و به ویژه تأکید نهایی بر تکنولوژی، پدیدارشناسی انتخاب شده است. با استفاده از شیوه­هایی که این روش برای تحلیل گزارش‌ها و اسناد سیاسی، دیپلماتیک و تاریخی در اختیار محققان قرار می­دهد به دنبال تبیین این نکته باید بود که چگونه زبان رام نشده، بی‌ادبانه، متافیزیکی، تقدیرگرا، استبدادی، پدرسالارانه و قبیله­ای ناصرالدین شاه ترسیم کننده وجهی از سیاست در حال زوال و فروپاشی قاجارهاست که متأسفانه در این دوران انحطاط آمیز، زمینه تجزیه و زوال ایران را فراهم می­آورد. این نوشتار بررسی پدیدارشناسانه نخستین برخورد هرم حاکمیت ایران با کشورهای قدرتمند را ترسیم می­کند و زوال تکنولوژی‌های قدرت در سیاست نظری و عملی قاجارها را نشان می­دهد.

 

واژگان کلیدی: تکنیک های  قدرت دیپلماتیک، قاجار، ناصرالدین شاه

 

بیان مسئله

تاریخ ایران همواره درگیری میان نیروهای قبیله­ای و یکجانشین را در خود داشته است. قبایلی که با عصبیت و تبارهای نژادی به ویژه از طریق زندگی آزاد و هم نوا با طبیعت بر نیروهای کشاورز، تاجر، دهقان و صنعتگر حمله می­کردند و دستاوردهای آنان را به غنیمت می­گرفتند. (Salama, 2011:77-103) پس از به قدرت رسیدن این قبایل، عصبیت شان از دست می­رفت و انسان­هایی متمدن می­شدند و در این فاصله هزاران متفکر، نخست وزیر، دهقان و اندیشمند را خون جگر خورده زیر خاک کرده بودند. اغلب سلسله­ها و حکام ایرانی از قبایل بیابانگردی بودند که دوره زوال ‌شان زمان عقلانی شدن شان بود. قاجاریه نیز یکی از منحط­ترین و بی­خردترین سلسله­های ایرانی بود که خاستگاهی قبیله­ای داشت. صفویه وحدت امپراطوری ایران را بازگرداند و ایران در این دوره به ویژه زمان شاه عباس با سایر کشورهای منطقه و جهان برابر بود. به علت استبداد ایرانی (کاتوزیان،1383: 52) تصلب ساختاری اندیشه سیاسی، توهم توطئه و نابودی نخبگان به همراه تعصب مذهبی این سلسله فروپاشید و دورانی که ایران باید از عهد میانی به دوره معاصر قدم بگذارد، در جا زد و به لحاظ تکنولوژی­های طبیعی و انسانی در متافیزیک سنتی خود باقی ماند. ایران از صفویه تا مشروطه بی­تاریخ می­شود و تنها تقدیرگرایی تکراری و ظلم و نابرابری به همراه جهل، مریضی و خرافات بر آن حاکم می­شود.

ملت یعنی رعیت‌های فقیر، دولت یعنی دربار استبدادی مبتنی بر روابط خون و نژادی جای هر گونه عقلانیت، خلاقیت و گشودن افق‌های جدید را می­بندند و به کلی ارتباط دانش و قدرت قطع می­گردد. (Smart, 2002:68) اما در غرب، کشورهای اروپایی از قرن 16 به بعد با گسترش شهرنشینی، مهاجرت، ایجاد دولت ملی، ارتش، تأسیس پارلمان و اختراعات و اکتشافات در حال ایجاد تاریخ بودند. ایران در ابتدای قاجاریه به شکل جدی و کاملاً اجباری با غرب برخورد کرد. کشورهای روسیه، انگلستان و فرانسه با سامانه­های جدید قدرت و تکنولوژی­های پیشرفته از ماشین، توپ، بخار، الکتریسیته تا کشتی، ارتش، دانشگاه و بوروکراسی به همراه نظامی برنامه ریزی شده ایران را طعمه­ای مناسب دیدند و دربار به انحطاط رفته قاجار همچون بیابانگردانی خیره با منطق سنتی خود وارد دنیای جدید شدند. این نوشتار قصد دارد که از زاویه­ای پدیدارشناسانه منطق و نوع نگرش حاکمان ایران با تمرکز بر ناصرالدین شاه را در ارتباط با سامانه­های تمدنی غرب مورد واکاوی قرار دهد. ناصرالدین شاه انسانی مهربان، کنجکاو و آماده بود اما خوی قبیله‌ای داشت و نزدیک به نیم قرن بر ایران حکومت کرد. پس از کشتن امیرکبیر احساس کرد که شاه شده است ؛ اما نمی­خواست امور مملکتی وقت لذت او را بگیرد. بنابراین سپهسالار را که غلام خانه زادی کاردان بود به صدراعظمی انتخاب کرد. سپهسالار نیز می­دانست که قاجاریه با شکست­های متعدد و از دست دادن بخش‌های شمال و شرق ایران در حال زوال است و قصد داشت با کمک کشورهای خارجی به ویژه پول و تکنولوژی آنها اصلاحاتی در ایران به وجود آورد. از این رو با دادن امتیاز به رویتر و قرض گرفتن پول به سراغ ناصرالدین شاه رفت و آنقدر از پیشرفت‌ها، جذابیت‌ها و زیبایی‌های غرب گفت که حس کنجکاوی او را برانگیخت و شاه بعد از استخاره تصمیم به سفر فرنگ گرفت.

ناصرالدین شاه با دست خط خود می­نویسد: قصد دارم به سفر فرنگ بروم با سلاطین عظیم‌الشأن اروپ آشنا شده و استحکام مراودات نماییم، اتحاد را بیشتر کنیم و از صنایع و آداب و رسوم و سنة قوانین محکم در مورد لوازم عسکریه مدارس عامه و خاصه و مجالس فواید و عوام و همین‌طور کارخانه­ها آنچه فایده دولت و ملت است برگیریم. (سفرنامه:32)[4] البته او در پایان سفر تنها هدایا و سوغاتی‌ها را فایده سفر می‌داند و می­گوید: «سفر مجال نداد مذاکره کنیم». این سفر که با همراهی سپهسالار، عضدالملک، شاهزاده­ها و بسیاری از درباریان در مدت پنج ماه و اندی صورت می­گیرد به خوبی با تحلیل محتوای گزارش­ها، خاطرات و سندهای به جای مانده این مسئله را روشن می­سازد که زبان قبیله­ای، استبدادی، پدرسالارانه و بی‌ادبانه قاجارها توانایی ارتباط دیپلماتیک و سیاسی در سطوح تصمیم سازی کشور را ندارد.  نوشتار حاضر به دنبال بررسی یکی از نخستین برخوردهای رسمی و دیپلماتیک در سطح عالی ایران با کشورهای قدرتمند اروپایی است که در پرتو واکاوی نانوشته­های متن می­توان خلاء تکنیک و بحران تکنولوژی زوالی قاجار را مشاهده کرد که چگونه تاریخ شکوهمند ایران را به سمت تجزیه و فروپاشی جلو بردند.

روش پدیدارشناسی در تحلیل اسناد و گزارش‌ها[5]

پدیدارشناسی، تکامل تحقیقات کانت و وبر محسوب می­شود که روشی تفهمی و کیفی در مطالعات علوم انسانی است و در بررسی تاریخ و کشف ذهنیت‌های حاکم بر اسناد و متون دیپلماتیک و تاریخی کاربرد فراوان دارد. این روش توسط هوسرل و هایدگر که از جنگ، سرمایه داری و تهاجم مدرنیته و روش‌های کمی به زندگی طبیعی و انسانی نگران شده بودند پایه گذاری شد. (جمادی،1385) پدیدارشناسی در مقابل روش‌های پوزیتیویستی، ساختاری و انتقادی راه جداگانه‌ای را برای بررسی قصدیت‌ها و کنش‌های جمعی انسان گشود. (رشیدیان،1385: 423-411) تاریخ، زبان و جبرهای سازه­ای حاکم بر متون تاریخی در روش پدیدارشناسی اهمیت مرکزی دارد. (Husserl,2008:76) بر اساس این روش انسان‌ها پرتاب شده در جهان هستند و با توجه به موقعیت‌های زبانی، تاریخی و جهان زیستی که در آن قرار می­گیرند ناچار از زندگی در متون هستند. (خالقی،1382: 204-174) این روش دغدغه نقد مدرنیته دارد و ریاضی کردن جهان به صورت کمی گرایی که بر همه عرصه های زندگی حاکم شده است را چالش و بحران زندگی جدید می­داند و اعتقاد دارد برای بررسی کنش و اندیشه انسان­ها باید از منظر پدیداری و تفهمی وارد شد. (هوسرل، 1385: 234) واژه‌های شک کردن، تعلیق آگاهی (اپوخه)، قصدیت، جهان زیست، تقویم (هوسرل، 1381: 87) در این روش بسیار به کار می­رود و به صورت کاربردی زمانی که متون و اسناد سیاسی و دیپلماتیک را بررسی می­نماید، دغدغه دارد که نانوشته‌ها و جهان زیست مقوم متن را شناسایی کند. (هوی،1382) روابط قدرت و سازه­های زبانی به گونه ای بسیار ریز واژگان و جملات را در جو فرهنگی خاصی قرار می­دهند که از مطالعه آنها می­توان بسیاری از ویژگی‌های دوره تاریخی، خالقان و متون را تحلیل عمیق کرد. اینکه برای سفر ناصرالدین شاه و مجموعه اسناد و گزارش‌های به جای مانده از این سفر، پدیدارشناسی را انتخاب کرده‌ایم به دلایل زیر است.

مجموعه گزارش‌ها و اسناد به جای مانده از سفر ناصرالدین شاه دارای جهان زیستی به شدت متافیزیکی و سنتی است و برای فهم عمیق آن یکی از بهترین روش‌هایی که به سنت احترام می­گذارد و منطق آن را به نقد نمی­کشد، پدیدارشناسی است. از سوی دیگر بررسی روابط قدرت در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ارتباط با یکدیگر نیاز به روشی کیفی و کلی دارد که تنها در پدیدارشناسی می­توان سراغ گرفت. نشان دادن ناخودآگاه قبیله­ای و سازوبرگ­های فرهنگ استبدادی و پدرسالار در ایران چاره‌ای نمی­گذاشت جز اینکه روشی به کار گرفته شود که رویکرد نقادانه به مدرنیته دارد و با تمرکزی که بر تفسیر متون دارد نوعی از زبان شناسی اجتماعی را آشکار سازد. از سوی دیگر فرضیه نوشتار حاضر، بحران و زوال تکنولوژی‌های قدرت در ایران است و یکی از روش­هایی که دغدغه تکنیک دارد و به صورت ابزاری به تکنولوژی نگاه نمی­کند، پدیدارشناسی است، چرا که بر این باور است تکنولوژی، جهان زیست خاص خود را دارد (جمادی، 1385: 689 / هایدگر،1377: 5) و انسان به راحتی نمی­تواند آن طور که می­خواهد خارج از صورت‌های جبر زبانی، سازه‌ای و فرهنگی کنشگری و اندیشه ورزی کند. (Drummond,2000:55-66) به طور خلاصه در سفر ناصرالدین شاه روایت‌های متافیزیکی و سنتی و ساختارهای قبیله‌ای و استبدادی در یکدیگر تنیده شده است. شاه اعتقاد دارد که شرقی­ها و به ویژه ایرانی­ها تمدنی با شکوه داشته­اند و اکنون تکنولوژی غرب جهان را به سمت بحران و آدم کشی سوق داده‌است.[6] زبان پدرسالارانه و رام نشده هرم حاکمیت ایران به شکلی بسیار ساده، ابتدایی و تکنیک­های دم دست حضوری با تکنولوژی‌های مدرن غرب برخورد کرد و همه تلاش‌های درونی و اصلاحی قاجار از جمله خود ناصرالدین شاه در جهان زیست قبیله­ای شکست خورد که نتیجه آن تحقیر خارجی، تجزیه ایران، وابستگی، شکست در جنگ­ها و تشدید استبداد بود. 

 

آغاز سفر به فرنگ

در 31 شهر صفر 1290 هجری قمری بعد از یک سال که همه می­دانستند ناصرالدین شاه قصد سفر به فرنگ دارد، سفر او با استخاره آغاز شد. کاروان بزرگی پس از خداحافظی از تهران به قزوین حرکت کرد و شاه در راه از هیچ گونه اقدام خوش‌گذرانی و تفریح امتناع نمی­کرد. در راه که اخبار سیستان می­رسید او نگران می‌شد، چرا که همیشه ترس داشت همانند پدر و پدربزرگ خود برخی از قسمت­های ایران را از دست بدهد. غم سیستان در طول سفر فرنگ چون خوره به جان ناصرالدین شاه افتاده بود و همیشه عیش، تفریح و شادی‌های سفر را از او می­گرفت. اکنون او می­بایست نقش شاه ایران را داشته باشد اما رفتار و افکارش به گونه ایست که تداعی کننده سفر رئیس یک ایل بزرگ می­باشد. او برای اینکه به روسیه برسد روستاها و شهرهای ایران را زیر پا می‌گذاشت؛ اما متأسفانه در اندیشه او بحثی، کلمه اعتراضی و هیچ گونه مطلبی راجع به وضع رعیت، آبادانی کشور و یا شیوه های اداره امر عمومی وجود نداشت. او با اینکه در رأس هرم حاکمیت ایران قرار دارد، اما مجموعه نوشته­ها و گزارش­ها کاملاً این مطلب را می­رساند که سیاست را ذاتی قدسی و الهی می­داند که خداوند به او هدیه کرده است. همواره از جزئی­ترین خوراک، پوشاک، ظاهر مردم و زیبایی­ها می­گوید، اما دریغ از ذره ای منطق و استدلال ملی برای آبادانی کشوری که شاه آن است. او به عنوان رئیس یک ایل و جنگجویی فاتح، اما خوش گذران که عصبیت قبیله‌ای­اش تبدیل به تجمل شده است تنها امور خصوصی را شرح می­دهد و به قول آرنت شبیه حیوانی زحمتکش و تلاشگر است تا انسانی که به حوزه عمومی و سیاست توجه دارد. (آرنت،1390: 158) از ایران با راههای ناامن و خاکی جدا می­شود تا به مرزهای روسیه ای برسد که اکنون کشتی‌های بخار به دنبال او آمده­اند. ذهنیت ناصرالدین شاه به شدت جنسی است و چشمان خیره او به دنبال زیبارویانی است که باید در گزارشات جای آبادی ایران را بگیرند. او حرم و برخی زنان خود از جمله انیس الدوله، خورشید، عایشه و معصومه را با خود می­برد.

به شهر تفلیس که وارد می­شود همانند بادکوبه می­گوید: همه چیز کثیف است. مردم اینجا نیز بدگل و کثیف هستند. (سفرنامه،1377 :28) شاه تازه از دربار تمیز و غلامان کمر به خدمت بسته جدا شده است، طبیعی است که در هجوم مردم و دیدن بیش از اندازه روزمره رعیت بدون شکوه دربار به آنها صفت کثافت بدهد. دوباره از باران، وضع طبیعی و حالات روانی خود می­گوید تا اینکه به سمت راه آهن می­روند. حرم هم به دنبال او سوار می­شوند و شاه می­گوید خیلی تند می­رود ، اما کم­کم عادت کردیم و از لغزش خط کاملاً معلوم است که چگونه است. (همان:39) ایالت‌های شمالی در جنگ‌های ایران و روس بر اساس عهدنامه گلستان و ترکمانچای از ایران جدا می­شوند (مهدوی،1377: 236-222) و ناصرالدین شاه هرچند غم سیستان را با خود دارد، اما هیچ گزاره و جمله­ای راجع به آنها نمی­آورد. ذهنیت شاه بسیار قبیله­ای، استبدادی و ساده است و توانایی مقایسه و منطق خودآگاهی انتقادی ندارد. او بیشتر در نقش یک جهانگرد قبیله­ای عمل می­کند تا حاکم کشوری که در حال قدم گذاردن به دوران جدید است. در این سفر صدراعظم، معتمدالملک، عضدالملک، صنیع الدوله، امین السلطنه، امین السلطان، حکیم طولوزون، اعتضاد السلطنه، علاءالدوله، عمادالدوله، حسن علی خان گروسی، نصرت الدوله و عزالدوله همراه شاه بودند. (سفرنامه:24-23) بسیاری بر این باور بودند که طی این سفر شاه متحدان زیادی به دست خواهد آورد، سلاح می­خرد و ارتش را نظم می­دهد، یاد می­گیرد با دیگران مشورت کند و بوروکراسی و مجلس و عدالت خانه راه می­اندازد. کارخانه و مدرسه می­بیند و بیشتر با شهروندان و اندیشه آزادی آشنا می­شود. به این ترتیب از شهرها و ایالات شمالی با کشتی و راه آهن وارد روسیه می­شوند. 

 

ناصرالدین شاه در روسیه

پس از طی کردن دریای پرآشوب، شاه و همراهان وارد روسیه می­شوند. این کشور که همسایه قدرتمند شمالی ایران است و یکی از موازنه­گران قدرت منطقه در برابر کشورهای اروپا محسوب می­شود، خود را از سهامداران ایران می­داند؛ سهامی که به بهای از دست رفتن ارزشمندترین بخش­های خاک ایران تمام شد. ناصرالدین شاه وارد مسکو می­شود و می­گوید همه به استقبال ما آمده‌اند، صدراعظم، شاهزاده‌ها، اعیان و خود امپراطور. آنها وارد کاخ کرملین می­شوند و مثل همیشه ناصرالدین شاه که گزاره­ای راجع به سیاست و اوضاع جهان نمی­داند از معماری، مهمانی، رقص، غذاها و آب و هوا می­نویسد. او آنقدر به اوضاع سیاسی و تکنیک‌های قدرت بی اطلاع و نادان است که همانند دوربین عکاسی هر چه می­داند و می­بیند و می­شنود بر صفحه می­آورد از توصیف دست شویی­های قطار تا رابطه حاکم با رقاص‌ها و دریغ از کلمه­ای بحث راجع به اوضاع کشور، اخذ تکنیک‌های مدرن مملکت‌داری و تکنولوژی‌های طبیعی. به کارخانه‌ها و اسلحه خانه­ها و حتی کتابخانه حکومتی که 200 هزار جلد کتاب دارد سر می­زند، اما چون بیابانگردی خوش­گذران هیچ خرد انتقادی و خودآگاهی در او نیست. سوار راه آهن می­شود، تماشاخه­ها و مدارس را می­بیند و از موزه بازدید می­کند که همه نهادهایی هستند دال بر اینکه روسیه به دوران جدید قدم گذاشته است، اما او فقط در فکر این است که چرا حرم و زنان او باید به ایران بازگردند. به زور سپهسالار، زنان و اهل حرم به خاطر مخارج، پرخطر بودن سفر و بی فایده بودن آنها بازمی­گردند. جو سنگینی حاکم می­شود و شاه و اهل حرم همه به گریه می­افتند و شاه دچار غربت و تنهایی می­شود که در همه سفر با اوست. حرم و به ویژه شخص انیس الدوله بعدها دشمن سپهسالار می‌شود همین که شاه از سفر برمی­گردد توطئه چیده می­شود که سپهسالار را عزل می­کنند، چرا که قدرت در جهان زیست سنتی ایران کاملاً فردی، کیفی و اندرزی است.

شاه را وارد کاخ امپراطور می­کنند و مهمانی بزرگی شکل می­گیرد از شاهزاده‌ها تا نظامیان. ناصرالدین شاه تنها به توصیف ظاهری افراد می­پردازد؛ مثل اینکه وزیر دربار مرد چاقی است، چانه را می­تراشد و به غیر از خوردن، تماشا کردن و لذت بردن بر مسند پادشاهی خود هیچ کنش سیاسی متصور نیست. انگار امور خودجوش به جریانند و نیازی به دفاع از منافع ملی ایران ندارد. او تصور می­کند مثل داخل، سایه خداوند بر زمین است. بعد از ملاقات با الکساندر اول و مهمانی بسیار باشکوه می­نویسد خسته شدیم و شب مثل سگ خوابیدیم. (سفرنامه: 51) در روزهای بعد او با ژنرال‌های روسیه دیدار می­کند و جالب این جاست که آنها مدال‌های افتخار خود را که در جنگ ایران و روس کسب کرده بودند نشان شاه می­دهند (همان: 58) و شاه بی هیچ کلامی و در کمال مدارا و آرامش ارتش، سلاح‌ها و قدرت نمایی روس­ها را می­نگرد. شاه با امپراطور همراه می­شود ، به مراسم جشن و شادی و سوارکاری می­رود و از سیستم بانکی، ضرب سکه و ضرابخانه­های روسیه دیدن می­کند و تنها این جمله را می­گوید که ضرابخانه را دیدیم، اگر از ما هم راه بیفتد از اینجا بهتر می­شود. با امپراطور به مراسم مختلف می‌روند. به رقص می­پردازند و سرانجام در مراسمی نمایش دون کیشوت را می­بیند. اما تنها به خر سانچو و اسب دون کیشوت ایراد می­گیرد که باعث خنده اوست. امپراطور نشان درجه یک و انگشتر به شاه هدیه می­دهد و ناصرالدین شاه نیز دو اسب به او و زن ولیعهد می­دهد. هیأت ایران سوار کشتی بخار می­شوند و به سمت آلمان می­روند.

در روسیه او به فکر زن­هاست و چشم خیره و هرز او همیشه زنان زیبا را وصف می­کند و مدام می­گوید: حیف، حیف. زبان او کاملاً قبیله­ای و استبدادی است و به همه نگاه از بالا به پایین دارد. هیچ گونه ادب و تکنیک دیپلماتیک و سیاسی را آموزش ندیده است و رفتار بدوی و رام نشده ای از خود نمایش می­دهد. تنها مطلبی که از گزارش‌ها و اسناد می­توان دریافت این است که در روسیه او به هیچ عنوان خود را شاه ایران نمی‌داند و دغدغه آبادی و شکوفایی ایران را ندارد. موزه، کتابخانه، تماشاخانه، ارتش، بوروکراسی و سیستم بانکی را فقط تماشا می­کند؛ همان طور که مدال ژنرال­های جنگ ایران و روس را بی هیچ قصدیتی می­نگریست. دون کیشوت را می­بیند، اما از کجا بداند که این اولین رمان است که سروانتس در آن افول اشرافیت و دوران فئودالیته را نشان می­دهد. (لوکاچ،1388) او نمی­داند که خود در نقش دون کیشوتی است که تصوراتش همانند آسیاب­های بادی هستند که در واقعیت وجود ندارند، چرا که تکنولوژی­های جدید قدرت[7]  (Nadesan,2008:211-217)هر آن­ چیزی که در جهان زیست سنتی است، دود می­کنند و به هوا می­فرستند. 

 

ناصرالدین شاه در آلمان

ایران آنقدر ضعیف شده بود که در بسیاری از نزاع‌های بین‌المللی نمی­جنگید و به علت تحقیرشدگی و بن بست ناشی از روابط با انگلیس و روسیه اعتماد به نفس خود را از دست داده بود. آلمان برای ایران دوره ناصرالدین شاه گزینه­ای قابل بررسی بود تا صنعت و تکنولوژی به ویژه اسلحه، راه آهن و کشتی سازی را از آنها یاد بگیرند. ایران به دلیل موازنه قوای انگلیس و روسیه موقعیت شبه استعماری پیدا کرده بود. شکل گیری ایرانی ضعیف ، اما مستقل نتیجه این وضعیت بود . بنابراین ایران به دنبال کشوری ثالث بود تا این بن بست تحقیرآمیز و کشنده را چاره اندیشی کند. کاروان به پروس می­رسد، اما اخبار سیستان و احتمال تقسیم شدن آن که بعدها در سفر شاه به انگلیس با میانجیگری ملکه و جان گلداسمیت انجام می­پذیرد ، دل نگرانی دائمی را برای شاه به همراه دارد. کاروان با راه آهن به پروس می­رسد و نظم و آبادی آلمان برای همه عجیب است. البته ناصرالدین شاه از فقدان شکوه و ابهت کاخ‌ها و وضعیت امپراطور و شاهزاده‌ها می­نالد و می­گوید: مهمانی‌ها ظاهر و مراسم و مناسک ابهت ندارد. او کاخ‌های کوچک را می­نگرد و نمی­فهمد که قدرت در آلمان پراکنده، شهری و شرطی شده است. موزه را مشاهده می­کند، اما تاریخ نمی­داند و فلسفه وجودی موزه که گذار از دوران قدیم است را درک نمی­کند. او وارد جشن‌های دیپلماتیک می­شود، به تماشاخانه می­رود و از ارتش، مجلس، دانشگاه، کتابخانه، کارخانه‌ها و سازه­های تمدنی آلمان دیدن می­کند و آنچه به چشمش می­آید را توصیف می­کند.

به دیدن تفنگخانه می­رود و می­گوید: باید برای قشون ایران تفنگ سوزنی خریده شود. پس از اینکه شاه از آلمان می­رود، ملکم خان قرارداد خرید 110 هزار تفنگ سوزنی را می­نویسد. (سفرنامه: 104) او اغلب گریز به شادی و تلف کردن وقت می­کند تا مغزش زیاد فکر نکند. به یاد گربه‌اش ببری خان می­افتد که چه انسان­هایی را از مرگ نجات داد و چه عریضه‌ها برای او می­آورد. یکی از تکنیک‌های چرخش قدرت در ایران عهد ناصری، ببری خان بود که جایگاه بسیار بالایی نزد شاه داشت و شاه همیشه در سفر به یادش بود. گاهی نیز با دیدن زنان زیبا یاد حرم می­افتد و دستور می­دهد زن گل سازی را با 500 تومان برایش اجیر کنند. او به دارالشورای آلمان می­رود. می­گوید که بیسمارکی‌ها در راست مجلس نشسته‌اند و در حد 9 سطر مجلس را شرح می­دهد، اما در نهایت می­گوید: جای بسیار خفه‌ای­ است و اصلاً مزه نداشت. (همان: 102) به خانه بیسمارک می­رود و از کوچکی آن می­نویسد. به سمت کارخانه‌ها می­رود و با زبانی بسیار عقب مانده و ساده کارخانه‌های مختلف را شرح می­دهد. مشاهده تولید انرژی با بخار و الکتریسیته، کارخانه، مجلس، راه آهن، مدرسه و دانشگاه در او اثر اندکی دارد و برای دیدن زنان و حیوانات لحظه شماری می­کند. چشمان بسیار خیره و سرگردان از پی زنان او، مدام حسرت می­خورد و می­گوید: بسیار زیبایند، آدم را دیوانه می­کنند. او به پزشک  خردمند همراهش یعنی طولوزون که مخالف امتیاز رویتر است، دستور می­دهد که از کروپ توپ جنگی بخرد و با آنها قرارداد ببندد. سوار راه آهن می­شود و شرح زیبایی­های بهشت گونه آلمان را انجام می­دهد و می­گوید: اگر ایران بودم همه اینها را تبدیل به ییلاق خود می­کردم. به قول شاه از سوراخ های زیادی با قطار عبور می­کنند تا به بلژیک برسند. به طور خلاصه هرم حاکمیت ایران در آلمان تنها ظواهر تمدن را توصیف می­کند و از خوردن، رقص، تماشای انسان­ها و منظره‌ها لذت می­برند. می­بینند که اشراف، شاهزاده‌ها و شخص امپراطور قدرت ندارند. اما رابطه میان قدرت مردم، تکنولوژی‌های جدید طبیعی و انسانی و نمادین شدن جایگاه قدرت مطلقه را درک نمی­کنند. (Foucault,2008-2011) شاه ایران تنها در فکر چشم چرانی، لذت بردن و رها کردن چشم خیره خود بر اساس رسوم قبیله­ای­ است و بیشتر به جهانگردان می­ماند تا پادشاه کشوری تحقیرشده و به بن بست رسیده که همیشه مورد تجاوز قرار گرفته است.

ناصرالدین شاه در بلژیک

ناصرالدین شاه و همراهانش وارد بلژک می­شوند. شاه می­نویسد که زبان اینجا فرانسوی است و بسیار افتخار می­کند که می­تواند به فرانسوی صحبت کند. دین مردم نیز مسیحیت کاتولیک است و پایتخت آنها بروکسل است. پس از ارائه اندکی اطلاعات عمومی، از مردم آنجا می­نویسد و استقبال باشکوهی که از شاه به عمل می­آورند. می‌نویسد: انگار عروس آورده‌اند؛ پنج هزار نفر به تماشای ما آمده‌اند. او به تماشاخانه می‌رود، سری به کلیسا می­زند و از اینکه همه خیابان­ها برق کشی دارند، تعجب می­کند. از کارخانه­های تفنگ سازی، کالسکه بخار و راه آهن دیدن می­کند و رژه ژنرال­های کوتاه قد، لاغر و ضعیف را وصف می­کند. ناصرالدین شاه با پادشاه دیدار می­کند و به سراغ پارلمان می­رود. معماری و ویژگی‌های مجلس را می­نویسد و در ادامه می­آورد که روزنامه نگاران در این کشور بسیار آزادند، هر چه به ذهن­شان می­آید، می­نویسند و از کسی باکی ندارند. (سفرنامه: 134) در ادامه با سفیر پیشین بلژیک در ایران دیدار می‌کند که اکنون بسیار پیر شده است. به تماشاخانه می­رود، اما به علت اینکه هیچ زن زیبایی آنجا نیست ذله می­شود و حالش از اجرای اپرا که شبیه تصنیف ایرانی است به هم می­خورد و می­گوید: هیچ خوشگلی نبود، کثیف بودند و خسته شدیم. (همان: 135)

به همراه شاهزاده های ایران از جمله اعتضادالسلطنه، عمادالدوله، نصرت الدوله و حسام السلطنه وزرای بلژیک را دیدار می­کنند. به کلیسا زیاد می­روند و از موزه های بلژیک دیدن می­کنند، بدون اینکه فلسفه وجودی بسیاری از نهادها و مکان‌ها را درک کنند. شاه فقط می­گوید: جاهایی ایجاد کرده‌اند که ابزارهای قدیمی را جمع آوری می‌کنند. او دوست دارد که همه جا شبیه ییلاق باشد تا بتواند با فراغت بال و به دور از فشار به تفریح و شادی بپردازد. به هیچ عنوان برایش پرسش پیش نمی­آید که چرا موزه‌ها را ایجاد کرده‌اند. برای ایرانی که هنوز در دوره قدیم زندگی می­کند و ابزارها و تکنیک­های به نمایش درآمده در موزه جزو امور روزمره سیاسی و اجتماعی محسوب می­شود، فلسفه وجود موزه به معنای گذار قابل درک نیست. ناصرالدین شاه نشان اختراعی آفتاب را به ملکه می­دهد. در حد نیم خط می­نویسد که در حال ساختن دیوان خانه عدلیه بودند و با خداحافظی از پادشاه از بلژیک عبور می­کنند.

در بلژیک هم ناصرالدین شاه شبیه یک جهانگرد و نه پادشاه رفتار می­کند. البته با این تفاوت که کمی باادب­تر شده است. ذهنیت او کاملاً ساده مثل دوربین عکاسی تنها معماری، جشن‌ها، صورت و قیافه‌ها را توصیف می­کند و نمی­تواند وارد تحلیل مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شود و با برداشت وضع موجود ایران و امکان‌های فرصت و تهدید بلژیک راهی برای ترقی ایران پیدا کند. او پارلمان و به خصوص دیوان عدالت را در حد چند سطر، شرح معماری می­دهد و درک نمی­کند که کشته شدن وی، فروپاشی سلسله قاجار و آینده ایران به همین دو نهادی که بی اعتناء از کنارشان عبور می­کند، وابسته است. ناصرالدین شاه می­بیند، اما قدرت مضاعف و بی­نیازی از تحولات تاریخی او را کور کرده است. نادانی، سنت استبدادی، خوی قبیله ای، فقدان پیش فرض‌های تاریخی و کمبود روش­های تحلیلی و خودانتقادی ناشی از خودشیفتگی باعث می­شود که همه چیز را از فیلتر ساده، بدوی، توصیفی و کاملاً بی‌فایده ذهنش بنگرد و تحولات بدیهی اطراف خود را درک نکند.  

 

ناصرالدین شاه در انگلستان

در میان کشورهایی که ناصرالدین شاه به آنها سفر می­کند روسیه و انگلستان، ایران را می­شناسند و خود را صاحب سهم در ایران می­دانند. ناصرالدین شاه نیز هنگام سفر به این دو کشور بسیار مراقب است؛ چرا که تمام گفته­ها، قرارها، سفرها و نمایش دادن­ها در انگلیس و روسیه برای منظوری طراحی شده است، چنانکه در سفر به انگلیس موافقت ضمنی خود را با تقسیم سیستان اعلام می­دارد. شاه در این دو کشور بسیار مراقب است و کمتر به دنبال تفریح است. او و همراهانش با کشتی وارد انگلیس می­شوند، مراسم استقبال با شلیک توپ صورت می­گیرد و دوک­ها، لردها و شاهزاده‌ها به استقبال می­آیند. اغلب مسیرهای داخلی را با راه آهن می­روند. ناصرالدین شاه می­نویسد: مردم زیبایی دارد و بسیار نجیب هستند. ملتی بزرگ هستند که هوش آنها باعث قدرتمندی­شان شده است که اکنون هند و ینگه دنیا را در اختیار دارند. از همان ابتدا پیش فرض‌های قدرت انگلستان ، شاه را در خود جذب می­کند. آنها به مهمانی­های مختلف دعوت می­شوند و با سفرا، وزرا ، اعیان و اشراف دیدار می­کنند. با گلادستون وزیر امور خارجه انگلیس وارد بحث می­شود، اما در سفرنامه نمی­نویسد که از چه صحبت می­کند. به دیدار ملکه ویکتوریا می­روند و ملکه تا پایین پله به استقبال شاه می­آید. دست ملکه را می­گیرد و به مراسم می­روند. او شرح ظاهری ملکه را چنین می‌نویسد که قد کوتاه، فربه، سرخ و سفید و گردن کلفت است که برای شوهر مرده­اش سیاه پوشیده است. ملکه به او نشان زانوبند را که بسیار با اهمیت است، می­دهد. (سفرنامه:149) همان نشانی که بعدها مظفرالدین شاه برای گدایی کردنش، آبروریزی بزرگی به وجود آورد. (شیخ الاسلام، 1367: 120-117) ناصرالدین شاه می­نویسد: این نشان بند شلوار یکی از معشوقه­های پادشاه انگلیس بود و برای اینکه او را بزرگ کند و از خجالت درآورد تبدیل به نشان حکومتی کرد. شاه نیز حمایل آفتاب را به او هدیه می­دهد. مردم در راه بازگشت اطراف کاروان ایرانی را گرفته‌اند و به قول شاه فریاد می‌زنند و صدای سگ، گربه، شغال، گاو و خر می­دهند. همه خیابان‌ها نور دارد و هشت  هزار پلیس هم لباس، امنیت را برقرار کرده‌اند به نحوی که کوچک­ترین توهین به پلیس حکم مرگ را به دنبال دارد. (همان:152)

در روزهای بعد به صورت مفصل شاه از کارخانه های پارچه­بافی، کاغذ­سازی، شیرینی­پزی، توپ سازی و اسلحه­سازی دیدار می­کند. تا حدی محیط انگلستان را به خاطر تنظیم وقت و گردش­های کاری روزانه دوست ندارد و می­گوید: یک روز که کار تحکمی نداشتیم و آزاد بودیم، حال­مان خوب بود . به دیدن باغ وحش می­رود و با دقت و از روی شادی همه حیوانات را توصیف می­کند و در همه زمان­ها چشمان خیره او زنان را رها نمی­کند و به توصیف ویژگی‌های آنها می­پردازد. او را به مانور نظامی نیروی دریایی دعوت می­کنند تا ابهت و قدرت انگلیس را به شاه نشان دهند که در آینده خیال مقاومت در برابر خواسته­های انگلستان را از ذهن خود خارج کند. او بندر و کشتی‌های جنگی را توصیف می­کند و شیوه های باربری و کار جرثقیل‌ها را شرح می­دهد. از وزارت جنگ دیدن می­کند و به مدرسه بحری می­رود. از پارلمان انگلستان نیز دیدار می­کند و جناح‌های راست و چپ را توضیح می­دهد. اینکه بنای آن چگونه ساخته شده است و 12 کرور هزینه برداشته است. از بورس لندن و کوچه معروف رژان استریت می­نویسد که همه معاملات در آن صورت می­گیرد، به نحوی که در این کوچه از سراسر دنیا آدم آمده­اند، به خصوص از ینگه دنیا بسیار زیادند. درهیجده روزی که در لندن است چندین بار کارخانه­ها را مشاهده می­کند. کارخانه­های لوکوموتیوسازی، کالسکه بخار، راه آهن، ذغال و فولاد و در ادامه می­گوید : اغلب این کارخانه‌ها روی مردم را سیاه کرده و آب و هوای شهر را از بین برده است.

در مورد مجلس انگلیس 6 سطر توضیح می­دهد و می­گوید: سیستم فرقه­ای دارد به نحوی که اگر فرقه توری یا ویگ بروند، نخست وزیر تغییر می­کند. با برخی از سفرا و دیپلمات­ها مثل کلیف وزیرمختار انگلیس در عثمانی که در اسلامبول همه کاره بود و بعدها بر اثر سیاست‌های ضد روسی‌اش هیأت گاردان را برای فتحعلی شاه آورد، دیدار می­کند. در مجلس از کتابخانه و مرکز اسناد دیدن می­کند. ملکه الماس کوه نور را به گردن انداخته بود، از پله‌ها پایین می­آید و شاه و ملکه دست هم را می­گیرند و سر قبر مادر ملکه می­روند. از بورس و تجارتخانه انگلیس دیدار می­کند. شیوه‌های ضرب سکه و اسکناس سازی را می­بیند. مجلس سنای انگلستان را بررسی می­کند و سیستم رأی دهی حداکثری را شرح می­دهد. سرانجام از یک بیمارستان و رصدخانه دیدن می­کند. بیمارستان از موقوفات است که نوعی مرضخانه­ است و رئیس الصحه مدیر آن است. او در نهایت می­گوید: انگلستان اولین کشور دنیاست؛ همه چیزش از تجارت، صنعت و آبادانی قاعده و نظم دارد. (همان: 204)

در انگلستان با فضای سنگین دیپلماتیک و رسمی چندان به ناصرالدین شاه خوش نمی­گذرد. اما او در این کشور با قانون، نظم و قاعده دار بودن مملکتداری آشنا می­شود. شاه می­نویسد: همه چیزش با نظم و قاعده خوب است. از آبادی، وضع مردم، تجارت، صنعت، کار کردن و در پی کار رفتن اول مملکت است (همان). ابهت و قدرتمندی انگلستان ، شاه ایران را به خود می­آورد و او با دیدن تکنولوژی­های طبیعی مانند کارخانه­ها و تکنیک­های انسانی مانند مجلس، وزارت جنگ، بورس، مرضخانه و کتابخانه سبک قانونی حکمرانی را کاملاً درک می­کند.   

 

ناصرالدین شاه در فرانسه

ناصرالدین شاه می­نویسد: انگلیس­ها، از قلب م

/ 2 نظر / 5 بازدید
تاپ تاپان باکس

سلام دوست عزيز شايد بگي باز هم تبليغ اومده ولي اين تبليغ نيست من مي خواستم بگم شما دوست عزيز با ثبت نام در لينک باکس تاپ تاپان مي توانيد بازديد خود را افزايش دهيد. حتما مي گيد که چجوري؟ طرز کار اينگونه مي باشد که شما ابتدا يه کد رو در وبلاگتون قرار مي ديد و بعد از قرار دادن اون کد شما روزي 3 لينک ارسال مي کنيد به همين راحتي! اين لينک باکس تو بسياري از وبلاگ ها و سايت ها گذاشته شده فقط کافيه دوروز امتحان کني اگه امتحان کني که هيچ ضرري نمي بيني منتظرت هستم روزي سه لينک

سیاوش

درود! دوباره از آغاز تا پایان خواندم "پندارم اشکی نیز افشاندم". اما راستش این بار کمی خنده ام هم گرفت به ویژه بر آن حیف حیف گفتن هایش و آن بیت سعدی: باغ تفرج است و بس... شاد باشید و سربلند.